Bytový areál Nové Měcholupy

Středa, 12. Srpen 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [39/55] | Dva bytové domy o 3 NP + ustupujícím podlaží s celkovým počtem 130 bytových jednotek.
Jedná se o stavbu dvou bytových domů s celkovým počtem 130 bytových jednotek, která je navržena formou dvou bloků bytových domů. Každý bytový dům se skládá z šesti schodišťových sekcí, mezi kterými je veřejný pojízdný chodník, který tvoří slouží jako hlavní pěší komunikační koridor a je využit i pro umístnění IS. 
 
Nadzemní objekty s plochými střechami vytvářejí dynamickou kaskádu, která je výškově i půdorysně členěna na hmoty velikostí podobné rodinným vilám. Hmota navrhovaných nízkopodlažních objektů je komponována v základních kvádrových tvarech, postupně narůstajících od dvou do tří nadzemních podlaží a s ustupujícím posledním patrem. Objekty jsou částečně podsklepeny. Architektura navržené zástavby se snaží citlivě navazovat na okolní stávající i nově realizovanou zástavbu, a i přesto, že se jedná o bytové domy, plynule navazují na okolní zejména rodinné domy. Navržené domy ideálně využívají sklon terénu, kde v jižní části území se plynule vstupuje do suterénních prostor domu a v jeho severní části z 1.NP přímo na terén (do předzahrádek).
 
Areál je dopravně napojen na ul. Dolnoměcholupskou a ulici V Dolinách.
Navrhovaná bytová výstavba obsahuje předpokládaný počet 130 bytových jednotek. Jedná se o byty ve velikostním rozložení od 1+kk po 3+kk. Všechny byty mají výměru menší než 100 m2. V suterénech objektů jsou navrženy podzemní garáže a další prostory vybavenosti domu jako sklípky nebo prostory technického vybavení.
 
Rozvržení bytových jednotek, počet bytů:
počet bytů:                  48 [l+kk(l+1.)]              26 [2+.kk]                  56 [3+.kk]                 130 [celkem]
 
Stavebně konstrukční řešení
 
Stěny nepodsklepených částí objektu jsou založeny na základových pasech, z železobetonu. Tyto pasy budou podepřeny vrtanými železobetonovými pilotami. Podsklepené části jednotlivých sekcí, a podzemní garáže budou založeny na pilotách a na základové desce z železobetonu tloušťky 250 mm. Svislé nosné konstrukce obvodové jsou vyzděny z cihel např. POROTHERM tl. 440 mm P+D, P10. Části obvodového pláště jsou z železobetonových monolitických stěn tl. 200 mm. Vnitřní nosné svislé konstrukce mezibytové a konstrukce oddělující byty od schodišť jsou vyzděny z cihel POROTHERM .AKU 25,tl. 250 mm, P20. Jedná se zejména o konstrukce v sekcích A-C, G-I. Vnitřní nosné svislé konstrukce v 1- a 2. NP v sekcích D-F, J-L jsou vesměs železobetonové-stěny tl. 200 mm, v suterénu jsou potom, z důvodů uvolnění dispozice pro potřeby podzemních garáží, nahrazeny železobetonovými pilíři 750x250 mm. Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími jsou řešeny jako železobetonová monolitická deska tl. 220 (nad 1.NP) a 250 mm (nad suterénem, nad částí 2. a 3. NP).

 


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Napojení na technickou infrastrukturu

Napojení na vodovod je řešeno současně s přeložkou stávajícího vodovodu TLT DN 200 a přeložkou části vodovodu TLT DN 150. Bytové domy jsou na přeložený vodovod napojeny pomocí 12 nových vodovodních přípojek PEHD 50.
 
Kanalizace v řešené lokalitě je navržena oddílná, zvlášť pro dešťové a zvlášť pro splaškové odpadní vody. Pro odvedení splaškových vod je navržena jedna gravitační stoka, která se v jihovýchodní části území napojí na stávající městskou kanalizační stoku DN 300. Navržená stoka splaškové kanalizace je vedena většinou v projektovaných komunikacích v souběhu s kanalizací dešťovou.
 
Pro vytápění objektů a přípravu TUV je realizována pro každý dům samostatná plynová nízkoemisní kotelna s připojením na STL plynovod vedeného z ulice V Dolinách..
 
Napájení objektů na NN je zajištěno novou kabelovou sítí NN, která je napojena na stávající síť NN přes skříně v ulici Dolnoměcholupská (v dvou bodech) a v ulici V Dolinách.
 
Nově navržené veřejné osvětlení je napájeno ze stávajícího rozvodu VO v ulici Dolnoměcholupská a v ulici V Dolinách.
Napojení na slaboproudé rozvody je zajištěno nezávislým vedením společností Telefónica O2 a UPC
 
 39 / 55  Přihlášená stavba
 Název:  Bytový areál Nové Měcholupy
 Místo:  V Osikách, Praha - Dolní Měcholupy
 Typologický druh:  Obytná budova
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  Ing. Andrej Páleš - EKOSPOL a.s.
 Dodavatel:  BERGER BOHEMIA a.s.
 Přihlašovatel:  EKOSPOL a.s.
 Investor:  EKOSPOL a.s.
Klíčová slova: