Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Čtvrtek, 23. Červenec 2009 - 2:01
| Napsal:
Stavba roku 2009 [22/55] | Nevšední místo, kde si můžete půjčit knihu a načerpat nové informace, na chvíli se zastavit a setkat se s přáteli v neopakovatelné atmosféře.

Hlasujte o cenu veřejnosti!

Chcete-li hlasovat pro tuto stavbu, zašlete SMS hlas pro tuto stavbu ve tvaru:

SR 22

na telefonní číslo:

+420 731 350 683

Hlasovat můžete také prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz

Charakteristika a účel stavby, širší souvislosti

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové dlouhá léta působila v pronajatých a v poslední době rovněž nevyhovujících prostorách na několika místech Hradce Králové. Především historická budova židovské synagogy na Pospíšilově třídě neposkytovala ideální podmínky pro práci personálu knihovny, skladování knih ani pro přístup čtenářů k jednotlivým titulům. Nová budova knihovny umožnila soustředit většinu knihovnických aktivit pod jednu střechu, čtenářům nabídla atraktivní prostředí pro výpůjčku a studium knih, a Hradci Králové zajistila moderní kulturní instituci, důstojnou krajského města.
Do nové knihovny se přestěhoval knižní fond čítající 700 tisíc svazků knih a časopisů. Velkým krokem vpřed je nově možnost přístupu ke 120 tisícům svazků ve volném výběru pro každého ze 8 260 registrovaných uživatelů. Nová budova vedle knihovnických služeb nabízí také konferenční sál s kapacitou 100 míst, literární kavárnu či galerijní prostory.
Není bez zajímavosti, že budova knihovny již získala své první ocenění. Ještě před svým otevřením potvrdila zájem odborné veřejnosti a za technologicky i stavebně náročné dílo získala titul „Vynikající betonová konstrukce ČR“.
 
Nová budova Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je ryze účelový dům postavený na míru knihovně a podle potřeb jejích uživatelů. Ale knihovna není jen o půjčování knih, je to místo, kde se můžete posadit, přečíst si noviny či časopis, zjistit, co je nového ve městě i ve světě, můžete si zde dát schůzku s přáteli, zcela nerušeně tu studovat nebo jen tak odpočívat a přitom vstřebávat atmosféru tohoto nevšedního domu.
 
Svým architektonickým pojetím a zvolenými technologiemi je svým způsobem unikátní. Pohledový beton vyvolává na prvním pohled rozporuplné emoce, ale dokonale tlumí zvuky rušné křižovatky za Moravským mostem a frekventované Hradecké ulice. S nízkými energetickými náklady drží stabilní teplotní klima uvnitř budovy. K tomu přispívají i malá kulatá okna, která zejména v létě minimalizují tepelné zisky a uvnitř navozuji pocit intimity a domácího prostředí. Naopak severní a jižní prosklené stěny dodávají budově zevnitř i zvenku jistou noblesu. Centrální schodiště s průhledem do nebe je vpravdě klenotem tohoto domu. Celá knihovna se kolem něj točí, sem se sbíhají všechny knihovnické nitky. Působí majestátně, stavební práci nahradilo umělecké dílo, které ocení nejen oko architekta. Skleněné světlíky v pátém podlaží navozují lehkost bytí a jistě zpříjemní pobyt studujících.
 
Nástěnná malba Evoluce forem protínající obě křídla od třetího do pátého podlaží nám připomene, odkud jdeme a kam kráčíme. Ztvárnění je natolik abstraktní, aby se dotklo duše každého, kdo o to bude mít zájem. Nezvyklý tvar zapojuje dům do okolí. Knihovna není jen budova, je to prostor a Hradec Králové takový PROSTOR má …

Urbanistická koncepce

Geometrie objektu SVK (půdorys tvaru písmene X) „přeškrtnutím“ pozemku toto místo neruší, ale zviditelňuje. Něco začíná. Budova je na pozemku posunutím k nábřeží řeky Orlice blíže k historickému centru - komunikuje. Na jižní straně je pozemek využit pro parkování, které je zahrnuto do parkových úprav nezastavěné plochy pozemku (otevřené a přikryté zelení – mizí). Přechod parkoviště se nachází v korunách stromů. Pro takovou instituci jako je SVK by bylo nedůstojné povrchové stání typické pro příměstská obchodní centra.
 
Budova knihovny je ve svém parteru v místě vstupů do knihovny průchozí. Umožňuje tak volné úhlopříčné propojení Hradecké ulice s nábřežím řeky Orlice, nebo s univerzitním kampusem. Otevřený parter se účastní na životě okolí, podporuje ho a ovlivňuje.
 
Budova je pevného tvaru a jasného postoje. Je to instituce. Dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům za tří stran. Nabízí různorodé pobytové plochy v parteru (lavička, tráva, strom, průchod, knihovna). Parter oživují doplňkové provozy v „nohách“ jihovýchodního a severovýchodního křídla (kavárna, galerie – výstavní síň).
 
Budova svým konvexním tvarem směrem ke strojní průmyslové škole zvětšuje odstup od této kulturní památky a dává možnost novým pohledům a vztahům dvou sousedních budov. Nepřevyšuje - nedominuje.

Architektonické řešení

Budova SVK je navržena jako objekt půdorysného tvaru písmene X. Plášť budovy – litý beton – pak svým charakterem podtrhuje dynamičnost a čitelnost celého tvaru (odlitá litera). Výrazným prvkem pláště je jeho perforace kulatými okny, zvolenými pro svou schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou umístěna ve dvou parapetních výškách. V rámci řádového rastru jsou nepravidelně rozmístěna podle vnitřních prostor. Velké prosklené plochy na koncích ramene u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní knihovnické prostory. O dostatek světla ve studovnách umístěných v nejvyšším patře se starají kruhové světlíky. Okna na rameni se sklady jsou co do počtu minimalizována.
Za nepřehlédnutelný architektonický prvek vnitřního uspořádání můžeme bezesporu označit centrální schodiště, jehož čtyři do kříže uspořádaná ramena nevšedním způsobem otevírají středovou část „písmene X.”
 
Objekt budovy je obklopen  betonovou a mlatovou plochou, která navazuje na okolní komunikace (chodníky, vozovky). Garáže (parkovací plochy pro veřejnost) jsou umístěny v otevřeném soklu jižně před knihovnou a zastřešeny pouze rastrem ocelových sítí, v budoucnu porostlých zelení. V samotném středu garáží jím prorůstají 2 stromy a vytvářejí stromořadí s ostatními stromy vysazenými v bezprostředním okolí stavby.
 
Budova knihovny se stala novým výrazným a dominantním prvkem městské architektury. I přes své odvážné a nevšední pojetí práce s hmotou a pohledovým betonem pláště respektuje okolí, do kterého je zasazena a svým návštěvníkům nabízí kombinace zajímavých průhledů, průchodů s klidným vnitřním uspořádáním.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Provozní a dispoziční řešení

Objekt svým půdorysem ve tvaru písmene X nabízí jednoduché provozní schéma. Skládá se ze čtyř křídel (JZ, JV, SZ, SV) a centrálního vestibulu. JV a SV křídlo a převážná část vestibulu jsou určeny uživatelům, SZ křídlo slouží administrativě (kanceláře) a JZ křídlo obsahuje sklady.
 
Budova je na západní straně obsluhována zásobovací rampou do suterénu, kde se nachází manipulační prostor. V suterénu navazují na všechna nadzemní patra hlavní služební vertikální komunikace s výtahem a nákladní (evakuační) výtah s baterií čtyř knihovnických výtahů. Ve služebním - administrativním SZ-křídle jsou v rámci sociálního jádra navrženy dva knihovnické výtahy a požární schodiště uprostřed dispozice, které je používáno i pro krátké propojení kancelářských pater. Tyto vertikální komunikace procházejí celou budovou ve služební části. Knihařská dílna v suterénu má samostatný přístup pro zákazníky po schodišti v rohu JZ-křídla. Další provozy jsou technologické a skladovací s návazností údržbářské dílny. V suterénu záměrně nejsou umístněny sklady a depozitáře  (výška hladiny spodní vody).
 
V druhé části suterénu – v druhém rameni - je parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance. Zaměstnanci mohou projít suterénem do služební části, návštěvníci vystoupí po schodišti do zádveří knihovny. Zde je k dispozici rovněž k dispozici i výtah pro tělesně hendikepované osoby.
 
V přízemí je budova proříznuta k Hradecké ulici. Nabízí tak možnost průchodu a rozptýlení dnes velké frekvence pěších a cyklistů (krytá stání kol). V odříznutých částech budovy, "nohách", se nacházejí zcela oddělené prostory, ve kterých se nachází literární kavárna a výstavní galerie.
 
Z průchodů budovy, v jejím samotném středu, vedou dva vstupy do vestibulu knihovny. Vestibul je centrálním prostorem přes dvě patra. Prosvětlen je kruhovým atriem s hlavním schodištěm, které prochází celou budovou až ke střešnímu světlíku. Patro vestibulu s internetovým klubem je vizuálně propojeno dalšími kruhovými otvory. Ve vestibulu jsou dva výtahy. V zadní části vestibulu (za schodištěm) je vstupní obslužný pult (zřízení průkazky, vracení knih, prodloužení výpůjček, základní informační služba), počítačové terminály a volná místa k pobývání a setkávání.
 
Od hlavního pultu vpravo je v průhledu vidět centrální šatna. U centrální šatny je zádveří služebního vchodu se služební vrátnicí (kontrolním bodem), přímo napojené na vertikální komunikaci služební části. Tento přístup je možné použít pro semináře v konferenčním sálu, které mohou být nezávislé na provozu knihovny. JZ-křídlo nalevo od pultu je ve všech patrech navrženo jako sklad knih. V 1.NP a části 2. NP se nachází depozitář s kompaktními regály a ve zbylé části  2.NP klimatizovaný sklad. Všechny sklady jsou přímo napojeny na 4 nákladní a knihovnické výtahy.
 
V 2.NP SZ-křídla, které je propojeno s ostatními služebními patry hlavním a únikovým schodištěm, je umístěno vedení SVK (ředitel, náměstci, vedoucí provozu, public relation, regionální funkce).
 
Ve 3.NP jsou z prostoru vestibulu s obslužným pultem se zázemím přístupné hlavní prostory volného výběru v SV a JV-křídle. V JV-křídle je vložená střední galerie 4.NP. Prostor je na obou koncích otevřen přes všechna tři patra knihovny  s prosklenou stěnou na celou výšku, na sever na staré město a na jih - na Nový Hradec je odcloněn slunečními žaluziemi. Intimní část uvnitř dispozice je přisvětlena kruhovými okny ve dvou výškách parapetů. Nižší 600 mm, kde je umístěn stolek a čtenář si může s vybranou knihou přisednout k  oknu a vyšší 1500mm, pro osvětlení vnitřní dispozice. Ve služební části je v SZ-křídle ke starému městu umístěn administrativní provoz knihovny, ve 3.NP - odbor služeb čtenářů, ve 4. NP doplňování a zpracování fondů.
 
Stoupáme světelným tubusem do 5.NP. Zde je v SV křídle ochoz (galerie) s 20 tisíci svazky beletrie, který dotváří studovnu periodik umístěnou ve 4. NP. V JV-křídle jsou studovny, tzv. hnízda, přisvětlené kruhovými světlíky s rozptýleným světlem, a studijní kabinky pro jednotlivce. V tomto patře, v zadním SZ-křídle směřujícím k městu, je umístěn konferenční sál a učebny. Lze je obsluhovat jak ze služební tak z veřejné části knihovny. Strop konferenčního sálu je vyzdvižen nad střechu budovy a umožňuje využít denního světla.
 
Interiér. Vnitřní prostory odlité z šedého betonu jsou chápány jako neutrální pozadí k výraznému barevnému řešení interiéru. Barva je pojata jako orientace (výběr), umělecký zážitek (obraz – reprezentace), nálada (odpočinkové prostory, studovny). Nedílnou součástí vnitřních prostor budovy je orientační systém a doplnění interiéru výtvarnými díly.
 
 22 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 Místo:  Hradecká 1250/2, Hradec Králové
 Typologický druh:  Objekty pro výchovu, školství, vědu a výzkum
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
 PRO KIC - sdružení ateliérů Prijektil Architekti s.r.o. a Deltaplan s.r.o.
 Dodavatel:  VCES a.s.
 Přihlašovatel:  VCES a.s.
 Investor:  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové