Plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě

Úterý, 6. Leden 2009 - 11:00
| Napsal:

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického ideového návrhu řešení prostoru vymezeného ulicemi Žižkova, Jaselská a Nadační v Opavě.

Omlouváme se. Tento článek neobsahuje fotoalbum.
Fotoalbum: 

Plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě
Veřejná anonymní ideová jednokolová urbanisticko-architektonická soutěž

Vyhlašovatel: Statutární město Opava, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Zbyněk Stanjura - primátor

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického ideového návrhu řešení prostoru vymezeného ulicemi Žižkova, Jaselská a Nadační v Opavě.

Porota:
Řádní členové poroty
Ing. arch. Pavel Mališ
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. arch. Václav Filandr
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Ing. arch. Naděžda Goryczková

Náhradníci poroty
Ing. arch. Jitka Nešutová
Ing. arch. Lubomír Denher

Počet odevzdaných návrhů: 30
Ceny a odměny celkem: 1 780 000 Kč

1. cena (800 000 Kč) – Michal Bernart, Jan Bradáč, Jana Jeřábková, Pedro Prazeres, Radek Lizna

Hodnocení poroty: Návrh maximálně vtahuje přírodu do území, nechává působit stávající koupaliště a kvalitně jej propojuje s novým plaveckým bazénem. Statická doprava zůstává po obvodu, jen na západní straně je příliš blízko stávajícím rodinným domům. Celková koncepce podtrhuje přírodní charakter území.

Dobře je propojen plavecký bazén s koupalištěm. Umístění hotelových pokojů i tréninkové haly je logické. Rovněž umístění hokejové haly s přímou návazností na parkoviště a MHD s přístupy po obvodu haly. Výtvarné pojetí je přiměřené místu s využitím přírodních prvků (valy). U plaveckého bazénu optický kontakt s historickým koupalištěm. Jednoduché hmoty korespondují s přírodou v daném území.

2. cena – neudělena

3. cena (480 000 Kč) – Pavel Šťastný, Tomáš Rudolf, Pavlína Harazimová, Jiří Špikla

Hodnocení poroty: Autoři pochopili „výzvu místa“ – působivého přírodního prostředí. Návrhem „umělé krajiny“ rozšiřují možnosti a plochy krajinného rámce sportovního areálu a nabízejí i vlídné sousedství obytné zástavbě na západní straně území. Provozní vazby bazénu a existujícího koupaliště jsou bezprostřední. Funkční zázemí u obou hlavních staveb je přiměřené. Rozhodnutí pro investičně i provozně nákladnější podzemní parking je v daném místě správné. Předimenzovaný je centrální prostor nad parkingem, který by mohl být mimo atraktivní akce pustý. Koncepce „zeleného koberce“ působivě dotváří místo. Eliminuje možné konflikty velkých objemů tradičně chápaných staveb s kultivovaným rámcem. Problematický je vztah formy pláště hokejové haly k tradiční geometrické skladbě jejích funkčních ploch a prostorů.

Odměna (250 000 Kč) – Ing. arch. Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý, Ing. arch. Vojtěch Kopal, MgA. Michal Kopecký, MgA. Pavel Ševců - ATIP a.s. Trutnov

Hodnocení poroty: Vyvážený urbanistický koncept s vhodně umístěnými objekty a parkovišti, zvládnutý vztah staveb k okolnímu přírodnímu potenciálu městských sadů. Koncept skýtá možnost územní rezervy v severní části území. Velmi dobře zvládnuto schéma nástupu k plaveckému bazénu a zimnímu stadionu přes vstupní markýzu mezi objekty ubytovny a tréninkové haly. Dispoziční řešení plaveckého bazénu a hokejového stadionu úsporné, přehledné racionální propracování dispozičního řešení, funkčnost, uchopení záměru. Poněkud krabicovité řešení objektů má rezervy, je však koncepčně architektonicky solidní, vyvážené, realizovatelné po etapách. Zajímavé je použití membránových konstrukcí v kompoziční ose nástupu v centrálním prostoru k plaveckému bazénu a hokejovému stadionu.

Odměna (250 000 Kč) – Ing. arch. Bc. A. Barbora Ponešová, PhD., Martin Daněk, Martin Doležel, Klára Stachová

Hodnocení poroty: Návrh řeší úkol jako celek, který je v místě osy koupaliště prohnut až pod terén. Vzniká nový nástupní prostor do obou hal v ose kolmé na budovu koupaliště. Velikost objektu vzhledem k měkkému tvaru je přiměřená. Předpokládaný podzemní parking pod nástupním prostorem je logický. Chybí propojení plaveckého bazénu s koupalištěm, rovněž nový vstup na koupaliště ze západu je problematický. Hotel a tréninková hala nemá přímé propojení se stávajícími provozy. Čisté jednoduché řešení výtvarně na výši. Vytváří novou kompoziční osu kolmou na letní koupaliště, které má vstup ale z opačné strany. Výtvarně a kompozičně čisté řešení je v kolizi s provozem objektů.