Architektura / občanské stavby

Sportovní areál Blanice Vodňany - 2. místo

Evoluce, ne revoluce! Návrh navazuje na stávající situaci, nesnaží se bořit, ale doplnit. Stávající sportovní plochy jsou zachovány, vznikají nové. Návrh se nesnaží šokovat, ale reaguje na konkrétní potřeby místa a omezený rozpočet.

Josef Kubát , 27. 6. 2013

a) popis zvoleného urbanistického řešení, obsahující návrh pojetí celého areálu a jeho vazeb na okolí

Sportovní areál chápeme jako veřejný prostor. Hranice sportovních aktivit nemusí být omezeny pomezními lajnami. Program v západní části areálu je definován klasickými sportovišti, část na východ od budovy je interakční zónou, kde se lidé a děje volně prolínají. Plochy nemají jasně definovanou funkci, jsou víceúčelové. 

Stromořadí je použito jako důležitý kompoziční prvek formující urbanistické osy areálu. Zároveň vymezuje plochy s jiným charakterem.

Areál sportovištěje přímo napojen na areál JČ university zpevněným pěším chodníkem.

b) zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení objektu „budova"

Stavající budova je především ve špatném technickém stavu, to ale neznamená, že by byla neschopná fungování. Náš návrh proto nepřetváří dům od základů. 

Návrh počítá s minimalizací bouracích prací, ty jsou redukovány na nenosné konstrukce a několik otvorů v nosných stěnách. To by mělo přinést minimalizaci nákladů na hrubé stavební práce. Přístavba budovu zkompaktní do jasně čitelného objemu, který je ale členěn pomocí ustoupených prostorů – ochozů, teras a loubí. Rektangulární geometrii porušuje pouze terasa restaurace na jihu, která se stává výsadním centerpunktem parteru.

Zásadní změnou je umístění komunikace při východní straně budovy. Vzniká podloubí – krytý ochoz – ze kterého jsou přístupné všechny funkční celky v budově – restaurace, ubytovna, šatny sportovišť. Poskytuje ochranu před deštěm. Zpevnění povrchu dlažbou z přírodního kamene kolem celé budovy zjednodušuje pohyb sportovců po areálu.

Podloubí je v přímém kontaktu s loukou na východní straně areálu, která může nadále sloužit pro kulturní a společenské akce.

Louka je kulturní nadstavbou sportovního areálu.

c) popis provozně dispozičního řešení a řešení materiálového a konstrukčního s důrazem na opatření snižující energetickou a provozní náročnost objektu – bude uveden odhad tepelných ztrát

Jednotlivé části budovy je možné provozovat jak odděleně, tak i jako jeden celek. Zároveň je rozvržením provozů eliminována uživatelsky nepříjemná dlouhá chodba v 1.np, pohyb lidí a život v areálu se přesouvá ven.

Restaurace zaujímá výsadní postavení na jižní straně parteru. Je místem s unikátním výhledem nejen na sportoviště, ale i na panorama Vodňan. Dispozičně provoz využívá částečně stávající prostory restaurace a částečně voně plynoucí proctor přístaby.

Restaurace se přibližuje sportovnímu dění, je v přímém vizuálním I akustickém kontaktu.

Ubytovna využívá současné prostorové kapacity 2.NP. V 1.NP je umístěn pouze vstup s recepcí. WC jsou umístěna přímo v ubytovacích jednotkách. Lůžková kapacita je rozšířena o plochu stavajících sociálních zařízení a o 2.np přístavby. Součástní ubytovny je kuchyňka se společenskou místností. Ta má přístup na prostornou terasu, odkud lze pozorovat dění na sportovištích. V přístavbě je umístěn také byt správce s kanceláří. Provoz ubytovny je rozšířen o 1 ubyvací jednotku typu hostel s kapacitou 8 osob. Ubytovací jednotky jsou rozšířeny o venkovní ochozy.

Zázemí sportovců má 2 vstupy - čistý, pro příchod do areálu z východního loubí a "špinavý" pro přístup ke sportovištím na západě. Plocha sociálních zařízení se snižuje na rozumnou míru. Nově vzniká prostor se zázemím a skladem sportovních potřeb, které mohou být k zapůjčení. Zázemí fotbalistů je řešeno analogicky s hlavním vstupem z východního podloubí a vstupem na hřiště na severní straně.Základní dispozice zůstává zachována.

Kapacity provozoven:

Restaurace:

Počet míst uvnitř: 67 Počet krytých míst venku: 56 Počet nekrytých míst venku: minimálně 56 Ubytovna : Počet lůžek (dvoulůžkový standard): 30 Počet lůžek (hostel): 8

Tepelně technické parametry stávajících obvodových stěn jsou vylepšeny konktaktní izolací tloušťky 120 mm, aplikovanou celoplošně. Přístavba je řešena jako zděná provětrávanou fasádní konstrukcí z dřevěných latí se součinitelem prostupu tepla dle nízkoenergetického standardu. Ochozy nejsou z pohledu stavební fyziky součástí obalové konstrukce budovy. Skladba střechy bude upravena podle stávajících normových požadavků. Bude provedena kompletní výměna výplní otvorů za nové s nízkoenergetickým standardem.

Obestavěný prostor: 4891 m3 Ochlazovaná plocha: 1717 m2 Užitná plocha: 1189 m2 Poměr ochlazovaných obalových konstrukcí a obestavěného prostoru (A/V): 0.35 Poměr užitné plochy a obestavěného prostoru (U/V): 0.24 Potřeba tepla na vytápění 1m2 užitné plochy za rok: 15 kWh

d) popis řešení systému vytápění, přípravy TUV, větrání, rekonstrukce ZI a rozvodů E

Technická místnost je umístěna v centru přízemí, je tak nezávisle přístupná ze všech předpokládaných funkčních celků v objektu. Návrh počítá se nezávislými okruhy vytápění a ohřevu TUV pro jednotlivé provozy v objektu, se samostatnými meřícími přistroji.

Předsazené ochozy a přesahy střech snižují riziko přehřívání objektu v letních měsících, tím eliminují nutnost řízené klimatizace. Větrání je navrženo přirozené pro výraznou většinu prostor.

Pro potřeby ohřevu TUV lze alternativně využít solární panely umístěné na střeše objektu, toto řešení by vyžadovalo podrobnou ekonomickou rozvahu v době realizace. 

Počítá se s komletní výměnou zařizovacích předmětů při maximální návaznosti na stávající ležaté rozvody, jak je patrné z dispozičního řešení.

Rozvody elektro budou provedeny standardním způsobem s rozvaděči oddělenými podle provozních celků.

e) popis aktivit, objektů a zařízení navržených v rámci „širších vztahů“ vč. odhadu nákladů členěných dle jednotlivých typů aktivit (volně dle počtu a druhu aktivity, zařízení, objektu – jen celkový náklad bez DPH)

Všechny stávající sportovní plochy jsou zachovány. Vznikají nové.

Počet beachvolejbalových kurtů je zvýšen na 2, plochu je možné využít i napříč jako hřiště pro plážový fotbal či házenou. Kurty tvoří ucelenou písečnou plochu, na které je dale umístěno dětské hřiště a bouldering - Na sever od budovy je umístěno hřiště s umělým trávníkem 3. generace, které doplňuje možnosti pro fotbalisty. Je optimální pro využití při letních soustředěních, která tvoří významnou část obsazenosti ubytovny. Umělý trávník je dobře využitelný i za deštivého počasí. Počítáme s rekonstrukcí skateparku tak, aby odpovídal současným potřebám, sportovním I bezpečnostním. V severní části areálu je umístěna relax zóna s mlatovým povrchem. Nachází se zde ohniště, lavičky, piknikové stoly a plochy pro hry typu petanque. Areál se stává centrem volnočasových aktivit pro širokou skupinu uživatelů.

Při intenzivnějším využití je stávající plocha areálu dostačující a odpovídá velikosti a potřebám Vodňan, není proto třeba sportovní areál rozšiřovat. Zastřešení sportovišť včeťně metané je v dlouhodobém horizontu možné, výhledově je však nepovažujeme za prioritu.

Klíčová slova:

občanské stavby soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři