Výzva k reformě Obce architektů

Čtvrtek, 7. Listopad 2013 - 23:14
| Napsal:

Architektura jako široký vesmír i mikrokosmos vztahů, funkcí, forem a konstrukcí. To byly cíle dalekých cest nosné rakety Obce architektů, vynášející Českou komoru architektů na orbit legislativního rámce naší země. Bohužel při oddělení Komory se utrhl i propagační a šifrovací modul, který měl architekturu interpretovat veřejnosti. Nyní visí ve vzduchoprázdnu vysoko nad zemí, odkud je čím dál těžší lidem na zemi vysvětlit, na co je vlastně architektura dobrá. Rádi bychom pomohli dostat Obec zpět na Zem a opravit porouchané mechanismy.

1. Co je Obec architektů a proč vznikla?

Obec architektů vznikla transformací Svazu architektů v roce 1990, jakožto nevládní nezisková organizace s dobrovolným členstvím, přičemž nepřímo navázala na tradici spolků architektů z období první republiky. Na prvním zasedání Obce přišel architekt Hubáček s revolučním nápadem, že prvotním úkolem Obce by mělo být založení Komory architektů, jako samosprávného orgánu pečujícímu o výkon profese. V letech 1992-3 tedy vznikla Česká komora architektů, většina praktikujících architektů vstoupila do Komory, kde se angažovali v různých oblastech činností a Obec se tím dostala na okraj jejich zájmu. Komora, jakožto profesní organizace, má primárně jiné poslání než Obec, jejímž cílem měla být podpora architektury, šíření informací o architektuře a její propagace k co nejširší veřejnosti. Nedostatečná spolupráce mezi Obcí a Komorou v důsledku vede ke špatné čitelnosti celého oboru a vnímání jeho pozice ve společnosti.

2. Co je špatně?

Obec Architektů je příliš uzavřena sama do sebe a nereflektuje dostatečně aktuální dění na české architektonické scéně. Spolková a propagační činnost Obce Architektů dlouhodobě upadá a s ní i historicky etablované prezentační nástroje, které spravuje - Grand Prix a časopis Architekt. První se stává událostí spíše „obecního“ významu s nepatrným dopadem na nearchitektonickou veřejnost, druhý je čím dál více prezentační publikací bez relevantních kritických recenzí. Dalším z problémů je nedostatek komunikace mezi Obcí a nově nastupující generací architektů. Namísto oboustranné apatie by bylo rozumné vést konstruktivní dialog. Proto je třeba se aktivně zapojit a pokusit se tento stav změnit.

3. Co je cílem?

Rozhodli jsme se oslovit vás, architekty, ale i zájemce o architekturu a přidružené obory, abyste podpořili naši iniciativu, případně se do ní sami aktivně zapojili. Cílem je podpořit rozvoj a zvýšit prestiž soutěžní přehlídky Grand Prix a časopisu Architekt, i reformovat samotnou Obec architektů, aby se stala plnohodnotným nástrojem v šíření architektury směrem k veřejnosti.

Tato výzva je také směřována na stávající členy OA, kteří nejsou spokojeni s jejím současným vývojem nebo se dosud nezapojili aktivněji do činnosti v Obci architektů. Nechceme jít cestou revoluce, ale cestou reformy. Naší snahou není a priori všechnu činnost Obce zpochybňovat, ale pokračovat se smysluplnými projekty a nadále je podporovat a zkvalitňovat. Jsme otevření dialogu.

Ve hře je budoucnost naší profese. Laická veřejnost dnes těžko chápe smysl práce architekta, kterého vnímá spíše jako estéta prodražujícího stavbu. Kvalitní architektura by se měla stát věcí veřejnou a srozumitelnou.

Hlavní body:

A. JEDNA KVALITNÍ PŘEHLÍDKA STAČÍ

Chceme mluvit o tom, co děláme a nestačí nám k tomu hranice archighetta. Chceme rehabilitovat Grand Prix na přehlídku srozumitelnou a viditelnou okem normálního smrtelníka. Pracovat se všemi dostupnými médii a nestát stranou v izolaci teritoria vymezeného jen odborné veřejnosti. Nemůžeme si dovolit přenechat prostor k interpretaci našeho oboru soutěžním přehlídkám typu Stavba roku nebo Best of Reality a podobně, kde hraje velkou roli vliv developerů, investorů a stavebních firem.

B. PROPAGACE ARCHITEKTURY

Nutkavě vnímáme potřebu etablování celospolečenské organizace architektů zastřešující a interpretující naše téma laické veřejnosti. Je otázkou, zda by odpovědnost za propagaci architektury v nejširším smyslu slova měla přecházet stále více na bedra Komory, nebo se měla opět vracet i na půdu reformované Obce architektů, interpretující téma po vzoru královského institutu RIBA. Našim cílem je, aby se na architekturu nahlíželo jako na celospolečenské téma.

C. MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

Pojďme vymazat tlustou čáru, která vznikla na hranici mezi uměním a architekturou. Rádi bychom vytvořili platformu, která by sloužila a prospívala stejně tak architektům a veřejnosti jako umělcům, uměnovědcům, publicistům a teoretikům.

D. ČASOPIS ARCHITEKT

Chceme časopis, který nebude limitován situací na hranici přežití. Chceme recenze prezentovaných budov, chceme recenzovaný a později impaktovaný architektonický časopis. Chceme českou architekturu dát do světového kontextu. Stejně jako Grand Prix se nám zdá Architekt se svou letitou tradicí jako skvělá platforma pro vytvoření média s přesahem, které je vnímáno i širokou veřejností jako prestižní obraz současné architektury a urbanismu. Obec by měla tuto tendenci podporovat, ne časopis vyčerpávat odváděním financí.

4. Jaký je postup?

Připojte se k hlasování pro změnu na Valné hromadě dne 5. 12. 2013. Vstupte do Obce architektů a pojďte se na reformě podílet. Pokud jste členy Obce zapojte se aktivně do jejího oživení, budeme rádi za vaše názory a podněty v otevřené diskuzi.

Postup k přihlášení se do Obce architektů naleznete zde: http://earchcz.wix.com/reformaarchitektu

5. Seznam podporovatelů
 
Ladislav Lábus
Petr Lešek
Josef Pleskot
Ivan Ruller
Jan Šépka
Alena Šrámková
Jaroslav Wertig
 
6. Seznam signatářů a sympatizantů
 
Zbyněk Buchta
Markéta Bromová
Martin Chlanda
Marie Davidová
Václav Derner*
Jana Fischerová
Jan Fridrich*
Hana Havrdová
Michael Hofman
Petr Janda
Robert Jelínek
Zdeněk Kolář
Miloš Kopřiva*
Ondřej Lipenský
Libor Mládek
Lukáš Peták
Miroslav Peterka
Vít Podráský
Anna Podroužková
Michal Rouha
Barbora Simajchlová
Vojtěch Sigmund
Jaroslav Sládeček
Josef Smutný
Jan Stáhala
Jan Šorm
Michal Šourek
Petr Vaněk
 
*) sympatitují s výzvou, zatím však nepodali přihlášku do OA
 
Seznam podporovatelů a signatářů výzvy je pravidelně aktualizován.
Datum poslední aktualizace: 3.12.2013 13:56
Klíčová slova: