Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru

Datum konání: 15.08.2014 (Celý den)

Středa, 25. Červen 2014 - 14:47
| Napsal:

Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlašuje výzvu na podávání příspěvků na mezinárodní vědecko-výzkumnou konferenci studentů doktorského studia.

Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru - výzva

Datum konání:
čtvrtek 20. 11. 2014

(doprovodný program pátek 21. 11. 2014)

Místo konání:
Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6

Spoluorganizátoři:
Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektúry STU v Bratislavě

Konference je tematicky zaměřena na problematiku posledních 25 let vývoje architektury a urbanismu ve středoevropském prostoru. Cílem konference je rozvinout spolupráci mezi jednotlivci a pracovišti zabývajícími se výzkumem otázek, se kterými se potýká architektura a urbanismus především středoevropských zemí .

Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, FA STU Bratislava a dalších středoevropských fakult se zvláštním důrazem na výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011, Bratislavě 2012 a Brně 2013, přičemž má ambice rozšířit tyto konference na středoevropský prostor.

Vědecký výbor:
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)
doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT Brno)
prof. Ing.arch. Petr Pelčák (FA VUT Brno)
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava)
M.arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD. (FA STU Bratislava)

Organizační výbor:
doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)
Mgr. Klára Mergerová (FA ČVUT Praha) – koordinátorka konference
Ing. arch. Eva Bortelová (FA ČVUT Praha) – koordinátorka programu
Ing. arch. Diana Kunešová (FA ČVUT Praha) – koordinátorka sborníku

Konference proběhne ve čtyřech základních sekcích:
1/ Udržitelný rozvoj
2/ Kvalita bydlení
3/ Proměna a přeměna
4/ Chytré město

Doprovodný program: bude upřesněn

Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu

Prezentace výsledků výzkumu - výstava nových knih autorů z FA ČVUT

Důležité informace:

Termíny:

Podání přihlášky: do 15. 8. 2014

Účast na konferenci je bezplatná.

Termín zaslání fulltextů: do 15. 8. 2014

Doručené příspěvky posoudí vědecký výbor konference. Informace o přijetí či nepřijetí příspěvku bude doručeno každému zájemci individuálně.

Termín pro potvrzení přijetí příspěvku: 15. 9. 2014

Termín konání konference: 20. - 21. 11. 2014

Příspěvek musí splňovat následující náležitosti:

Text v rozsahu 7 200 – 10 800 znaků včetně mezer (Word)
Resumé v anglickém jazyce v rozsahu 1 800 znaků včetně mezer (Word)
Ilustrace v rozsahu max. 10 obrazů – kresby, fotografie, diagramy (tiff, bmp, jpeg)
Rozlišení ilustrací 300 dpi při šířce 150mm (jpeg)
Citace upravujte v souladu s normou časopisu Umění http://www.umeni-art.cz/cz/norm.aspx.
Autor odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých ilustrací.

Příspěvek zašlete spolu s přihláškou do 15. 8. 2014 prostřednictvím serveru www.uschovna.cz

na adresu: kolokvium2014 [at] fa.cvut.cz

Výstupy:

Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku, všechny příspěvky budou publikovány na aktualizované webové prezentaci konference na http://kolokvium.fa.cvut.cz/.

Forma prezentace:

Ústní prezentace v délce max. 10 minut doprovázená obrazovou prezentací (Powerpoint, pdf, jpeg). Po každé prezentaci následuje odborná diskuze v délce 10 minut. Organizátor poskytuje dataprojektor a notebook PC.

Doprava a ubytování:

Individuální
http://www.studenthostel.cz/home.php