Novinky a názory / názory a komentáře

Veľká Británia a jej riešenia znižovania energetickej náročnosti budov

Znižovanie energetickej náročnosti budov, znižovanie emisií CO2 a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie vo výstavbe je témou, ktorou sa zaoberajú v súčasnosti takmer všetky krajiny Európy aj sveta. Výnimkou nie je ani Veľká Británia, ktorá si dala ešte odvážnejší plán v tejto oblasti ako Európska únia. O ambíciách Veľkej Británie v tomto smere sme sa rozprávali s Ianom Coxom, riaditeľom oddelenia konštrukčných riešení anglickej spoločnosti Agregate Industries, ktorá je členom Skupiny Holcim.

Darina Lalíková , 27. 6. 2011

Pán Cox, predstavte na úvod spoločnosť Agregate Industries, v ktorej pôsobíte.

Naša spoločnosť vyrába betón, kamenivo a ďalšie stavebné materiály a zameriava sa na udržateľné, alebo ak chcete, zelené riešenia. Konkrétne ide o to, aby výrobky a stavebné látky vyrábané v našej spoločnosti a dodávané na britský stavebný trh boli ekologické a ohľaduplné voči životnému prostrediu. Zároveň sa snažíme intenzívne spolupracovať s architektmi a projektantmi a vyvíjať nové materiály, vrátane betónov ohľaduplných k životnému prostrediu, ktoré by prispievali k napĺňaniu cieľov, ktoré stanovila britská vláda v oblasti znižovania energetickej náročnosti.

Aké sú ciele v tejto oblasti vo Veľkej Británii?

Britská vláda stanovila, že všetky nové budovy na bývanie budú musieť byť od roku 2016 postavené v štandarde nulovej uhlíkovej stopy (Zero Carbon). Pre ostatné budovy to platí od roku 2018.

Je reálne dosiahnutie tohto cieľa?

Domnievam sa, že áno. Nakoniec architekti a projektanti ani nemajú inú možnosť, pretože od roku 2016, každá budova, ktorá nebude podľa britského Kódexu udržateľných budov navrhnutá v stupni 6, nedostane stavebné povolenie. Naša spoločnosť si robila v minulom roku prieskum medzi londýnskymi architektmi. Prieskum ukázal, že všetky projekty, na ktorých v tom čase pracovali, už uvažovali s nejakou formou environmentálnej certifikácie, či už ide o britský systém certifikácie BREEAM, jeho verzia pre budovy v podobe Kódexu udržateľných budov, americký systém LEED alebo PassivHaus. Architekti aj projektanti prijímajú tieto stanovené ciele ako novú výzvu, s ktorou sa chcú popasovať a o ktorej sú presvedčení, že môže výrazným spôsobom zabezpečiť vyššiu ochranu životného prostredia. A ochrana životného prostredia sa dotýka predsa nás všetkých.

Predstavte podrobnejšie britský certifikačný systém BREEAM.

BREEAM je skratka pre Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Tento systém je dobrovoľným nástrojom na výpočet vplyvov projektovanej budovy na životné prostredie. Stavby hodnotí nielen z hľadiska vplyvov ich prevádzky, ale aj výstavby – hodnotí napríklad vplyvy použitých materiálov, stavebných postupov, umiestnenia na pozemku a pod. Verzia BREEAM pre obytné budovy je už spomínaný Kódex udržateľných budov, ktorý sa stal povinným nástrojom a má 6 stupňov. Tento rok musia už byť napríklad všetky nové verejné budovy projektované na stupni 4. Stupeň 6, čo je náš cieľ od roku 2016 pre budovy na bývanie, je najvyšší stupeň. Pri tomto stupni certifikácie musia projektanti preukázať nielen energeticky pasívny štandard, ako je to pri PassivHaus-e, ale aj minimalizovať vplyvy materiálov a výstavby. Pre certifikačný stupeň 6 sa v Británii používa termín „dom bez uhlíkovej stopy“.

Ako vaša spoločnosť konkrétne prispieva k postupnému napĺňaniu spomenutého cieľa v roku 2016?

Podieľame sa spolu s architektmi, projektantmi a našimi zákazníkmi na hľadaní a vyvíjaní nových technológií, ktoré by mohli prispieť k napĺňaniu tohto cieľa. Konkrétne ide napr. o spoluprácu pri vyvíjaní betónov pre nový systém výstavby s názvom Insulating Concrete Formwork (ICF). Základom tohto systému výstavby sú dve steny z polystyrénu, ktoré plnia dvojakú úlohu. Môžu byť náhradou debnenia a zároveň sú aj tepelnou izoláciou. Tieto dve polystyrénové steny dostatočnej hrúbky sa následne vyplnia vysokokvalitným betónom. Našou úlohou je vyvinúť nové receptúry betónov a nové postupy jeho zhutňovania. Ide o to, aby tieto betóny mali, okrem výborných environmentálnych parametrov, aj vynikajúcu tekutosť, aby vyplnili všetky škáry medzi dvoma polystyrénovými doskami. Tým zabezpečíme výbornú vzduchotesnosť a tepelnú izoláciu zároveň, čo je pri energeticky pasívnych domoch, ale aj obvodových múroch vo všeobecnosti, veľmi dôležité. S architektmi a projektantmi sa snažíme spolupracovať veľmi intenzívne, aby sme im už v štádiu projektovania vedeli pomôcť a prispieť k tomu, aby dosiahli čo najlepšie hodnoty pri certifikačných systémoch. Či už ide o vývoj betónov do nových systémov výstavby alebo sa betóny použijú len do základov, vždy ide o minimalizovanie negatívnych environmentálnych vplyvov a o zabezpečenie minimálnych hodnôt CO2.

Vaša spoločnosť participovala aj na experimentálnej výstavbe pasívnych domov v Anglicku. Predstavte tento experiment podrobnejšie.

Podieľali sme sa na výstavbe jedného z prvých pasívnych domov (podľa štandardu PassivHaus) v Anglicku, ktorý bol dokončený minulý rok. Tento projekt bol unikátny v tom, že dom je postavený z prefabrikovaných panelov, ktoré boli umiestnené pod existujúcu starodávnu šopu postavenú z kameňa. Postup stavby si môžete pozrieť na stránke www.aipassivhaus.com. V súčasnosti sa podieľame na výstavbe deviatich domov s nulovou uhlíkovou stopou, teda na stupni 6 britského Kódexu.

Zatiaľ sme hovorili len o projektoch novej výstavby. Aké opatrenia pripravuje britská vláda pre znižovanie energetickej náročnosti už existujúcich budov?

Vláda si uvedomuje, že v roku 2016 bude v Británii viac ako 80 % budov na bývanie takých, ktoré nebudú spĺňať požiadavky ohľadom energetickej úspornosti. Ide o staršie budovy, ktorých vysoká energetická náročnosť sa dá znížiť len dodatočným zateplením, inštaláciou lepších okien a zvýšením vzduchotesnosti. Preto vláda pripravuje vládny program GREEN DEAL, ktorý bude pravdepodobne spravovaný dodávateľmi energií. Ide o program, ktorý má vlastníkov starších obytných budov motivovať k tomu, aby investovali prostriedky zníženia ich energetickej náročnosti. Vlastníkom budovy sa poskytne nízkoúrokový úver, ktorý však bude viazaný priamo na budovu a nie na jej vlastníka. Znamená to, že keď vlastník budovy bude chcieť budovu predať a úver nebude ešte splatený, môže tak urobiť a úver prejde na nového vlastníka. Týmto programom sa neobmedzí fungovanie trhu, keďže nový vlastník bude profitovať z nižších nákladov na vykurovanie. Na starších budovách sa takto dá znížiť ich energetická náročnosť, no pri historických budovách budú potrebné radikálnejšie opatrenia na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností. Navyše, bude asi potrebné nasadenie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Preto sa v rámci tohto programu hľadajú možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pre viac domov súčasne, resp. pre väčšie obytné celky.

V súčasnosti sa stále viac zdôrazňuje, že by sa princípy udržateľnosti vo výstavbe a ochrany životného prostredia mali nejakým spôsobom zakomponovať aj do legislatívnych úprav jednotlivých krajín. Ako sa na potrebu uplatňovania kritérií udržateľnosti vo výstavbe pri verejnom obstarávaní pozerá v Británii?

Zodpovedné verejné obstarávanie sa u nás stalo povinným a od roku 2012 bude musieť byť minimálne 25 % stavebných materiálov obstaraných takýmto spôsobom. V praxi to znamená, že pri výbere zhotoviteľa sa do úvahy okrem ceny berú aj vplyvy na životné prostredie a spoločnosť. Ide o to, že pre zhotovovanie stavebného diela by mal zhotoviteľ nakupovať materiály a stavebné výrobky, ktoré pochádzajú od výrobcov, ktorí minimalizujú vplyv svojej výroby na životné prostredie a množstvo rôznych emisií, najmä skleníkových plynov. Zadávateľ toto dosahuje napríklad tým, že pri výbere požaduje, aby mala stavba certifikáciu BREEAM aj v oblasti dodávateľov, ktorá potvrdzuje, že výrobky pochádzajú od zodpovedných spoločností. Ale pre firmy, ktoré deklarujú spoločensky zodpovedné správanie, je to už súčasťou ich filozofie podnikania. Naša spoločnosť patrí tiež k takýmto uvedomelým spoločnostiam, získala už aj certifikát Responsibly Sourced Manufacturer a v tomto smere sa snažíme šíriť osvetu aj medzi našimi obchodnými partnermi.

Za rozhovor ďakuje D. Lalíková

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři