Rezidence Kavčí hory

Pondělí, 29. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
Místo Rozhraní pankrácké pláně a svažité zeleně na úpatí Kavčích hor má v sobě nezaměnitelnou energii. Terénní zářez stoupající od podolských břehů Vltavy končí na hraně rovinaté pankrácké struktury a bezprostředně navazuje na Centrální park.

Probíhající pás přírody se zde stýká s městským parkem. Výběžek s dominantní budovou České televize na severní straně je součástí siluety Kavčích hor a v dálkových pohledech od Vltavy a z protějších břehů vytváří jejich první plán. Vilová čtvrť na úpatí svahu stejně jako bytový komplex v sousedství na jižní straně jsou symbiotickým doplněním stávajících struktur v jejich logice a měřítku. Výjimečnost řešené parcely, spočívající nejenom ve styku městských struktur, ale i v nezaměnitelné morfologii nejbližšího okolí, umožnila ambiciózní záměr postavit zde dům pro nadstandardní „velkoměstské“ bydlení.

Koncept

Projekt je tvořen dvojicí budov. Je vytvořen kompoziční vztah velkého a malého domu, které tvoří jeden celek a mají jasnou příbuznost. Jednoduchý kvádr budovy B svým měřítkem navazuje na sousední výstavbu a je umístěn jihovýchodně od hlavní hmoty. Skulpturální hmota budovy A zakončuje a zároveň propojuje pláň se zelenými svahy nad řekou. Je dominantou tohoto místa, vymezuje park a objevuje se i v zajímavých dálkových pohledech. Její monumentální hmota s průhledovým otvorem je severojižně orientována, tudíž v ranních hodinách slunce osvětluje pankráckou stranu a v odpoledních hodinách „svítí“ fasáda k Vltavě. Cílem byla určitá monumentalita, ne výška nebo velikost. Budova se svými dvanácti podlažími je jen o něco vyšší než pankrácké panelové domy. Obě hmoty jsou zjemněny texturou a plasticitou jejich fasád. V závislosti na úhlu dopadu slunečního světla mají fasády proměnlivý vzhled.

Typologie

Budova A je řešena jako dvanáctipodlažní se třemi podzemními podlažími v systém u polopater. Hlavní vstup do objektu je situován z východní strany od parku. V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí a dva nadstandardní byty. Ve druhém až sedmém nadzemním podlaží jsou umístěny menší byty. V osmém až jedenáctém podlaží jsou byty ve vyšším plošném standardu i s větší konstrukční výškou. V posledním podlaží je umístěn atypický penthouse, který zabírá plochu celého patra. V garážích je navrženo parkování a hospodářsko-technické provozy. V suterénech je řešena zčásti i parkovací kapacita pro návštěvníky domu. Vjezd do podzemních garáží a vedlejší vstup do objektu je s ohledem na konfi guraciterénu umístěn ze strany západní. Vertikální komunikace je zajištěna dvěma evakuačními výtahy a schodišťovými jádry. Obě jádra jsou řešena jako chráněné únikové cesty s předsíněmi. Celkem je v objektu navrženo 65 bytových jednotek. Byty jsou navrženy s obývacími pokoji a ložnicemi s výhledy k Vltavě, historické části Prahy a do sousedního parku. Mezi třetím a osmým podlažím je umístěn otvor ve zhruba jedné třetině půdorysu. Budova B je řešena jako šestipodlažní, rovněž se třemi podzemními podlažími, kdy jsou první a druhé podzemní podlaží propojeny se suterény budovy A. Byty v objektu jsou navrženy v nižším plošném standardu. Komunikační jádro je řešeno jako vnitřní požární zásahová cesta. V objektu je navržen jeden osobní výtah a schodiště. V podzemních podlažích jsou situována parkovací stání a zázemí bytů. Vjezd do podzemních garáží je řešen společnou rampou pod budovou A. V objektu je navrženo celkem 23 bytových jednotek. Ve společném suterénu je umístěno celkem 117 parkovacích stání.

Konstrukční řešení

Nosná konstrukce spodní i vrchní stavby je provedena jako mono litická, železobetonová včetně obvodových stěn. Izolace spodní stavby je řešena vodostavebným betonem. Schodiště a výtahové šachty jsou rovněž monolitické železobetonové. Střešní konstrukce jsou provedeny ve standardním řešení vrstev s izolací z fóliové hydroizolace. Sklony jsou řešeny polystyrenovými spádovými klíny kladenými na parotěsnou izolaci a železobetonovou stropní desku. Fasády jsou řešeny u obou objektů jako provětrávané s kamenným obkladem a tepelnou izolací z minerální vaty kotvenou k železobetonové konstrukci obvodových stěn. Hlavním materiálem fasád je světle hnědá žula. Horizontální římsy ze sklocementu vytvářejí na fasádě hlavní rytmus a zároveň slouží pro umístění předokenních žaluzií. Okna jsou systémová hliníková.

Václav Alda, Petr Dvořák, Peter Jurášek, Martin Němec, Juraj Sonlajtner, Tomáš  Drašner / A. D. N. S. production

English

Kavčí hory Residence, Prague The project consists of a couple of buildings. The composition is based on the relationship between a big and a small building that form a single complex and are in an obvious relationship. The scale of Building B’s simple cuboid follows the neighbouring development and is located south-east of the main building. The sculptural massif of Building A terminates and, at the same time, connects the plain with green slopes above the river. It dominates this place, marks the park boundaries, and can be seen in interesting distant views, too. Its monumental mass, with a view opening is oriented north-south, which means that its facade facing Pankrác is sunlit in the morning, while the facade facing the Vltava River is illuminated in the afternoon. The aim here was a certain monumentality, not height or size. The building with twelve storeys is just a bit higher than the panel blocks of fl ats in Pankrác. Both buildings are softened by the facade texture and plasticity. Depending on the angle of sunlight incidence, the facades have a changing appearance.

Václav Alda, Petr Dvořák, Peter Jurášek, Martin Němec, Juraj Sonlajtner, Tomáš Drašner / A.D.N.S. Production

Převzato z časopisu Architekt (http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2010_05_rezidence.pdf), publikujeme v plném znění.


Rezidence Kavčí hory
  Klient: Rezidence Kavčí Hory a.s.
  Autoři:

Václav Alda, Petr Dvořák, Peter Jurášek, Martin Němec, Juraj Sonlajtner, Tomáš  Drašner / A. D. N. S. production s.r.o.

 Generální projektant:

 Generální dodavatel:

A. D. N. S. production s.r.o.

BM projekt s.r.o.

 Hrubá plocha nadzemních podlaží:

 Realizace:

11.430 M2

2008-2010