Architektura / občanské stavby

Výsledky mezinárodní architektonické soutěže na školu v Praze-Troji

Architektonická soutěž o novou podobu základní školy a gymnázia v Troji zná své vítěze. Z 28 soutěžních prací vybrala porota jako vítězný projekt italského studia Ravagnani Vecchi Architects, který citlivým způsobem rozvíjí stávající stavební strukturu lokality. Druhé místo obsadil český tým, třetí architekti z Dánska. Soutěž vyhlásila CCEA MOBA na začátku letošního června, architekti měli na vypracování svých projektů 3 měsíce.

CCEA MOBA , 23. 10. 2018

Náročného zadání rozšíření Trojské školy se zhostilo 28 soutěžních týmů z celé Evropy. Porota složená ze zastupitelů, zástupců škol a odborníků během dvoudenního zasedání vybrala ze zaslaných návrhů tři, které ocenila, a jeden, kterému udělila odměnu.

Vítězem se stal návrh italského studia Ravagnani Vecchi Architects autorů Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi; Řím, u kterého porota ocenila zejména citlivý přístup k místu i charakteru celé trojské čtvrti, uměřenost zvoleného řešení a kultivované fasády, které dobře odráží atmosféru vzdělávací instituce.

Druhou cenu získal český tým ve složení: Petr Průša, Michaela Horáková, Sasha Derkach a Dmytro Matviishy; Praha a třetí cenu dánský tým MAS architects; Milda Naujalyte, Arminas Sadzevicius; Kodaň.

„Mě osobně velice potěšilo a mile překvapilo veliké množství soutěžních návrhů, jejich rozmanitost a fantazie autorů, se kterou přistupovali k řešení zadaní na rozšíření naší školy. Velice kladně bych chtěl ohodnotit také odbornou část poroty za její nejen profesionální, ale i praktický přístup při posuzování jednotlivých návrhů soutěže – za mne jim patří obrovský dík.“ řekl o průběhu soutěže Tomáš Bryknar, starosta městské části.

V soutěžní porotě zasedli za městskou část starosta Tomáš Bryknar se zastupiteli Kateřinou Tůmovou, zástupkyní ředitele základní školy, a Tomášem Drdáckým, místostarostou. Ty doplnila nezávislá, odborná část poroty ve složení: Štěpán Valouch z ateliéru ov–a, Markéta Zdebská z BY architects, Matěj Draslár ze švýcarského ateliéru agps a Martin Neruda, finalista soutěže Škola Smíchov.

„Průběh soutěže hodnotím velmi pozitivně. Pro mne bylo velkým přínosem spolupracovat s vybranými architekty v porotě, kteří mi dokázali přiblížit obsah jednotlivých soutěžních návrhů. Proces vyhodnocování návrhů byl v přátelské a milé atmosféře a moc jsem si ho užila. Překvapila mne drtivá převaha zahraničních návrhů. S vítězným návrhem jsem velmi spokojená. Těším se a doufám v jeho realizaci.“ řekla o soutěži Kateřina Tůmová, zástupkyně ředitele.

Úkolem pro soutěžící bylo restrukturalizovat provoz škol a navrhnout adekvátní prostory pro speciální učebny, šatny nebo například sborovnu. Dále bylo třeba navrhnout multifunkční sál, sloužící nejen školám, ale i městské části – ta pro něj vyčlenila pozemek, který se nachází přes ulici od stávající budovy.

Soutěž byla vypsána začátkem července 2018, byla anonymní – porotci neznali autory návrhů, a byla otevřená autorizovaným profesionálům z EU a EHP. Na vypracování soutěžního návrhu měli účastníci 3 měsíce.

Výsledky soutěže byly zveřejněny ve čtvrtek 18. 10. 2018 v prostorách Galerie u lávky v ulici Povltavská 21/42, Praha 7 – Troja. Všechny soutěžní návrhy budou vystaveny v prostorách Galerie u lávky v rámci již tradiční výstavy Trojské plány v lednu roku 2019.

Dalším krokem pro zadavatele v procesu tvorby projektu rekonstrukce Trojské školy je takzvané jednací řízení bez uveřejnění s vítězi soutěže.

1. Cena

Ravagnani Vecchi Architects / Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi, Řím – Itálie

Konceptuální přístup k projektu ztělesňuje představu školy orientované do budoucna jako set nástrojů; otevřenou, flexibilní strukturu. Hlavní strategie jsou založeny na realizaci jednoduchých, ale expresivních budov, které podporují flexibilitu a udržitelnost, definují atraktivní venkovní prostory. Měřítko a materialita jsou harmonicky vetkány do urbánního kontextu. Dva zásahy nacházejí propojení v rovnováze jejich zelených prostor, do kterých jsou směřovány všechny vstupy. Materialita a barevnost jsou hlavním tématem pro realizaci obou staveb, s podobným postojem, různými výsledky, ovlivněny městským kontextem a kontextem zelených prostorů.

Hodnocení poroty

Návrh citlivým způsobem rozvíjí stávající stavební strukturu místa. Rozšíření odpovídá charakteru rezidenční čtvrti, městských vil v zahradách. Základní prostorové schéma nabízí jasnou orientaci v domě a umožňuje variabilitu funkcí dle potřeb základní školy nebo gymnázia.

Řešení fasád vyzařuje skromnou kultivovanost a dobře odráží atmosféru vzdělávací instituce. Stavbu je možné částečně provádět za provozu školy. Přístavba je uměřená možnostem městské části Troja.

Porota doporučuje v dalším práci na návrhu dopracovat vnitřní dvůr školy a zaměřit se na jeho větší přehlednost. Lépe zapojit nové schodiště a cestu školáků do základní školy v přístavbě, alternativně také do scénáře společných prostor.

Návrh společenského domu přináší do místa silný názor instituce jako lehkého přízemního pavilonu, který využívá potenciál zahrady. Dispoziční schéma je základní a přehledné. Porota doporučuje dopracovat vztah společenského domu k vyvýšené ulici Trojská s důrazem na veřejný prostor ulice a předprostorů domu.

Návrh nejvyšší měrou naplnil očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Investor s architektem mohou s programem dále velmi dobře pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu.

Foto: EARCH

Foto: EARCH

2. Cena

Petr Průša, Michaela Horáková, Sasha Derkach, Dmytro Matviishyn; Praha – Česko

Studie předkládá řešení rekonstrukce, dostavby původní budovy a nového objektu Trojské školy. Návrh staré školy rozšiřuje kapacitu díky nově vzniklému křídlu. To svou vizuální podobou a tvarem respektuje stávající stav. Přirozeně dotváří půdorysný a objemový charakter. Organizace vnitřních prostor umožňuje logický systém obou provozů škol. Celá koncepce utváří plnohodnotný soukromý parter pro volnočasové aktivity. Nová budova, na dalším pozemku, je navržena s ohledem na množství umístěných programů. Základní hmota kvádru obsahuje boxy, které jsou naplněny konkrétními funkcemi, zelení a interaktivními plochami. Návrh obou staveb zprostředkovává originální přístup k pojetí školního prostředí formou příjemné, moderní a reprezentativní architektury.

Hodnocení poroty

Návrh porotu zaujal hlavně jednoduchostí a samozřejmostí, se kterou přistupuje k zadání soutěže. Usazuje hmotu přístavby na západ stávající budovy a rozšiřuje školu o nové křídlo, které přirozeně dotváří prostor školního dvoru. Rozšíření poskytuje nový hlavní vchod základní školy z ulice Trojská, čímž škola získává adekvátní vstup. Nový objem školy má přiměřené dimenze a vytváří robustní dispozici, která dokáže flexibilně reagovat na vývoj potřeb školy. Směrem na sever je umístěna komunikace, která se velkoryse otevírá k prostoru za školou. Návrh dále přesvědčuje skrze řadu citlivých intervencí v interiéru stávající budovy.

Nový objekt na pozemku 294/1 je členěn jako konglomerát objemů či „boxů“, čímž reaguje na měřítko vilové čtvrti. Program je v této prostorové struktuře logicky poskládán a doplněn novými funkcemi, které dodatečně budovu aktivují.

Přepracovaní by vyžadovala zejména západní fasáda přístavby, která není vyhovující pro učebny a také je nejasný její konstrukční princip. Citace diplomatické čtvrti u fasády nové budovy se zdá, s ohledem na jinou funkci, příliš doslovná, možná zbytečná. Porota do budoucna doporučuje projekt prezentovat pomocí čitelnějších plánů. Návrh vysokou měrou naplňuje očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Porota předpokládá, že investor s architektem mohou s programem dále dobře pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu.

Foto: EARCH

Foto: EARCH

3. Cena

MAS Architects / Milda Naujalyte, Arminas Sadzevicius; Kodaň – Dánsko

Cílem návrhu je integrovat rozšíření školy do struktury zahradního města, zesílení vyvýšení ulice a zachování zeleně a zároveň zajištění dvou samostatných vstupů do škol a sportovní haly. Existující sportovní hřiště je kreativně začleněno do návrhu. Budova s novou aulou je formována způsobem, který zdánlivě kopíruje tvar terénu. Obě budovy představují kompaktní, robustní konstrukce s ikonickými prvky.

Hodnocení poroty

Návrh předkládá komplexní názor a přesvědčivé zpracování úkolu. To porota velmi oceňuje. Zároveň si je vědoma úskalí, která jsou s prezentovaným přístupem spojena.

Z hlediska urbanismu jsou nové objemy příliš rozlehlé, zejména s ohledem na odstupy od hranic pozemků v případě přístavby školy, i od okolní zástavby. Těsná blízkost budovy u ulice Nad Kazankou ze západní strany je problematická. V případě dopracování je dle názoru poroty nutno tuto poznámku do návrhu zapracovat. Práce s terénem je přirozená v případě novostavby kulturního centra. Nicméně u přístavby školy je otázkou, zda je umělé vytvoření roviny pod domem, návazně pak svahu od nového objektu k ulici Trojská, adekvátní a zda by nebylo možné tento prostor využít efektivněji.

Fasády s ohledem na prezentovaný detail působí přesvědčivě. V případě školy bude nutné jejich dopracování s ohledem na program budovy. Komunikační krček elegantně obaluje problematickou dvorní fasádu stávajícího objektu, což je v koncepční rovině velmi přínosné, v konkrétní podobě bude nutné prokázat bezproblémovost tohoto prvku. Vstup do základní školy se zdá být na první pohled přesvědčivý. Jeho odsunutí do ulice Nad Kazankou však komplikuje přesun menších dětí do jídelny.

Přestože návrh vykazuje provozní i objemové nepřesnosti, vnímá porota výraznou schopnost autorů hovořit kultivovaným architektonickým jazykem, což potvrzuje mj. rozsah a úroveň odevzdané práce. Návrh značnou mírou naplňuje očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Porota předpokládá, že investor s architektem mohou s programem dále pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu.

Foto: EARCH

Foto: EARCH

Výsledky soutěže, všechny zaslané návrhy a protokol o průběhu soutěže jsou dostupné na webu soutěže.

  • autor: CCEA MOBA *
  • publikováno: * 23. 10. 2018
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři