Architektura / občanské stavby

Návrh rekonstrukce kulturního domu Lisková

Obec Lisková poblíž Ružomberku vyhlásila v červnu tohoto roku soutěž na rekonstrukci a dostavbu místního kulturního domu. Posuďte, jak se s tímto zadáním společnými silami poprali architekti ateliérů IPEA-STUDIO a A2Š ARCHITEKTI.

Andrej Švec , 21. 11. 2012

Predmetom návrhu bolo riešenie rekonštrukcie Kultúrneho domu v obci Lisková. Budova bola postavená v roku 1966 a je v súčasnej dobe nevyužívaná a zdevastovaná. Pre oživenie bolo potrebné vdýchnuť tejto stavbe nového ducha radikálnou prestavbou s naplnením súčasných potrieb obce a ponúknuť reprezentatívny objekt zodpovedajúci dnešnej dobe. Prestavbou predmetného objektu sa vyriešia viaceré potreby obce a zmena Kultúrneho domu na polyfunkčné stredisko ponúkne priestory na ekonomicky udržateľné a rentabilné funkčné a prevádzkové celky.

Riešený Kultúrny dom sa nachádza v centrálnej časti obce. Orientovaný je pozdĺžnou osou v smere východ-západ s hlavným nástupným priestorom na východnej strane s podružnými vstupmi zo západnej strany a zásobovaním z južného dvora. Z dvoch strán, východnej a severnej je ohraničený verejnými komunikáciami hlavej dopravnej kostry obce, na západnej strane vedľajšou obslužnou komunikáciou. Z východnej s severnej strany, medzi komunikáciami a objektom, je hlavný nástupný priestor s prvkami drobnej architektúry a sadovníckych úprav, ktoré sa priamo viažu na architektonický koncept riešenia obnovy objektu.

Koncept riešenia vychádza z myšlienky „otvoriť objekt“ pre verejnosť nielen prevádzkovo s rôznou ponukou funkcií, ale aj vizuálne prepojiť vnútorný pulz života objektu s vonkajším rytmom organizmu obce. Výhodná poloha v rámci centrálnej časti kde pulzuje hlavný tok života obce, predurčuje túto myšlienku plne zhodnotiť a využiť.

Preto architektonické riešenie začína pri novom tvarovaní vonkajšej hmoty objektu s previazaním navrhovaných funkčných celkov prevádzok tak, aby hmotové architektonické stvárnenie objektu a jeho vnútorná štruktúra umožňovali neustálu interakciu vnútorného života stavby s vonkajším organizmom obce.

Kompozične navrhovaný objekt vychádza z pôvodnej hmoty, dolaďuje proporčné väzby a vzťahy. Novým tvarovaním pôvodného objektu, doplňovaním a uberaním v hmote stavby a viazaním jednotlivých prevádzkových celkov bez rušivých kolízií vznikne nová moderná kompozícia objektu, ktorý sa vizuálne otvára a ponúka úžitok materiálny a aj duševný.

Rekonštrukciou Kultúrneho domu na polyfunkčný objekt získa obec zaujímavé priestory spĺňajúce dnešné požiadavky a štandard. Architektonicky a funkčne sme prispôsobili zámer obce, vyhlasovateľa súťaže s naším zámerom. Nie celkom presne zachovaná predstava súvisí s odlišným vnímaním funkčných a prevádzkových celkov, čo sa prejavilo v presunutí kuchyne a reštauračnej časti na prízemie, kde lepšie komunikuje s okolím, pričom vzájomná väzba s námestím je prepojením cez terasu silnejšia. Z tohto dôvodu je tu aj predpoklad ekonomickej návratnosti, resp. udržateľnosti.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři