Novinky a názory / historie a teorie

Modelové a zobrazovací techniky v architektuře a urbanismu

Výzkumný záměr ČVUT č.28: J04/98: 210000028Geniální fyzikové Einstein a Infeld napsali knihu "Fyzika jako dobrodružství poznání" Modelování je něčím podobným. Spojuje ideu s hmotou. Tento dialog trvá od počátků lidského vědění.......

EARCH.CZ , 2. 7. 2002

> Téma výzkumného záměru VZ 028Výzkumný záměr VZ 028 se zabývá širokým spektrem disciplin zobrazovacích technik a modelování v architektuře. Jedná se o výzkum a jeho aplikaci v oblastech vlastního navrhování staveb, kdy tyto metody jsou základním prostředkem v procesu architektonické tvorby, od abstraktních a konceptuálních modelů až po discipliny tvorby finálních, technologických či experimentálních modelů. Metody fyzického podání jsou porovnávány s metodami vizuální simulace, s vazbou na grafické metody 2d, ve standardním provedení i v digitální podobě i s modelovými metodami digitálními. Výzkumný záměr sleduje možnosti propojení a vzájemného doplňování obou těchto směrů. VZ se současně zabývá možnostmi využití speciální snímací techniky, endoskopie, možnostmi fotografie a v neposlední řadě i otázkou ukládání a archivace dokumentací a výstupů i možnostmi jejich operativního vyhledávání a sdílení pro potřeby dalšího využití,> Přehled stanovených cílů VZV souladu se schváleným výzkumným programem i ve shodě s výročním hodnocením prací na VZ 028 , které za kalendářní rok 2000 proběhlo dne 2.3.2001, pokračovala badatelská činnost i v roce 2001, a to v následujících směrech zaměření výzkumu a prací :a) v oblasti teorie, tvůrčích přístupů, i výchovy a výuky základních zobrazovacích plošných i modelových technikb) v oblasti užití modelu jako tvůrčího prostředku v procesu návrhu /abstraktní a konceptuální model při výuce studentů architektury / s cílem aplikace těchto principů v návržném procesu obecněc) v oblasti modelu finálního /faksimile/ jako prostorového dokladu tvůrčí návržné myšlenky / modelové rozbory stávajících významných architektonických děl realizovaných i těch, které jsou zachovány pouze v návrzích /d) v oblasti senzorické simulace za pomoci modifikované relatoskopiee) v oblasti technologie stavby modelu a použitých materiálůf) v oblasti fotografie v kontextu modelového navrhováníg) v oblasti elektronické archivace programových dat ( klasifikace, třídění a distribuce )h) v oblasti počítačových metod projektování, především počítačové vizualizace, srovnávání softwarových programů pro návržnou činnost.> Srovnání s jinými pracovištiTémata, jimiž se tento výzkumný záměr zabývá, jsou sledována na různých pracovištích doma i v zahraničí. Náš přístup se od ostatních liší především šíří záběru a vzájemnou provázaností dílčích témat i jejich vzájemným ovlivňováním. Dle dosud známých poznatků výzkumného pracoviště je takto široce pojímaný výzkum ve své komplexnosti ojedinělý, což potvrzují i zahraniční recenze. Výzkumné pracoviště je v kontaktu s zahraničními ústavy - MIT Boston USA , ICSR, Konstein BRD - SCALALOGIA a dalšími. Soudobé trendy v oblasti modelových technik se v zahraničí projevují především ve dvou polohách. Jednak zkoumáním reálného modelu jako tvůrčího prostředku architektonického procesu, dále pak zkoumáním možností prostředků senzorické simulace. Koncepce VZ zahrnuje obě polohy bádání, navíc se snaží o komplexní propojení obou skupin do jediného didaktického řetězce. Z hlediska světového trendu oborů je zřejmé, že VZ bude jeho přínosem. V dalších etapách řešení bude nadále prohlubována spolupráce v teoretické i pedagogické oblasti s dalšími ústavy FA a FS ČVUT Praha. Rovněž byla dohodnuta spolupráce se Strojní Fakultou ČVUT v oblasti výzkumu experimentálních modelů. Jsou velmi účinně rozvíjeny kontakty a spolupráce s dalšími obdobnými zahraničními pracovišti.> Čeho jsme dosáhliVýsledky 3. etapy (během roku 2001), jsou povahy teoretické, aplikační a didaktické: - v oblasti modelového projektování, abstraktního, konceptuálního modelu jsou využitelné v samotném tvůrčím procesu a to již od jeho prvotních úvah. V oblasti modelových technik a výzkumu materiálů jsou využitelnáé prakticky již v této fázi výzkumu. Neméně využitelné jsou výsledky dosažené v oblasti vyřezávacích technik na bázi počítačových programů. Prostředky vložené do tohoto tématického oddílu i poznatky této etapy jsou velmi účinně využívány při praktické aplikaci v modelové tvorbě. Rovněž v oblastech počítačového modelování byly výsledky bádání zodpovědně ověřoványy a je možné je využívat ihned. V 3. etapě VZ - současný stav bádání - bylo dosaženo dobrých výsledků zejména v oblasti ověřování poznatků v jednotlivých tématických oddílech formou jejich aplikace jak v procesu výuky tak i při vlastní tvorbě. Dále lze tuto etapu hodnotit jako úspěšnou z toho důvodu, že byly definovány spojující aspekty mezi jednotlivými tématickými okruhy a tato spojení byla dále prohlubována s cílem syntézy celého okruhu badatelské činnosti Výsledky 3. etapy odpovídají časovému plánu a lze je charakterizovat jako rozvinutou vědeckovýzkumnou základnu ústavu, která je permanentně korigována zpětnými vazbami získanými jak zkušenostmi didaktickými tak i pomocí praktických příkladů.> Prezentace výzkumného záměru 028 v 3. etapě> Publikační činnost prostřednictvím odborného časopisu Forum 6/2001> Soubor článků:Josef Pospíšil - Model jako tvůrčí prostředek v procesu navrhováníRichard Bartík - Architektonický model v kontextu dobyTomáš Šenberger, Dan Smitka -Konceptuální modelJiří Turek -Technologický modelPřemysl Kraus - Technologie modelu architektonického a urbanistickéhoJosef Pospíšil, Jiří Turek, Přemysl Kraus - Model Hradce Králové> Publikační činnost prostřednictvím odborného časopisu Projekt 04/2001:Přemysl Kraus - Materiály a technologie architektonického modelu> Mezinárodní symposium:Endoscopy Essen Německo - Richard Bartík - Architektonický model v kontextu dobyPřihláška do EAEA> Práce a badatelská činnost, navazující na příslušné tématické úkoly, prováděná či dokončená ve třetí etapě VZ 028:srovnávací studium softwarových kreslících a projektových programů / Softcad, Architech, ARC+, Archline, Lightscape, 3Dstudio VIZ v porovnání s nejužívanějším programem AUTOCAD /> Spolupráce se společenskými a řídícími orgány s využitím a ověřováním dílčích výsledků badatelské činnosti:studium a zpracování výkresové a modelové dokumentace "zmizelé Prahy" v části Podskalí-Výtoň./ Městské muzeum v Praze, Dr.K.Bečková/příprava na IV. etapu VZ 028 - průzkum, zpracování současné dokumentace digitální i 3D modelovou formou barrandovského úseku nábřeží s objekty památkově chráněnými> Spolupráce v badatelské činnosti se zahraničními kolegy a organizacemi :MIT BOSTON, USA, Prof.Eric Dluhosch, . V rámci recipročních programů probíhá badatelská činnost formou průzkumu, studia literatury a dokladů, výkresové dokumentace a modelového ztvárnění objektů pražské kubistické architektury. Výsledky budou součástí fondu prestižní americké univerzity.International Centre for Staircase Research, KONSTEIN, BDR - SCALALOGIA - Prof.Dr.Ing.Friedrich Mielke, Správa pražského hradu Ing.arch.Viktor Procházka / Doc.Dr.M.Radová-Štiková Průzkum,zaměření, studium, výkresová dokumentace vybraných historických schodišť jejich provedení v prostorových modelech / týká se tří schodišť Pražského Hradu, z nichž točité gotické schodiště a schodiště dvouramenné v sousedství Vladislavského sálu byly v této etapě realizovány, třetí vnější schodiště na katedrále sv..Víta bude náplní IV. etapy. Byla zkoumána a vypracována metodika záznamu a stavby velmi složitých prostorových útvarů / točité schodiště s gotickými žebry podklenutím na spodní rovině bezdříkové šroubovice.> Výstavy:Baba. Doc. Tomáš Šenberger, Prof. Petr Urlich, Prof. Vladimír Šlapeta spolupráce s městskou částí Prahy 6> Náš názorDle názoru řešitelů VZ je spojení pedagogické činnosti s výzkumem oboustranně výhodné a velmi prospěšné proto, že, vzhledem ke koncentraci tvůrčího potenciálu pedagogů i studentů a opakujících se cyklech výuky, je možné výsledky bádání účinněji a rychleji ověřit. Výsledky badatelské činnosti se prakticky promítají v jejich aplikacích, nejen do profesionální projekční činnosti, ale především do pedagogického procesu. To je velmi důležité pro výchovu nastupující generace tvůrců a to nejen profesních architektů. > Další směr bádání a jeho cíleTyto poznatky a výsledky výzkumu budou využity jednak pro formulaci sledovaných cílů dalšího výzkumu a rovněž budou aplikovány v praxi i ve výuce. V dalších etapách výzkumu budou dále prohlubovány vazby mezi jednotlivými tématickými oddíly s cílem definovat a aplikovat jejich optimální součinnost. Výstupem VZ 028 budou publikace využitelné jednak v tvůrčím procesu odborníků i ve vlastním pedagogickém procesu.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři