Architektura / rodinné domy

Rodinný dům "Černý vůl"

Hlavní ideou návrhu bylo vytvoření jednoduché hmoty domu, orientované podélně do zahrady a využívající tak jihozápadní orientace. Hmotě domu odlehčuje „letící střecha“, která původně měla chránit terasy a okolí domu před deštěm...

DOMYJINAK s.r.o. , 25. 3. 2011

architektonické řešení

Celkový vzhled objektu byl zamýšlen jako technicistní, s fasádou z ocelového pláště z PUR panelů s povrchovou barevnou úpravou, prosklenými plochami oken do zahrady, stíněnými posuvnými okenicemi. Vnitřní dispozice objektu je uspořádána do jednoduché a volné dispozice, těžištěm je obytný prostor s jídelním prostorem a kuchyní, soukromá část se skládá ze 3 ložnic, doplněných dvojicí koupelen.

konstrukční řešení domu

Od počátku bylo pro tento dům investorem i projektanty uvažováno s ocelovou prostorovou konstrukcí. Důvodem volby ocelové konstrukce byla zejména rychlost a ekonomie výstavby. Ve srovnání s původně též uvažovanou dřevostavbou vykazuje ocelová konstrukce výrazně větší dobu životnosti a odolnosti vůči požáru a biologickým škůdcům, kvalitou a přesností se pohybuje na úrovni strojní výroby.

Původně bylo uvažováno s výrobou 8 prostorových ocelových modulů ve výrobní hale zhotovitele ocelové konstrukce. Tento modul byl navržen v šíři 3m, byl tak snadno přepravitelný po pozemních komunikacích jako běžný náklad bez potřeby doprovodných vozidel. Moduly byly navrženy tak, aby bylo možné je na pozemku sesadit k sobě a v krátké době montážně pospojovat a dokončit. Konstrukce modulu byla jednoduchá – zavětrované svislé sloupky s vodorovnými spodními a vrchními nosníky, v rovině podlahy ocelový trapézový plech. Výhodou tohoto systému byla zejména snížená pracnost na stavbě, nicméně poměrně vysoké nároky na dopravu – každý z 8 modulů by byl přepravován samostatně z poměrně velké vzdálenosti od výrobce a bylo by přepravováno nezanedbatelných 8 prázdných objemů, vyplněných vzduchem.

Při úvahách nad zjednodušením projektu a snížení nákladů na ocelovou konstrukci domu bylo rozhodnuto nechat vyrobit a dodat pouze samostatné rámy, které budou vztyčeny a propojeny na stavbě. Tím bylo dosaženo úspory zejména v dopravě, kdy veškerý materiál na nosnou ocelovou konstrukci domu dopravil poloprázdný kamion. Zjednodušení doznala také sama ocelová konstrukce, kdy oproti původně uvažovaným sesazovaným prostorovým modulům nedocházelo ke zdvojování svislých rámů, celková kostra domu tak byla odlehčena o 4 podélné a 2 příčné rámy, to se také kladně promítlo do snížení ceny dodávky.

 

Základové konstrukce

V době výroby ocelových rámu ve výrobní hale dodavatele probíhaly přípravy na pozemku. Nutnou přípravou bylo vytvoření základové konstrukce na pozemku investora. Budoucí ocelová konstrukce domu je navržena tak, aby byla podepřena pouze bodově v rastru 5 x 3m ocelovými patkami, osazenými na základových patkách betonových, bylo tím dosaženo zásadních úspor na výkopových pracích a potřebném množství betonové směsi. Důležité bylo přesné vyměření betonových základových patek tak, aby odpovídaly budoucí ocelové konstrukci, a jejich výškové znivelování, které bylo provedeno laserem. Ocelové patky, osazované na betonový základ a kotvené přes závitové tyče, jsou dokonale chráněny proti korozi žárovým zinkováním. Samotné vztyčení ocelových rámů proběhlo během jednoho dne pomocí malého autojeřábu. Úsměvným momentem byl údiv okolojdoucích, kdy v dopoledních hodinách byl na pozemku složený materiál, k večeru se na něm již tyčila hotová kostra domu. Ta byla v následujících dnech dovařována a montážně dokončována.

Tepelně-izolační plášť domu

Plášť objektu je tvořen polyuretanovými panely tl. 100mm, kotveným k ocelovému rastru. Povrch panelů je z plechu v barevné úpravě s jemným prolamováním, zvoleným zejména kvůli větší tuhosti a odolnosti vůči poškození. Jednotlivé panely jsou k sobě spojovány zámky, které představují určité slabé místo v tepelně-izolačním plášti, z tohoto důvodu je navržena doplňková tepelná izolace ze strany interiéru, která zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti domu a eliminuje slabší místa v zámkových spojích. Jelikož je objekt posazen na patkách, je dostatečně izolován i zespodu. Asi největším problémem v tepelné obálce budovy byly od samého počátku ocelové patky, které tvoří stavbě podpory a bylo třeba je ochránit. Patka je proto navržena z trubky vsazené mezi dvojici patních plechů, umožňující vyplnění její dutiny izolační PUR pěnou a obalení izolací tak, aby byly eliminovány veškeré tepelné mosty.

Změny v projektu během výstavby

Během realizace stavby došlo na některé změny na přání investora. Jednalo se zejména o zrušení garáže a využití tak vzniklého prostoru z části na zvětšení prostoru pokoje a z části pro zvenku přístupný sklad.

Druhou právě probíhající změnou je náhrada „letící střechy“ plnohodnotným obytným podlažím v obrysu původní hmoty objektu, které zamýšlí investor využit v budoucnu v případě potřeby. Obě tyto přání investora se i během výstavby ukázaly snadno řešitelné.

 

 

Klíčová slova:

moderní architektura

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři