Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Návrh obnovy Jiráskových sadů v Litoměřicích - 3. místo

Výsledná podoba parku vychází z nalezení jednoduchého a čitelného urbanistického a architektonického řešení, které by bylo v souladu s celoměstským významem parku, nalezení provozní a prostorové logiky, souladu parkových funkcí a náplní s novou podobou parku.

New Visit s.r.o. , 9. 12. 2011

Třetí místo v soutěži na návrh obnovy Jiráskových sadů v Litoměřicích obsadil projekt atelieru New Visit z Nového Města nad Metují.

název soutěže Cena nadace PROMĚNY 2011

téma Obnova městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích

ateliér New Visit s.r.o., Nové Město nad Metují

autorský tým Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Bc. Kateřina Cápová, Ondřej Černík, DiS., Ing. Jana Čiháčková, Ing. Jitka Jiránková, Ing. Vlastimil Koupal, Ing. Kateřina Ludvíková

umístění v soutěži

  1. místo

Bylo hledáno takové řešení, které by minimalizovalo zásahy do vzrostlé zeleně a zároveň zajistilo zvýšení podílu travnatých ploch. Návrh reaguje na širší vztahy, pouze jako doporučení přináší názor na řešení uličních parterů.

Parkové pavilony zvyšují pobytový komfort a atraktivitu parku, jsou místem setkání, poskytují ochranu za náhlé nepřízně počasí, jsou součástí parkové promenády, jsou vstupem do zeleně parku, jsou součástí navazujících pobytových luk. Pergoly jsou řešeny jako subtilní kovové otevřené konstrukce se zastřešením a příjemnou dřevěnou podlahou. Jsou vybaveny nábytkem, lavicemi a šachovými piknikovými stolky. Pavilony jsou situovány a půdorysně tvarovány v harmonii s dispozicemi a trasami hlavních cest. V pocitovém středu sadů, snad kompozičním ohnisku tohoto „zeleného“ náměstí, je umístěna pergola s vodním prvkem. Voda zůstává nedaleko původního místa.

Signifikantní pro novou podobu parku a přeneseně jeho půdorysné uspořádání je dvojice organicky situovaných cest procházející středem parku. Severně trasovaná parková promenáda a jižně trasovaná parková cesta svírají prostor pobytové louky parku. Mlatové plochy v obou koncových polohách dispozice mezi rozbíhajícími se cestami zvou návštěvníka svobodně do parku. Zajištění pobytového komfortu v provázanosti města a přívětivého vymezení parku od navazujících dopravních komunikací řeší okružní systém parkové promenády po obvodu parku. Prostor kolem sochy rudoarmějce je jednoduše upraven tak, aby se památník stal nedílnou součástí interiéru parku, avšak v jistém výsostném postavení.

Cílem návrhu terénních a vegetačních úprav je ohleduplnost ke stromům a městské zeleni vůbec. Návrh otiskuje do své nové provozní a kompoziční kostry v maximální míře stávající vzrostlou zeleň, stávající stromy jsou součástí nově zakládaných lučních a pobytových trávníků. Zvolené řešení zvětšuje prostor pobytových i parkových luk. V loukách se uplatní zejména listnaté dřeviny převážně domácí.

Herní plochy parku, které jsou záměrně určeny všem generacím návštěvníků, logicky organicky prorůstají kompozicí a provozem návrhu. Herní nábytek je architektonicky jednotný, a ve své přírodní podobě stylově nadčasový, provozně času odolný. Plochy hřišť jsou v parku umístěny nedominantně, avšak prostorově neskryty.

V rámci komplexního návrhu jsme připustili architektonický a urbanistický názor na veřejný a víceúčelový prostor za evangelickým kostelem.

www.econnect.cz

Klíčová slova:

Litoměřice

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři