Velkorysá vila nad Lipnem

Pátek, 15. Červenec 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Výchozí podmínky byly jasné – svažitý pozemek směřující na severovýchod, který dole vybíhá z vodní nádrže a nahoře je ohraničen místní silnicí. To není zrovna ideální parcela. Všechny zdánlivé nevýhody však architekti přetransformovali do podoby osobitého domu, který nabízí jak soukromí, tak nádherné výhledy na lipenskou hladinu.

Uhlík architekti, Vila Frýdava – foto © Tomáš Balej
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Petr Uhlík, Zuzana Šuleková
Ateliér Uhlík architekti
Generální dodavatel Auböck s. r. o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Přední Výtoň
Ulice, číslo Frýdava 183
PSČ 382 73
Datum projektu 2010
Datum realizace 2013
Užitná plocha 334.80m2
Zastavěná plocha 106.20m2
Poznámka

Foto © Tomáš Balej

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Frýdava. Pozemek je nezastavěný, značně svažitý, navíc se severovýchodní orientací svahu, tedy nepříznivě vzhledem k situování obytných místností. Dle územního plánu je pozemek určen k individuální zástavbě. Založení stavby je v takto složitém terénu náročné. Sousední pozemky jsou v současné době bez zástavby. Pozemky mají přirozenou zeleň, sestávající z vysokých jehličnanů a náletových listnatých stromů.

Stavební pozemek investora je jedním s řady pozemků na pravém břehu lipenského jezera v blízkosti hlavní pravobřežní komunikace do vesnice Frýdava. Řada pozemků je vymezena touto komunikací a vodní plochou samotného jezera. Břehová linie je zde mírně proměnlivá, veskrze břeh vykazuje značnou svažitost směrem k vodní hladině. Lze předpokládat, že náročné pozemky o výměrách mezi 2 a 3 tisíci metry čtverečnými budou zastavěny individuální zástavbou rodinných domů a vil s vyšším plošným a prostorovým standardem, který bude splňovat náročné individuální nároky jejich uživatelů.

Vzhledem k velikosti pozemků bude tedy zástavba volná s nepřerušeným přírodním charakterem břehové linie až po samotnou Frýdavu. Zároveň lze tedy očekávat konfrontaci různorodých architektonických přístupů. Společným tématem bude nutně orientace domů po svahu dolů k hladině jezera. Hmota budovy našeho návrhu se z komunikace příliš neuplatňuje. Viditelná je pouze horizontální linie horního obytného podlaží domu. Celá stavba je orientována směrem k vodní ploše a jižní, osluněné části pozemku.

Objekt se pokouší nalézt odpověď na velmi obtížné zastavovací podmínky. Hlavní a přirozená orientace svažitého pozemku je severovýchodní, směrem k hladině vodní nádrže, zatímco jediné pobytově využitelné a osluněné místo se nachází v horní části na jihozápadě pozemku. Tyto rozporné podmínky spolu s prudkým spádem celého pozemku nás přivedli k netradičnímu koncepčnímu řešení.

Celé těleso domu jsme rozdělili na dvě hmoty. Spodní – sokl a horní skleněnou lehkou kládu. Železobetonový kvádr o minimální půdorysné ploše, který redukuje míru založení ve svahu. Sokl je orientovaný proti svahu tak, aby se otevřela jižní fasáda. Sokl je jakýmsi pokračováním skály, jejím obnažením v materiálově příbuzné monolitické hmotě – betonu. Její vnitřní prostor je členěn betonovými kubusy koupelen, schodiště a obslužné prostory, které evokují balvany na skále. Mezi nimi vzniká volný užitný prostor.

Horní lehký kvádr je posazen na hranu soklu co nejdále směrem k vodní ploše. Jeho svrchní plocha slouží jako pochozí terasa a zároveň přístup do domu. Je koncipován jako otevřená skleněná hmota, která je vsazena doprostřed korun vzrostlých stromů, tvořící její přirozenou clonu. Pojímá v sobě hlavní denní obytný prostor domu otevřený výhledům k vodě i směrem k vstupní terase. Skleněný kvádr je symetricky překonzolován o 7,8 metru na obě strany soklu. Z hlavní přístupové cesty je patrná pouze tato část domu. Z ulice bude pohledově kryta jednak vzrostlou zelení a částečně také umělým valem mezi hranicí pozemku a komunikací.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZEMNÍCH STAVEB

Stavebně technické řešení objektu je rozděleno také na dvě části.

První část 1. NP, jehož nosnou část je tvořena lehkou ocelovou konstrukcí z příhradových nosníků, tvořených ocelovými trubkami hlavními průvlaky HEB. Ocelová příhradová konstrukce je při skleněných fasádách přiznaná, opláštění je jenom ve dvou bočních štítových stěnách v interiéru SDK konstrukcí a v exteriéru kompakt deskami. Štítové obkládané stěny jsou s provětrávanou vzduchovou mezerou.a tepelnou izolací. Fasáda je tvořená lehkým pláštěm z kompaktních desek FunderMax tl. 15 mm.

Druhá část objektu je tvořena konstrukcí dvou podzemních podlaží, která je navržena jako vrstvená sendvičová konstrukce z pohledových betonů. Obvodová konstrukce je tvořena železobetonovou stěnou z pohledového betonu 200 mm, tepelní izolace 150 mm a exteriérovou stěnou z pohledového betonu 200 mm.

Součástí stavební akce je také osazení dřevěného mola 6 × 2 metry na břehu nádrže pod tělesem soklu domu. Dřevěné molo bude jednou stranou pevně zakotvené ke břehu, druhá strana bude ležet na plovoucích plastových pontonech. Molo bude sloužit k letnímu pobytu u vody, případně kotvení malé lodi.

Navržené ústřední vytápění je realizováno pomocí tepelného čerpadla. Jako zdroje energie využívá dva vrty. Vytápění je realizováno veskrze pomocí podlahového vytápění.

Ložnice v 1. NP mají provedenou přípravu na případnou dodatečnou montáž chladicích jednotek.