Události / architektonické soutěže

Mezinárodní studentskou soutěž URBAN DESIGN AWARD ovládla studentka FA ČVUT. Výstava nejlepších projektů probíhá online

Na prvním místě soutěže se umístila Vanda Kotková z Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA), o druhé a třetí místo se dělí její spolužák z fakulty Roman Hrabánek a Jakub Sedláček z Fakulty stavební VUT v Brně, tři odměny putují na Fakultu architektury STU do Bratislavy. Soutěž, dříve známou pod názvem O nejlepší urbanistický projekt, organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování a České komory architektů.

Fakulta architektury ČVUT v Praze , 14. 4. 2020

Výsledky se obvykle vyhlašují současně s otevřením putovní výstavy oceněných projektů. „Vzhledem k restrikcím souvisejících s koronavirovou pandemií jsme to letos museli vyřešit jinak,“ sdělil sekretář soutěže Ing. arch. Vít Řezáč. Vítěze i všechny oceněné oznámili na facebookovém profilu soutěže a na webu Fakulty architektury ve středu 8. dubna přesně ve 13.30 hodin. Výstava - zatím pouze online - bude tamtéž. 

Soutěž je určena všem studentům, kteří v daném akademickém roce vytvořili ateliérovou semestrální práci zapsanou jako urbanistický projekt. Do soutěže nelze přihlásit magisterské diplomní projekty. Pro mezinárodní pojmenování soutěže se pořadatelé rozhodli kvůli tomu, že se okruh organizujících škol rozšiřuje a přidávají se další zahraniční fakulty. 

V čem je soutěž unikátní? Propojuje akademickou sféru s odborníky mimo akademické prostředí. Většina porotců je nominována právě z jejich řad. Jedná se o přední architekty, vedoucí projektových kanceláří, pracovníky městských úřadů, ministerstev nebo hlavní architekty měst. Studenti a současně jejich pedagogové jsou tak konfrontováni s pohledem z praxe. Zároveň udává cenný přehled o přístupu k výuce urbanismu na různých univerzitách. „Kvalita soutěžních projektů je poměrně vyrovnaná, v průběhu let se mění hlavně grafická úroveň v závislosti na rozvoji technologií a studenti lépe prezentují postup, který k výsledku vedl. Práce se stále více zaměřují na řešení veřejného prostoru či revitalizaci zanedbaných území ve městech," říká sekretář soutěže Ing. arch. Vít Řezáč. Řada vítězů se nadále věnuje práci v oboru urbanismu nebo územního plánování. „Jen na naší fakultě vyučuje na Ústavu prostorového plánování Veronika Šindlerová nebo na Ústavu krajinářské architektury Laura Jablonská. Vítězem byl i doc. Dalibor Hlaváček, vedoucí Ústavu navrhování II,“ dodává Ing. arch. Vít Řezáč z Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Výsledky

V letošním ročníku se do soutěže přihlásilo celkem 32 prací. 11 projektů pocházelo z FA ČVUT v Praze, 14 návrhů z FA STU v Bratislavě, 5 z VUT v Brně, 1 z Fakulty stavební ČVUT v Praze a 1 z liberecké FUA TUL.

Hodnocení poroty provázela bohatá diskuze o šíři, typu a různém rozsahu přihlášených prací. Šlo jak o projekty veřejných prostor, krajinářské práce, tak o rozsáhlejší úlohy nových čtvrtí. Přihlášen byl tradičně také jeden regulační plán. Porota hodnotila nejen samotný výsledek a jeho rozsah, ale také míru vlastní invence a kvalitu a prezentaci procesu, který k návrhu vedl. Ačkoli do druhého kola postoupilo celkem 9 návrhů, porotci se po dlouhé debatě shodli na šesti oceněných. O těch proběhlo závěrečné hlasování, ze kterého vzešlo výsledné pořadí.

1. místo

Vítězkou se stala Vanda Kotková z Fakulty architektury ČVUT v Praze, Ateliér Novotný-Koňata-Zmek, Ústav navrhování I, se svým projektem Praha-re_vize/Bohdalec, v němž navrhuje čtvrť s různorodou zástavbou, která využívá svůj potenciál, ale zároveň jej rozvíjí a komplexně zpracovává nelehké téma jedné z klíčových lokalit pro rozvoj města, velkého rozvojového území Bohdalce-Slatin. Porota ocenila její srozumitelný postup a důkladnou analýzu i kvalitu návrhu. Pozitivně také hodnotila, že autorka přemýšlí ve vrstvách, navrhuje ohniska území (centra jeho rozvoje) a směry prostupnosti.

Foto: eArch

1. místo - Kotková,  Mezinárodní studentská soutěž URBAN DESIGN AWARD za rok 2018/2019. Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

2. – 3. místo

O druhé a třetí místo se podělili dva ocenění. Student Fakulty architektury ČVUT v Praze, Roman Hrabánek a dále Jakub Sedláček z Fakulty architektury VUT v Brně.

Práce Romana Hrabánka z Fakulty architektury ČVUT, ateliéru Kohout-Tichý, Ústav nauky o budovách, se zabývá návrhem Nové čtvrti v Olomouci. Porota v ní ocenila nadstandardně promyšlenou koncepci nové čtvrti na území rozsáhlého armádního brownfieldu.

Jakub Sedláček se ve svém projektu Brownfield Veletržní v Brně zabývá revitalizací území bývalých oděvních závodů a navazujícího okolí v širším centru Brna.  Jeho návrh zpracovaný v Ateliéru urbanistické tvorby Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně zaujal porotu jednoduchým a srozumitelným zpracováním a přesvědčivostí navržené urbanistické struktury. Porotě se líbilo jeho uvažování o principech udržitelnosti a konkrétních opatřeních, které by v kontextu současné doby mělo být přirozenou součástí každé urbanistické úlohy.

2. - 3. místo - Hrabánek,  Mezinárodní studentská soutěž URBAN DESIGN AWARD za rok 2018/2019. Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Foto: eArch

2. - 3. místo - Sedláček,  Mezinárodní studentská soutěž URBAN DESIGN AWARD za rok 2018/2019. Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Odměny

Odměnu se porota rozhodla udělit dvojici Barbora Gunišová a Dominik Haviar z Ústavu urbanizmu a územného plánovania FA STU v Bratislavě za projekt Transformácia areálu - Dynamitky - Bratislava-Dimitrovka. Projekt vyniká přehlednou a srozumitelnou analytickou částí a sympatickou mírou zoomu v části návrhové. V neposlední řadě porotu oslovilo také výsostně urbanistické zadání, které transformuje bratislavské území o rozloze 105 ha na autonomní městskou čtvrť.

Odměnou porota ocenila také Bohdana Hollého, Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislavě za projekt Kollárovo námestie v Bratislavě. Jeho bakalářská práce revitalizuje důležitý veřejný prostor v centru Bratislavy. Porota vyzdvihla kvalitní analýzu veřejných prostor v širších územních souvislostech i následný návrh nabízející rozmanité využití prostoru s ohledem na různé potřeby uživatelů i institucí zde sídlících. Porota pozitivně hodnotila také ekologické využití dešťové vody a řešení dopravy formou sdružených zastávek umožňujících využití autonomních osobních vozidel.

Posledními oceněnými byli Tomáš Kadák a Matej Mega z Ústavu urbanizmu FA STU v Bratislavě, kteří obdrželi odměnu za návrh projektu Transformácia areálu Dimitrovka, Bratislava, rozsáhlého průmyslové území. Ve svém zdůvodnění výběru právě tohoto projektu porota zmiňuje kvalitně zpracovanou analytickou část, v níž autoři zkoumají širší souvislosti, analyzují zeleň, funkčnost provozu, dopravu, kompozici a historii území.

Porota

V porotě letošního ročníku Urban Design Award byli tito závislí porotci z řad pedagogů zúčastněných univerzit: Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. (FA STU), doc. Dr. Ing. arch. Gabriel Kopáčik (FA VUT), doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. (Fakulta stavební ČVUT), Ing. Václav Jetel, Ph.D. (FSV ČVUT, AUÚP), Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (FA ČVUT). Nezávislými porotci byli Ing. arch. Radek Janoušek (Nadace Proměny), Ing. arch. Pavel Ludvík (ÚMČ Praha 10), Ing. arch. Lukáš Vacek (nezávislý architekt), Ing. arch. Pavel Vecán (Swietelsky Real Estate CZ s.r.o.), Ing. arch. Martin Sládek (Consequence forma). Předsedkyní se stala Ing. arch. Kristina Ullmannová (IPR Praha). Na průběh zasedání dohlížel sekretář soutěže Ing. arch. Vít Řezáč a koordinátorka Ing. arch. Zuzana Poláková.

Sponzorsky se na soutěžních cenách a odměnách a na nákladech spojených s vystavením prací pravidelně podílejí partnerské vysoké školy - Fakulta stavební a Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě a Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi. Příští ročník podpoří také Politechnika Gdaňsk a University of Opole. Finanční prostředky poskytla také firma Šindlerová : Felcman.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři