Novinky a názory / zprávy

EUROSTAV 04 | 2011: Vedieť viac je konkurenčná výhoda!

Možno to znie ako reklamná fráza alebo zaužívané klišé. Ale v prípade nových výziev, ktoré pred celou odbornou stavbárskou a architektonickou verejnosťou stoja v súvislosti s európskymi cieľmi 20/20/20, to rozhodne fráza nie je.

Darina Lalíková , 3. 5. 2011

Editorial

Predstavte si, akú veľkú konkurenčnú výhodu majú už teraz architekti, projektanti, investori, a výrobcovia stavebných výrobkov, ktorí vedia viac o tom, ako dosahovať energetickú efektívnosť budov a udržateľnosť architektúry a výstavby, a premietajú tieto poznatky do svojich projektov, investorských počinov a realizácií.

Názor, že energetickú efektívnosť za architektov a projektantov vyrieši stavebný fyzik alebo odborník na TZB, je úplne pomýlený. Predsa architekti sú nositeľmi konceptu a už samotný koncept musí byť premyslený a postavený na princípoch udržateľnosti a energetickej hospodárnosti (samozrejme, za intenzívnej spolupráce so špecialistami na stavebnú fyziku, TZB a iných profesií). Ak chcú teda architekti pevne držať koncept budovy vo svojich rukách, musia sa začať o túto problematiku viac zaujímať. Tí, ktorí sledovali architektonické trendy medzinárodnej architektonickej scény systematicky už niekoľko rokov, sú iste v obraze. A je to ich veľká konkurenčná výhoda, pretože už dnes vedia flexibilnejšie a tvorivejšie reagovať na požiadavky investorov, ktorí projekty a investičné zámery udržateľnej výstavby v súčasnosti pripravujú. A keďže príprava väčších investičných zámerov trvá vždy aj niekoľko rokov, iné – ako energeticky efektívne a udržateľné projekty – sa už v najbližšej budúcnosti ani pripravovať nebudú. Veď od roku 2018 všetky verejné a od roku 2020 aj ostatné budovy na Slovensku budú musieť byť vyprojektované a postavené v takmer pasívnom štandarde.

Už teraz prevláda medzi slovenskou odbornou verejnosťou názor, že Slovensko nie je na plnenie európskych cieľov 20/20/20 pripravené a že bude potrebné vyrokovať odklad, resp. posunúť termín plnenia. Odsun termínu však nič nerieši. Predsa uvedomelí architekti, projektanti, výrobcovia stavebných látok a ďalší účastníci investičného procesu sú si vedomí toho, že EÚ nás do toho tlačí najmä preto, že je potrebné konať v otázke ochrany životného prostredia a šetrenia energiami čo najskôr. Slovensko už teraz zaostáva v tejto oblasti za mnohými európskymi krajinami a časový odklad by ešte náskok týchto krajín len zvýšil. A situácia v Perzskom zálive tiež naznačuje, že riešenie tejto situácie už ďalší odklad neznesie... ani na Slovensku!

Preto by sme už nemali strácať čas a špekulovať, či sa stihneme pripraviť alebo nie, ale začať intenzívne konať, intenzívne sa vzdelávať a učiť. A k šíreniu osvety chceme prispieť aj my nielen v našom časopise, ale aj odbornou medzinárodnou konferenciou „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“, ktorej sme organizátorom. Konferencia sa bude konať 26. mája v Bratislave a odznejú na nej mnohé zaujímavé príspevky slovenských, českých, írskych, švajčiarskych aj anglických odborníkov k téme udržateľnej architektúry, vrátane predstavenia konkrétnych projektov. Projektov, ktoré sú nielen architektonicky, ale aj ekonomicky udržateľné. Viac informácií o spomínanej konferencii je publikovaných na str. 10 alebo na www.eurostav.sk.

Pekné čítanie aprílového Eurostavu praje a na konferenciu o udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe vás pozýva

Darina Lalíková šéfredaktorka časopisu Eurostav

 

Obsah Eurostav 04/2011

Hlavná téma: HRUBÁ STAVBA

EDITORIAL 8 Vedieť viac je konkurenčná výhoda!

HRUBÁ STAVBA 12 Nové trendy v realizácii stavieb

DISKUSNÉ FÓRUM 18 Trendy v konštrukciách a materiáloch pre hrubú stavbu

HRUBÁ STAVBA 22 Inžinierskogeologický prieskum v stavebnej praxi

25 Teória a prax, kontrola šírky trhliny pomocou kombinovanej výstuže

30 Druhá šanca pre stĺpy z kefovej továrne

ŠPECIÁL 33 Súčasné stavebno-architektonické softvéry

ARCHITEKTÚRA 42 Rekonštrukcia a dostavba Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave

46 Centrál Bratislava, povedz mi statik, či sa „to“ dá?

PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE 52 Digital park III

VÝSTAVBA VO SVETE 54 Vstupná budova Admirant v Eindhovene

56 Centre Pompidou-Metz, Chapeau

SOLARCITY 60 Linz, súbor radových obytných domov

PATENTY 62 Multifunkčná parapetná doska

66 INFOSERVIS

71 SUMMARY

72 PREHĽAD

 

převzato z partnerského časopisu Eurostav

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři