Architektura /

Výstavba centra městské části Praha-Nebušice | výsledky soutěže

V jednokolové veřejné anonymní ideové urbanisticko-architektonické soutěži nebyla udělena 1. cena. 2. cenu získal tým ve složení Grido, architektura a design a Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, spoluautorem byl Ing. arch. Juraj Kováč.

Česká komora architektů , 14. 1. 2010

1. cena - neudělena

 

2. cena (100 000 Kč) - Grido, architektura a design a Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, spoluautor Ing. arch. Juraj Kováč

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Tento návrh maximálně využívá potenciál daného území. Velkorysý prostor původního dvorce je do prostředí ulice Nebušické částečně uzavřen jednoduchým transparentním objektem, který zachovává původní měřítko prostoru a zároven umožňuje i jeho určité uzavření. Vzniklé prostředí lze chápat jako formu náměstí i jako částečně chráněné nádvoří. Za přínosné porota považuje nové umístění supermarketu na západě řešeného území společně s drobnou výrobou a službami ve vazbě na nový podzemní parking. Na místě uvolněném po přemístěné prodejně Albert a v jižní části území jsou navržené kapacitnější bytové domy, což vhodně posiluje roli centra Nebušic. Návrh vytváří určitou jednotnou modulaci nových domů citlivě vygenerovanou z okolní zástavby. Spornou věcí je možná až přílišná hustota a kompaktnost obytných struktur ve vztahu k okolním obytným domům. Tento urbanistický koncept by zasloužil přesnější dopracování geometrií architektury jednotlivých navrhovaných objektů.

3. cena (70 000 Kč) - AI-DESIGN, Ing. arch. Petr Vágner

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Návrh z velké části ponechává hmotové uspořádání v současné podobě. Stávající hospodářský dvůr transformuje do návrhu, který dotváří novým objektem při ulici Nebušická. Tím, že neuzavírá nový městský prostor zcela, částečně zapojuje do vazeb centra okolní budovy - kostel. Zadní část pozemku s výškovým převýšením ponechává návrh v zeleni. Zdůraznění novotvarů v navržené výrazné formě je nepřesvědčivé. Zelený pás procházející celým územím má spíš grafický než prostorotvorný význam a dle názoru poroty příliš zdůraznuje osu, která nemá opodstatnění. Na druhou stranu prostor náměstí doplňuje vzrostlou zelení a zmenšuje tak měřítko původního dvorce. Náplň a program splňuje zadání a nabízí poměrně velkou část bytových jednotek nezbytných k rozvoji celku.

3. cena (70 000 Kč) - Ing. arch. Ondřej Dušek a Ing. arch. Michal Bartošek

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Bezpochyby výrazný urbanistický koncept, jako jediný návrh řeší uzavření plochy dvora souvislejší zástavbou uliční fronty do Nebušické. Vymezený prostor zůstává v určité menší míře vůči okolí provozně i vizuálně transparentní. Jednoduché dělení na dva dvory nastoluje jasný prostorový řád, výrazný motiv venkovních schodišť má až příliš skulpturální charakter pro dané prostředí. Velkoryse řešené terénní úpravy zcela mění, ústřeďují proporci dvora. Neokázalá architektura objektů je podřízena celkovému soudržnému výrazu. Nová uliční fronta do Nebušické ale svým charakterem odpovídá vice prostředí většího města než doplnění urbanistické struktury obce velikosti Nebušic. Rozpory vyvolává řada praktických a technických detailů, např: střecha zcelující stavby pro individuální bydlení v Nebušické ulici, otevřená venkovní schodiště do obytného patra vyznívají samoúčelně na úkor užitnosti horních pater, centrální mlatová plocha na betonové desce podzemního parkoviště.

3. cena (70 000 Kč) - Ing. arch. Helena Sudková, Marek Kundrata, Jonáš Krýzl, Anna Přibylová, Žofie Raimanová

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Tento návrh reprezentuje urbanistický přístup, který otevírá prostor původního premonstrátského statku v plném rozsahu do ulice Nebušické. Dále využívá volné území jižně od statku pro nové bytové objekty. Kvalitou návrhu je respektování historické urbanistické struktury a využití původních objektů. Řešení také využívá potenciál volných ploch pro žádoucí bytovou funkci. Je otázkou, zda dimenze dvorce takto plně otevřeného do ulice Nebušické je přiměřená velikosti obce Nebušice. Dopravní obsluha na jihu území je poněkud překomplikovaná. Grafické vyjádření volného prostoru nově vzniklého náměstí dostatečně neinformuje o charakteru navrhovaného prostředí. Zřejmé nedotažení návrhu ubírá jeho přesvědčivosti.

Odměna (35 000 Kč) - Ing. arch. Hanuš Hörtel

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Návrh podrobně dokumentuje historické souvislosti - zachovává původní půdorys objektů. Urbanistický rozbor reflektuje význam daného místa. Navržená urbanistická a architektonická struktura je až příliš rozmanitá a přeinspirovaná vztahem k původnímu charakteru dvorce. Rozpaky vyvolává “katalogový” výraz architektury objektů, jež zastírá vývojové souvislosti celého souboru. Negativem návrhu je relativně nízká využitelnost objemu stavby a nevhodné řešení jižní části pozemku do ulice Nad sýpkou s nevhodnou integrací parkovacích objektů. Řešení parteru náměstí má spíše výplňový charakter. Oceňuje se rozsah a podrobnost zpracování.

Odměna (35 000 Kč) - AMA invest s.r.o., Ing. arch. Iva Veselá, Ing. Lenka Schröpferová, Ing. Martin Mucha, Ing. Karel Böhm

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Návrh zachovává původní tvar a podobu historických budov. V kontrastu je nová nárožní budova s prvky moderní architektury, která ale nemá v urbanistickém řešení míry uzavření dvorce velký význam. Pozitivně je hodnoceno řešení nádvoří a využití podzemních garáží. Negativem návrhu je velmi nízká využitelnost objemu stavby a nevyužití jižní části pozemku. V rozporu je autorova deklarace organického propojování nového centra s okolím a výsledným pojetím okrajových částí řešeného území na východě, jihu a západě. Např. pouhá výměna obchodu Albert novým objektem nepřináší novou kvalitu, území podél ulice Nad sýpkou je nedotažené a nezhodnocuje potenciál lokality.

Odměna (35 000 Kč) - Jiří Žid, Bc. Jana Hlavová, Ing. arch. Vladimír Balda

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Objemové řešení navrhovaných staveb je adekvátní kontextu obce, avšak vlastní archiotektonické řešení je rozpačité a nepřesvědčivé. Řada urbanistických detailů jakoby “zámecké” typologie postrádá vnitřní soudržnost. Vlastní návrh plně otevírá prostor dvorce, ale způsobem kompozičně a výrazově neadekvátním charakteru sídla. Navrhovaný průchod jižním směrem se nejeví jako reálný.

Odměna (35 000 Kč) - EKOEGNINEERING CZ, Ing. arch. Radim Kounek, Ing. arch. Zuzana Hocková, Ing. Jaroslav Lesenský

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Návrh zachovává dílčím způsobem vnitřní prostor dvorce. Architektonický výraz navrhovaných staveb je nekonvenční až futuristický. Názor členit prostor dvorce nově vloženým objektem je přínosným podnětem. Celkové "literární" pojetí se jeví jako dosti spekulativní. Obdobně se jeví jako velmi formální návrh zástavby rodinnými domy při jižní části území.

Vyhlašovatel: Městská část Praha-Nebušice   Předmět soutěže: Zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení území „bývalého premonstrátského statku v Nebušicích“- jižně od kostela sv. Cyrila a Metoděje. Účelem soutěže bylo nalezení a rozmístění nové náplně do stávajícího areálu v kontextu obce a získání urbanistické studie nového (správního, obchodního a společenského) centra Nebušic.     Termín konání: 15. 10. - 4. 12. 2009     Porota: Řádní členové poroty Ing. Zdeněk Čermák Doc. Ing. Akad. arch. Jiří Mojžíš Libor Přerost Ing. arch. Jan Aulík Ing. arch. Michal Kohout Akad. arch. Pavel Kolíbal Ing. arch. Jan Sedlák     Náhradníci poroty Ing. Petr Mužík Ing. Hana Lichnovská Ing. arch. Markéta Cajthamlová MgA Ing. arch. Michal Fišer

 

  Počet odevzdaných návrhů: 27     Ceny a odměny celkem: 450 000 Kč

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři