Schodiště Bono Publico, Hradec Králové

Čtvrtek, 22. Říjen 2009 - 2:00
| Napsal:
Klasicistní kryté schodiště Bono publico (Pro obecné blaho), spojující Velké náměstí s třídou Komenského, bylo postaveno v trase původní středověké komunikace vedoucí k fortně nazývané Biřicova nebo Rybářská.
Vzhledem k prudkému poklesu terénu směrem ke hradbám zde můžeme schodiště předpokládat již ve starších dobách. Kdy vzniklo v tomto místě zděné schodiště, bohužel přesně nevíme. Prvním známým vyobrazením je zaměřovací plán z let 1808 – 1809, na němž je schodiště kryté jednoduchou dřevěnou střechou s osvětlovacími vikýři. Následně letech 1809 –1810 vznikla přestavba podle projektu Josefa svobodného pána von Lauera, který v Hradci Králové působil po řadu let jako vojenský inženýr na ředitelství pevnosti a později od roku 1831 jako velitel pevnosti. Tato přestavba změnila vzhled původního schodiště jen částečně – schody byly rozvrženy do čtyř ramen a tří mezipodest, ramena zaklenuta šikmými valenými klenbami, osvětlení umožňovala okna v bočních stěnách mezipodest.
 
Přestože oproti dnešnímu stavu vykazovalo schodiště podstatné odlišnosti nejen v partii střech, ale i v půdorysu a vedení schodiště i mezipodest, je v dosavadní literatuře Josef Lauer mylně uváděn jako autor stavby, která dostala defi nitivní podobu až o více než čtvrtstoletí později. Její vznik dokládá dílčí výkres zachycující v řezu horní část schodiště. Je signován „ing. Seifert“ a datován rokem 1836. Schvalovací kontrasignatura s datem 5. 4. 1839 označuje zřejmě rok vzniku stavby, která odpovídá dnešnímu stavu.
Oproti starší fázi bylo schodiště ve spodní části asi o 8 metrů zkráceno, a tím se stalo strmější. Severní vchod ústící do uličky k Velkému náměstí tvoří bosovaný portál, jižní průčelí je opatřeno rovněž portálem, který je členěn plochými pilastry, dvojitou římsou a nízkým obdélným štítem. Interiér schodiště tvoří čtyři na sebe navazující ramena a mezi nimi vložené tři mezipodesty. Osvětlení schodiště bylo podstatně zlepšeno vložením třech tamburů s kupolkami, pročleněných okny. Celek schodiště lze hodnotit jako architektonicky vysoce kultivovaný projev, tvořící pozoruhodnou rovnováhu mezi estetickým pojetím a užitkovou funkcí. Schodiště Bono publico patří nepochybně mezi nejpozoruhodnější díla své doby v Hradci Králové a je zajímavou stavbou i v kontextu celého českého klasicismu.

 
Psáno pro časopis ARCHITEKT 08 09 2009 

NA OKRAJ / JULIUS MACHÁČEK / REGRESE ZRAKU / TEXT MICHAL JANATA / NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA 6 / R. BRYCHTA, A. HALÍŘ, O. HOFMEISTER, P. LEŠEK / PROJEKTIL ARCHITEKTI / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA / RECENZE, MICHAL JANATA / VELKÉ NÁMĚSTÍ A SCHODIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ / TEXTY MICHAL KREJČÍK, JIŘÍ SUCHOMEL, JAN JAKL / SÍDLO RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA, PRAHA 3, HAGIBOR / CIGLER MARANI ARCHITECTS / S ARCHITEKTEM SVATOPLUKEM SLÁDEČKEM / PŘIPRAVILA HANA VINŠOVÁ / RODINNÝ DŮM V MYŠLÍNĚ, PRAHA-VÝCHOD / JAKUB FIŠER, SIMONA FIŠEROVÁ / AULÍK FIŠER ARCHITEKTI / RECENZE JAN KRATOCHVÍL / PROMĚNY BÝVALÉ MENZY, PRAHA 8 / GLOBAL HOLCIM AWARDS / ČESKÝ STUDENT ZVÍTĚZIL V MILÁNĚ / ANDREA LHOTÁKOVÁ A ESTER HAVLOVÁ – ANI POUHÝ ZNAK, ANI ARCHITEKTONICKÁ MISE / TEXT MICHAL JANATA / STANOVISKO ČKA / PODPORA „ČERNÉ KOSTKY“ V OSTRAVĚ PROJEKT 86 AREÁL PRO NÁVŠTĚVU PAPEŽE V BRNĚ / MAREK ŠTĚPÁN / HISTORICKÝ DIPTYCH O SVĚTLE, LUX EX MACHINA I. DÍL / TEXT MICHAL JANATA / STUDENTI PRACUJÍ SE SVĚTLEM / TRADIČNÍ ŠPANĚLSKÁ ŘEMESLA OČIMA ČESKÝCH ARCHITEKTŮ / TEXT JIŘÍ MOJŽÍŠ / PROMĚNY MŮSTKU / TEXT YVONA JANKOVÁ / JIŽNÍ ČECHY ČTYŘMI KNIŽNÍMI FASETAMI / TEXT MICHAL JANATA / PRO VAŠI KNIHOVNU / CO VZEŠLO Z KRÁSNÉHO SÍDLIŠTĚ? 

Klíčová slova: