O

Olgoj Chorchoj - M Faktory

HISTORIE OBJEKTŮ

Hlavní objekty staveb 33/701 a 35/774 včetně stájí a dvorního domku byly postaveny v roce 1896 pro „závod uzenářský pana Jeřábka“. Na dvůr ze severní strany navazoval sad na místě dnešních domů v ulici U Průhonu. Počátkem 30. let dvacátého století došlo k podstatným zásahům zejména v dvorní části domu 33/701. K dvornímu domku pro personál přibyla při jižní straně dvora stáčírna piva a komín, který se stal spolu s komínem v 35/774 výškovou dominantou okolí. Po znárodnění továrny byla během 50. a 60. let v ose průjezdu domu 33/701 postavena konstrukčně velmi nekvalitní hala udírny. Ta byla přístupná z přízemních prostor objektů 35/774, čímž došlo z dnešního hlediska k nežádoucímu propojení obou pozemků. Tato změna nebyla zanesena do katastrálních map, ani jinak zdokumentována. Během dalších let docházelo jen k dílčím úpravám, vestavbám výtahů, přestřešování dvorků, výměnám výplní otvorů, apod.

Foto: EARCH

ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE NÁVRHU

Předmětem návrhu je rekonstrukce a dostavba vnitroblokových objektů v Osadní ulici 35/774.  Studie neřeší uliční trakt domu s převážně obytnou funkcí, navrhuje v nich nicméně dílčí stavební a projektové změny a zohledňuje nutné funkční a provozní návaznosti. V rámci stavby se nebudou realizovat změny na objektu bývalé udírny,  objekt bude přičleněn do areálu Osadní 33 a jeho rekonstrukce bude řešena samostatně. Obnoví se tím historická a logická hranice pozemků.

Architektura návrhu má především podpořit, zdůraznit a v co největší míře využít prostorové kvality stávajících objektů a svébytný industriální charakter celku. Industriální charakter areálu nespočívá ani tak ve skladbě materiálů nebo v konstrukcích, jako spíše v hmotovém a prostorovém uspořádání. Návrh má především zdůraznit a využít kvality stávající prostorové struktury, vzniklé v průběhu času postupnou adicí a dostavbami. 

Foto: EARCH

Hmotové řešení stavby je ovlivněno proporcemi a velikostí dvora. Nejvýraznější změnou je dvojpodlažní obytná nástavba na východním křídle dvorního traktu, dostavba stávající výměníkové stanice a vložení bloku garáží do dvorního prostoru. Ostatní části zůstávají zachovány s minimálními stavebními zásahy a konzervovány. Významnou změnou je odstranění veškerých provizorních objektů při východní fasádě dvorního traktu. Jejich odstraněním se uvede do původního stavu proporce dvora z 30. let 20. století a obnoví se i východní fasáda. Reminiscencí na tyto „stavební naplaveniny“ je nově navrhovaná oceloskleněná hmota tvořící spojovací krček v prostoru ateliérů a zasedací místnost. Objekt dvorních kanceláří zachovává proporce stávajícího stavu, je na severní straně zkrácen o přístavek garáží.

Generální partner
Hlavní partneři