Beton TKS 3 | 2010

Pondělí, 21. Červen 2010 - 2:00
| Napsal:
Vážené dámy a pánové, dovolte mi úvahu o sanacích betonových konstrukcí, ve které se pokusím shrnout své povědomí o této problematice za posledních dvacet let. Proboha – už je to dvacet let, kdy jsme se začali „bavit“ touto oblastí stavařiny!

Již v roce 1990 se několik nadšenců začalo zabývat myšlenkou na vytvoření nějaké nové profesní organizace, která by hájila zájmy odborně zdatných firem proti tak zvaným „kyblíčkářům“ – jak jsme tenkrát říkali rádoby „odborníkům“, kteří pro sanace betonu používali různé zázračné metody a někdy až alchymistické postupy, které ovšem nevycházely – a tím se začalo šířit povědomí o tom, že sanovat beton je bláhová snaha... Oproti moderním technologiím a materiálům tenkráte stavěli hlavně dryáčnický přednes a agresivní obchodní taktiku. Proto jsme začali v roce 1990 pořádat každým rokem sympozium se sanační tématikou, aby byla vytvořena platforma pro výměnu zkušeností v náročném oboru sanací betonu. No – a po prvních dvou ročnících sympozia došlo k založení Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK).

V prvních letech vývoje SSBK docházelo především k odhalování metod a technologií, které do té doby byly u nás nevídané. Vzpomeňme na nástup moderních diagnostických metod, moderní techniky (vysokotlaký vodní paprsek, diamantové pily, stříkaný beton, různé injektážní technologie, …),  moderních stavebních materiálů a hlavně na nástup sofistikovaného přístupu k problematice sanací betonu.

V průběhu doby se z původně několika zájemců o sanace betonových konstrukcí vyvinulo sdružení o padesáti členech (právnických osobách), kteří svoji prestiž spatřovali a spatřují právě v tomto zajímavém oboru stavařiny. SSBK na jakousi společenskou objednávku těchto firem dalo vznikout Technickým podmínkám pro provádění sanací betonových konstrukcí, které jsou dnes obecně akceptovány i významnými investory. SSBK – opět v průběhu svého vývoje – se významně podílelo i na vzniku tohoto skvělého časopisu.

Co se týče praktické náplně výrazu „Sanace betonových konstrukcí“ – zde můžeme vidět nepřebernou škálu kategorií:

  • sanace betonových staveb, na kterých se podepsal zub času – a je třeba zajistit jejich bezpečnou další funkci,
  • sanace betonových staveb – spojenou s jejich rekonstrukcí nebo zesílením – v rámci nového využití, vyššího zatížení,
  • sanace betonových staveb, kde mnohdy již narážíme na jejich památkovou ochranu,
  • pohříchu se setkáváme též se sanacemi zcela nových betonových konstrukcí, na kterých došlo v průběhu výstavby k výrobním vadám.

A bylo by možno sestavovat podle konkrétních případů z praxe další a další kategorie, resp. příklady zcela nových kapitol sanací betonových konstrukcí. Zajímavé je například prolnutí běžné stavební praxe s moderním pojetím sanačních technologií. Mnoho dnes již běžně používaných postupů bylo původně převzato do běžné praxe právě jako sanační postupy, kdy byly původně vyvíjeny vysoce sofistikované materiály nebo technologie. A samozřejmě toto platí i naopak.

Co je ale, myslím, podstatné, je to, že dnes jsou sanace betonu považovány za vysoce specializovaný obor stavebnictví. A SSBK je bráno jako vysoce odborná organizace, která tento obor zaštiťuje.

Za uplynulých dvacet let, které uběhly jako voda, jsme se již dvacetkrát sešli na sympoziu SANACE! Jsme tedy o dvacet let starší a dál. Možná jsme si původně mysleli, že budeme ještě dále, ale na druhou stranu jsme během velmi zajímavé etapy našeho života dosáhli také zajímavých met.

Proto navrhuji – dále svou invencí a nadšením posilovat vážnost oboru sanací betonu a přispět tak k odpovědnému přístupu v péči o naše betonové stavby. Zájem o sanace betonu je možno projevit i členstvím v SSBK, účastí na pravidelných sympoziích a nebo zájmem o časopis Beton TKS, ve kterém je pravidelně probírána i problematika sanací betonových konstrukcí.

Zabývejme se sanacemi mimo jiné i proto, abychom měli možnost předat statky, které jsme dostali od našich předků, také dále našim potomkům…

Přeji všem čtenářům příjemné letní chvíle s tímto časopisem v ruce…

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc.
viceprezident SSBK

Beton TKS 3/2010

Obsah čísla:

Úvodník
Zdeněk Jeřábek /2

Stavební konstrukce
Oprava Karlova mostu – otázky a odpovědi, Daut Kara, Antonín Brnušák /3
Sanace objektu Red House v Moravské Ostravě, Jiří Zmek, Martin Luňáček /6

Materiály a technologie
Posuzování životního cyklu v každé fázi života nosných konstrukcí Robert Veit-Egerer, Zdeněk Jeřábek, Miroslav Hubka /10
Opravy a obnova vodotěsnosti železobetonových konstrukcí Václav Pumpr, Jiří Dohnálek /20
Zhotovení a diagnostika kotev do betonu – příklady z praxe Tomáš Míčka, Leonard Hobst, Jaromír Láník, Martin Koudelka, Lubomír Vítek /25
Zosilňovanie valcovitých betónových konštrukcií predpätím, Juraj Bilčík, Milan Chandoga /30
Ochrana betonu v čistírnách odpadních vod Tomáš Plicka /34
Injektáže – účinná metoda sanace podzemních konstrukcí, odstranění kaveren za ostěním stoky v Praze–Libni Jaroslav Chabr, Pavla Matulová /38

Věda a výzkum
Ošetrovanie čerstvého betónu – 3. Nasiaknuté ľahké kamenivo; Peter Briatka, Peter Makýš /42
Navrhování prostupů nosníků s použitím modelů náhradní příhradoviny; Jiří Šmejkal, Jaroslav Procházka /48
Hodnocení stavu železobetonového ostění štol vystaveného chemicky agresivnímu prostředí a předpovědi jeho další životnosti; Amos Dufka /57
Vliv krystalizačních příměsí na pevnost betonu v tlaku; Jiří Pazderka /60
Metodika stanovení vlivu vertikálních trhlin na plášť chladící veže; Zdeněk Šnirch, Amos Dufka, Martin Lukavec /64

Historie
Antonín Engel – role nové technologie a architektonické koncepce při hledání nadčasové formy; Petr Vorlík /70

Aktuality
Rešerše ze zahraničních časopisů /68
Autorizace pro oblast sanace betonových konstrukcí; Jiří Dohnálek /68
Projekt eBeton; Milan Senko /78
Semináře, konference a sympozia /80

Firemní prezentace
Podlahy 2010 /9
Navrhování betonových konstrukcípodle EN 1992-1-1 /19
Betosan /23
SMP CZ /27
MC-Bauchemie /37
Mott MacDonald /59
Earch.cz /67
STEEELCRETE /69
Ing. Software Dlubal /77
BETON UNIVERSITY /80
BETON UNIVERSITY /3. str. obálky
ČBS /3. str. obálky
SVC /4. str. obálky

Klíčová slova: