Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 35

Škola je navržena jako dvoupatrová platforma nad prostorem celé plochy školního dvoru, určené k zastavění. Nový objekt školy je navržen jako místo setkávání studentů a pedagogů, místo pro komunikaci mezi návštěvníky, ale zároveň díky intimním prostorům travnatých atrií i jako místo pro samostudium a duševní odpočinek při studiu.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Škola je navržena jako dvoupatrová platforma nad prostorem celé plochy školního dvoru, určené k zastavění. Nový objekt školy je navržen jako místo setkávání studentů a pedagogů, místo pro komunikaci mezi návštěvníky, ale zároveň díky intimním prostorům travnatých atrií i jako místo pro samostudium a duševní odpočinek při studiu. Nově navrhovaná budova svým důrazem na plošné řešení minimalizuje vertikální komunikace a horizontálními komunikacemi přesně navazuje na chodby stávající školy (pouze s lehkým dorovnáním výškových úrovní mezi starou a novou budovou vzniklých jako důsledek omezené maximální výšky modulového systému kontejnerů). Vznikají tak dva okruhy chodeb nad sebou procházející novými i stávajícími částmi školy, vertikálně propojené dvěma stávajícími schodišti a jedním novým. Zelená plocha pozemku, kterou platforma zakryje, je vynahrazena zelenou pochozí střechou nabízející odpočinkový prostor na střešní krajině posázené světlíky a vykousnutými" atrii, jimiž vstupuje venkovní prostor a světlo do objektu.

Třídy jsou pro co největší variabilitu navrženy jako konstrukčně nedělené prostory s možností umístění mobilních příček dle potřeb výuky. Třídy v dolním podlaží jsou nasvětleny pomocí výše zmíněných atrií, zatímco učebny v horním patře využívají i střešních světlíků. Tím je dosaženo minimální otevření objektu k sousedícím pozemkům vzhledem k blízkosti nové platformy k hranicím těchto pozemků. Posluchárnu s kapacitou 200 míst je možno vzhledem k požadované světlé výšce zařadit do modulárního systému jednoho podlaží. Hygienická zařízení pro studenty i pedagogy jsou umístěny v jediném bloku sousedícím s obdobnou provozní částí dispozice staré budovy. V místě kde je u stávající budovy do dvora obrácena učebna, ustupuje nová budova svým atriem.

Modulový kontejnerový systém je zde maximálně využit a dodržen - původní koncept užití jediného modulu kontejnerů 6x3,6x3,6m byl v průběhu návrhu nepatrně použitím kontejnerů dvojnásobné délky 12x3,6x3,6 pro potřeby učeben (odstranění nežádoucích sloupů z jejich dispozic). Modulů je v návrhu použito jako stavebnice, jejíž jednotlivé díly (výpině rámu, okna, světlíky) jsou variantně umístitelné do nosné kostry rámů. Návrh předkládá ideální dispoziční variantu autorů.

Materiálové pojednání vychází z možností modulového kontejnerového systému. Z exteriéru je budova dodatečně zateplena a obalena fasádním systémem z PUR panelů bílé barvy standardu Comfortline fy KOMA. V interiéru jsou stěny vyvedeny v barvách dle funkce prostoru, který ohraničují. Konstrukce nosných ocelových rámu je přiznaná a vytváří uvnitř racionální rastr členění povrchů. Podlaha je proti tomu sjednocena do jednolité plochy vymezující možnosti pohybu v objektu. Vstupy do místností jsou pojednány v kontrastu s jemnými tóny ostatních povrchů a tvoří tak spolu s podobně pojednaným nábytkem vizuálně záchytné body pro uživatele objektu. Velkoformátové bezrámové pevné zasklení je dopiněno větračkami po stranách prosklených ploch.

Nový vstup do školy je umístěn do severovýchodního rohu pozemku a svou polohou na něj navazují posluchárna, šatna a výtah. Parkování je umístěno 1,5m pod úroveň stávajícího terénu pod severní část platformy se zachováním vjezdu z ulice Stromovka. Pro zajištění dostatečné podjezdné výšky při vjezdu do garáží byla hmota přednáškového sálu u posledního kontejneru p izvednuta, na tomto jediném místě je pak použit atypický kontejner s výše umístěnou podlahou. V rámci přednáškového sálu je tento výškový stupeň využit pro lepší pohledové úhly posluchače.

Bezbariérový přístup je zajištěn rampami a novým výtahem jak pro nový, tak i pro stávající objekt školy. Mimo bezbariérový přístup je pouze pochozí zelená střecha přístupná točitými venkovními schodišti v atnich nového objektu, případně prodloužením dráhy výtahu až na tuto úroveň.

MOTTO „Studovali jsme ve škole, která byla byla uspořádána vertikalně a musíme ' ct že kromě výhledů do okolí už měla jenom samé nevýhody."

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři