Architektura /

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm | výsledky soutěže

V jednokolové vyzvané neanonymní projektové architektonicko-urbanistické soutěži zvítězil návrh architektonického týmu Kuba & Pilař architekti.

Česká komora architektů , 21. 12. 2009

1. cena (380 000 Kč) - Ing. arch. Ladislav Kuba a Ing. Tomáš Pilař - KUBA & PILAŘ architekti, Brno

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch

Hodnocení poroty: Autoři navrhují kulturní centrum městského charakteru. Hmoty objektu vychází z tradičního regionálního uspořádání jednotlivých hmot do nepravidelné skupiny sestavené kolem dvora. Prostor vytvořeného náměstí a jednotlivé objekty jsou otevřené do okolí a velmi přirozeně navazují na stávající okolní prostory. Rozdělením do více hmot je měřítko dobře přizpůsobeno okolní zástavbě. Není zcela zřejmá logika pootočení jednotlivých hmot. Jednotlivé objekty jsou navrženy jako jednoduché pootočené hranoly. Fasády jednotlivých objektů jak neprůhledné, tak velkoplošně prosklené budou překryty předsazenou fasádou z perforovaného korodovaného plechu, perforace bude tvořena různými ornamenty. Vzhledem k cenové náročnosti fasády není její realizace pravděpodobná. Propojení jednotlivých objektů je venkovním prostorem na úrovní náměstí a vnitřním prostorem na úrovni suterénu. Požadované možné rozdělení na dvě etapy je splněno, stavbu je možno členit i na více etap. Návrh rozšiřuje stávající městské prostory malého rozsahu. Navržené propojení provozu jednotlivých objektů na úrovni suterénu není z hlediska ceny a etapizace stavby vhodné. Návrh je charakteristický lapidárními, srozumitelnými, geometrickými objemy s jemně členitými povrchy sestavenými do dynamického venkovního městského prostoru. Vychází z místního tvarosloví hmot a z místních ornamentů a citlivě reaguje na místní poměry. 

 

2. cena (150 000 Kč) - Ing. arch. Jan Línek - L & P architektonický ateliér, Praha 8

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Autor navrhuje v podstatě monoblok rozdělený zastřešenou pasáží, částečně zapuštěný do terénu se zasypáním nadzemních částí zeminou. Tvar násypů reaguje na viditelné panorama Radhoště. Zvoleným principem se kulturní centrum obrací spíše dovnitř. Navržená pasáž připomíná obchodní pasáže, napojení na okolní prostory je nejasné. Měřítko objektu značně přesahuje měřítka okolní zástavby. Navržený dvoudílný monoblok organických tvarů je z větší části zakryt zeminou se zelení. Menší části fasády a celá pasáž budou velkoplošně prosklené. Plný hranol provaziště bude obložen dřevem. Požadované možné rozdělení na dvě etapy je sice splněno, ale při provedení pouze první etapy působí objekt nedokončeně. Násypy provedené často ve velkých spádech mohou být problematické z hlediska bezpečnosti. Návrh organického monobloku reaguje na místní tvary kopcovité krajiny. Zvětšuje sice plochu zeleně, ale na nevhodném místě. Doplňuje sice veřejné prostory o prvek pasáže, ale ve spojení s kulturním centrem ne příliš citlivě.

Vyhlašovatel: Město Rožnov pod Radhoštěm     Předmět soutěže: Předmětem zadání bylo zpracování návrhu objektu víceúčelového kulturního centra a návrhu architektonicko-urbanistického řešení území stávajícího kina Panorama a přilehlých volných ploch specifikovaných ve vymezení řešeného území v Rožnově pod Radhoštěm. Návrhy byly řešeny ve dvou (event. více) na sobě stavebně a realizačně nezávislých etapách tvořících ve výsledku jeden kompaktní celek.   Termín konání: 27. 4. - 30. 10. 2009   Vyzvaní účastníci:

L & P architektonický ateliér, Praha 8 KUBA & PILAŘ architekti, Brno Ing. arch. Zdeněk TREFIL - architektonický, projekční a konzultační ateliér, Valašské Meziříčí

Porota:   Řádní členové Ing. Arch. Aleš Jílek Ing. Arch. Karel Janča Markéta Blinková Lenka Vičarová Bc.Pavel Zajíc Ing. Arch. Vladimír Fiedler Ing. Arch. David Wittassek Ing. Arch. Leopold Pšenčík Ing. Arch. Josef Kiszka Ing. Arch. Aleš Burian Ing. Arch. Kamil Mrva     Náhradníci Alois Vychodil Doc. Ing. Arch. Petr Hrůša     Počet odevzdaných návrhů: 2     Ceny a odměny celkem: 560 000 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři