Události / architektonické soutěže

Volba děkana na FA ČVUT

Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze vypisuje VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE.

FA ČVUT v Praze , 9. 7. 2013

Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze vypisuje

VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2014,v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění.

Požadavky na uchazeče dle Volebního a jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze(schváleného na zasedání AS ČVUT v Praze dne 28. 1. 2004):

Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Návrhy na kandidáty se podávají volební komisi. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený vlastnoručním podpisem, jím vypracovaný stručný profesní životopis, volební program a kontaktní údaje.

Návrhy (přihlášky) v zalepené obálce uchazeči označí viditelně nápisem „VOLBA DĚKANA FA ĆVUT“ a dle schváleného harmonogramu voleb:a) předají osobně proti "potvrzení o předání" na podatelnu FA ČVUT v Praze (úř. hod. po-pá 10-14)b) zašlou doporučeně na adresu: podatelna FA ČVUT, Akademický senát, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Harmonogram volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlášený Komisí pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:

Počátek voleb 26. 6. 2013

Uzávěrka odevzdání návrhů na kandidáty 2. 10. 2013 do 12:00

Volební schůze (veřejné vystoupení uchazečů) 10. 10. 2013 od 17:30

Volba kandidáta na děkana 23. 10. 2013

Počátek funkčního období 1. 2. 2014

Na dotazy uchazečů bude odpovídat volební komise na emailu volby@fa.cvut.cz.

Návrh předkládá Komise pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:Bc. Zdeňka HavlováIng. arch. Dana Matějovskádoc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři