Architektura / občanské stavby

Sportovní areál Blanice Vodňany - 3. místo

Sportovně-rekreační areál Blanice chápeme jako otevřený prostor. Místo setkávání občanů města Vodňan, sportovců, rekreantů, ale i náhodných návštěvníků. Místo s potenciálem rozvoje, místo v docházkové vzdálenosti od centra města. Umožňuje volný pohyb, generuje interakce, ale i spočinutí.

Eugen Řehoř , 26. 6. 2013

a) Urbanistické řešení, vazby na okolí

Zadání naplňujeme v intencích požadovaného ekonomického rámce, avšak s velkorysou ambicí vytvořit moderní a současné prostřední jedinečného charakteru. Urbanistické řešení má ambice areál pokud možno maximálně pružně užívat pro nejrůznější aktivity. Definice ploch – tedy jejich programového užívání je tvořena pouze jednou hmotou objektu (rekreačně-sportovního zařízení) a kompozicí zeleně. Zejména ta definuje vztahy a principy podle kterých by se vývoj v širším kontextu měl ubírat. Současné uspořádání ponecháváme – pouze formalizujeme jeho tvář a akcentujeme jeho kvality, zejména otevřenost prostoru.

Současný tvar objektu v budoucnu rozšířený o zastřešení hřiště pro metanou a skateboarding zpříjemní vnímání místa. Společně s navrhovanou severojižní álejí dokomponuje prostor pro “openair” akce. Toto volné místo může v budoucnu expandovat na sever, směrem k Blanici.

b) Architektonické řešení – budova

Architekotnické ztvárnění objektu je lapidární. Navrhovaná stavba artikuluje prostor. Její linearita a měřítko sice nenavazuje přímo na velikost obejktů privátního bydlení v okolí, ale nachází opodstatnění v širším významu obejktu pro město, a zejména pak pro místo. Stavba má být parafarází na podlouhlé objekty v zemědělské krajině. Lineární řešení se také jeví jako jediné správné při při případném zastřešení hřiště pro metanou (to je již v návrhu zobrazeno). Předejde se tím prakticky chaotickému zastavování pozemku jednotlivými objekty a také se jasně vymezí hranice a směr případného rozšíření areálu v budoucnosti.

Hmotově a formou nekonzistentní původní objekt je zachován v maximální možné míře a je opatřen novou fasádou, ta je koncipována tak, aby v sjednotila a zjednodušila vněšjí formální řešení stavby. Její plasticita a prostorovost, která je využita programem zařízení, vytváří ze stavby vizuelně zajímavou, plastickou a z různých úhlů pohledu měnící se platformu pro sportovni, rekreační, ale i neformální běžné užívání.

c) Provozně – dispoziční řešení, konstrukční a materiálové řešení, energetická a provozní náročnost budovy

Provozní koncepce budovy je navržena dle zadání, tedy očekávaného programu s ohledem na omezený finanční rámec projektu.

S minimálními stavebními úpravami je objekt rozčleněn do tří provozních celků. Restaurace, zázemí pro sporttovní činnost a ubytovnu. Zastřešení pro metanou, se kterým se počítá až v další fázi výstavby, navazuje na hlavní hmotu domu a využívá její zázemí. V případě nepřízně počasí slouží chodba, pavlač pod balkóny také jako spojnice s restaurací. Vzniklý prostor pro metanou může mít i jiné sportovní či kulturní využití. Počítá se s mobilními překážkami pro skateboarding, které se jednoduše přemístí z kryté plochy haly ven.

Objekt je v prvním podlaží stavebně rozšířen o prostory restaurace (dřevostavba) a prostory ubytovny a klubovny (zděné konstrukce) a ve druhém podlaží o jeden pokoj ubytovny. Umístěním pokoje pro imobilní osoby do přízemní části objektu jsemese vyhnuli užití výtahu. Vertikální komunikace zůstává. Dispoziční řešení je podrobně popsáno ve výkresové dokumentaci. Původní dispoziční trojtrakt je v přízemí zejména kvůli hospodárnosti zařízení popřen, v 1.patře je zachován a v návaznosti na něj jsou ubytovací prostory rozšířeny o balkony.

Nové konstrukce jsou částečně navrženy jako zděné (přízemí a část 1.NP) a jako dřevěné (přístavba restaurace a fasádní systém). Jedním z motivů návrhu bylo optimalizovat budovu pro minimalizaci tepelných ztrát (případně maximalizaci tepelných zisků), což vedlo k maximálnímu možnému zjednodušení zateplovaného pláště objektu.

V zadání požadovaný odhad tepelných ztrát objektu je principelně orientační. Nejvhodnější míru zateplení jsme zvolili na základě hrubé optimalizace nákladů na vytápění v horizontu 5 let. Závisí také zejména na způsobu financování provedení zateplení. V návrhu však počítáme s orientačními ukazately, které jsou determinovány zadáním. V modelovém případě je odhadována roční tepelná ztráta budovy na 30kwh/m2.

d) popis rešení systému vytápení, prípravy TUV, vetrání, rekonstrukce ZI a rozvodů E

Vytápění plynem. Všechny tři provozní celky mají vlastní soustavu, která je schopna pružněji reagovat na aktuální potřeby lépe a efektivněji než ustředně řešené vytápění. Ohřev otopného media zajišťují kondezační kotle dimenozvané dle potřeb provozních celků. Ohřev TUV je navržen také odděleně dle provozních celků. Na střechu objektu je možné umístit solární panely, pro snížení nákladů na ohřev TUV nebo otopného media. Je pravděpodobné, že bude třeba provést rekonstrukci většiny rozvodů ZI a E. Dle aktuálního stavu posouzeného při přípravě projektu. S rekonstrukcí ležatých svodů se nepočítá.

Klíčová slova:

občanské stavby soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři