Architektura / občanské stavby

Kostel Církve bratrské v Litomyšli

Stavba představuje cestu vzhůru. Cestu v perspektivě ubíhající do dáli a jednotící princip země a nebe. Představuje také zhmotnění jasných idejí Církve bratrské ve svém materiálovém pojetí.

Zdeněk Fránek / Leoš Gurka , 23. 6. 2011

Objekt se zrodil celkem snadno a v průběhu jeho vzniku došlo k propojení řady lidských osudů, k řadě osudových setkání.

Pohledový beton jako hlavní materiál byl na počátku zvolen pro svou vlastnost překrýt velké rozpony a současně umožnil stavbu částečně ponořit pod terén. Pro své stále se zdokonalující vlastnosti ve vztahu k povětrnostním podmínkám umožnil v podstatě bez detailů abstrahovat strukturu „tak, jak byla odlita“. Dvojitá prosklená fasáda zde hraje svoji roli jednak ochrannou – akustická ochrana před vnějším hlukem, jednak architektonickou. Barva mléčného satinového skla opticky zesvětluje beton a interiér uzavírá do sebe. Je tušen jen skrze drobné větrací spáry v zasklení. Zadní fasáda je tvořena běžným rastrem obytných budov, jako zdůraznění odlišné funkce této části stavby.

Nosné konstrukce

Atypický objekt je navržen z monolitického železobetonu. Objekt má dvě křídla, jednopodlažní uliční pro hlavní prostor a dvoupodlažní pro zázemí, je zčásti zapuštěn do terénu a je členěn do dvou dilatačních celků.

Základy

Založení je navrženo na základových pasech z betonu C16/20 vyztužených ocelí 10 505 (R). Ze základových pasů byly vytaženy svislé trny pro napojení železobetonových sloupů a stěn.

Základovou půdu v navržené hloubce založení tvořily dle provedeného inženýrskogeologického průzkumu štěrkovité sedimenty třídy GC a G-F s dovoleným tabulkovým namáháním Rdt = 250 kPa.

Svislé nosné konstrukce

Obvodové stěny tvoří sendvičová konstrukce – vnější železobetonová stěna tloušťky 220 mm z betonu C20/25, tepelná izolace tloušťky 150 mm a vnitřní přizdívka. Vnitřní podpory jsou zčásti železobetonové sloupy atypického průřezu a zčásti ocelové trubky TR 245/4 mm v uličním traktu, TR 152 x 5 a 100/5 mm nebo 2 x U 120 ve dvorním traktu. Průvlaky nad otvory tvoří ve velké většině samotná stropní deska.

Pro veškeré stěnové a sloupové železobetonové konstrukce byl použit samozhutnitelný beton a jejich povrchy jsou v pohledové kvalitě.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukci ve dvoupodlažní části tvoří monolitická deska z betonu C25/30 XC1 a oceli 10 505 (R) v tloušťce 220 mm. Spodní líc desky a průvlaků je v kvalitě pohledového betonu.

Střešní desky jsou z betonu C40/50 XD 3 a oceli 10 505 (R) v tloušťce 300 mm ve sklonu 3 až 7 o , s krytím výztuže 20 mm. Střešní desky jsou navrženy na II. mezní stav tak, aby byly vodotěsné. Z tohoto hlediska je dále navržena celoplošná horní výztuž střešních desek a do betonové směsi byla s ohledem na omezení mikrotrhlinek přidána výztužná skleněná vláken dle samostatného technologického předpisu. Ihned po betonáži byl povrch desek kropen a zakryt, aby nedošlo ke vzniku smršťovacích trhlin.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři