Nová mateřská škola v Raspenavě

Úterý, 4. Březen 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Moderní, funkční, veselá, pro děti - to je nová mateřská škola v Raspenavě, která vznikla na místě původní mateřské školy zničené při povodních v srpnu roku 2010.

Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto exteriéru © Jan Čížek
Fotoalbum: 
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto exteriéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto exteriéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto exteriéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - foto interiéru © Jan Čížek
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - situace
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - půdorys
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - pohledy
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - vizualizace interiéru jídelny
Projektový ateliér DAVID s.r.o. - Mateřská škola v Raspenavě - vizualizace interiéru šatny
Katalogový list: 
Autor Ladislav David, Miroslav Janda, Tomáš Pfeifer, Jan Jirásko
Ateliér Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Raspenava
Ulice, číslo Luhová 160
PSČ 464 01
Datum projektu 2011
Datum realizace 2012
Užitná plocha 1 290.00m2
Zastavěná plocha 1 350.00m2
Poznámka

Projekt zahrady: Projektový atelier DAVID – MgA. Miroslav Janda, Ing. arch. Jakub Středa

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Mateřská škola v Raspenavě je moderní předškolní zařízení pro 100 dětí ve 4 odděleních. Školka má veškeré zázemí – parkování pro 17 OA včetně stání pro imobilní, jídelnu s kuchyní, plynovou kotelnu a strojovnu vzduchotechniky atd.

Nová mateřská škola je situována (podobně jako původní budova) do části pozemku přilehlé k ulici Luhové. Druhá polovina pozemku je využita pro venkovní pobyt a hry dětí. S ohledem na úroveň hladiny povodně roku 2010 je podlaha 1. NP navržena o 0,5 m nad maximální úrovní této záplavy. Hlavním cílem tedy bylo vytvořit funkční stavbu, která bude maximálně chráněna.

Výškové rozdíly mezi stávajícím terénem a novou budovou jsou překonávány prostřednictvím ramp, schodišť, opěrných stěn a svahováním. Opěrné stěny jsou architektonicky začleněné do konceptu celé stavby. Vytváří se tím systém oddělených prostor v rámci exteriéru stavby – terasy u heren, parkovací plochy, zásobovací a hospodářská část atd. Opěrná stěna je také součástí oplocení, které je navrženo kolem celého areálu.

Objemově je stavba řešena jako průnik kvádrových hmot, jejichž provedení fasády odráží vnitřní účel a dispozici. Vstupní a administrativní dvoupodlažní hmota se zelenou omítkou slouží jako maják, zve a směruje uživatele a návštěvníky ke vstupu. Hlavní jednopodlažní hmoty heren a jejich zázemí jsou provedeny se svislým prkenným obkladem. Jednopodlažní budova kuchyně a technického zázemí je upozaděna a to včetně barevného provedení v šedé omítce.

Dispoziční řešení vychází z konceptu minimalizace komunikačních prostor a maximalizace otevřenosti a přístupnosti. Z tohoto důvodu je objekt řešen jako přízemní bezbariérový blok s minimem chodeb a maximálním otevřením prostorů do exteriéru. Velké prosklené plochy umožňují výhled do zahrady a okolní krajiny, jsou zdrojem tepelných zisků a zdrojem přirozeného osvětlení. Případné nežádoucí přehřívání místností řeší venkovní žaluzie na elektropohon. Dispozice je navržena s ohledem na provozní vazby jednotlivých oddělení MŠ. Tomu odpovídá také pojednání interiérů s důrazem na přehlednost a přívětivost k dětským uživatelům. Vytváří se tak prostory, které jsou současně moderní, uživatelsky příjemné a esteticky atraktivní pro děti. Kombinují se zde čtyři základní barvy, tak jako jsou 4 oddělení, spolu s neutrální bílou, šedou a s texturou dřeva.

Druhé podlaží středního traktu MŠ je určeno pouze pro vedení. Přístup do patra je po schodišti, které je umístěno u vstupu resp. u šaten. V jediné místnosti na úrovni původního terénu, a která je přístupná pouze ze zahrady, je umístěna kočárkárna resp. sklad hraček.

Zahrada pro děti je vybavena hracími prvky, brouzdalištěm, sprchou a pítkem. Plochy cest v zahradě jsou asfaltové pro jízdu na tříkolkách a odrážedlech. V zahradě je významný podíl výsadeb s důrazem na atraktivitu prostoru u vstupu do areálu a na atrium u jídelny. Snahou bylo vytvořit okrasnou zeleň, která nebude imitovat okolní přírodu, ale bude spíše kontrastním uměleckým prvkem doplňujícím samotnou stavbu mateřské školy.

Popis stavebně-technického řešení stavby

Pro ochranu stavby před případnou další povodní je stavba mateřské školy postavena na uměle zbudovaném náspu z hutněných zemin a násyp je ochráněn opěrnými stěnami. Stěny jsou tvořeny betonovými prefabrikát tvaru L a světlá pohledová strana je opatřena gabionovými košy vysypanými částečně tmavým drobnějším kamenivem. Tím dochází k optickému rozvolnění hmoty opěrných stěn, čemuž bude napomáhat i vysazená popínavá zeleň. Opěrné stěny jsou u hlavního vstupu a vstupu do hospodářské části doplněny vstupními objekty. Ty jsou řešeny jako monolitické železobetonové konstrukce a složí pro umístění zvonků, schránky, plynoměru a také jako kryté odpadové hospodářství.

Samotná školka je tedy osazena na vytvořený bastion. Mezi ulicí Luhovou a první opěrnou stěnou jsou umístěna parkovací stání v počtu 17 včetně stání pro imobilní. Prostor mezi hranou bastionu a budovou je využit jako terasy a zahrady přístupné přímo z heren. Na koruně opěrných zdí jsou proto umístěna zábradlí tvořená svislými tenkými prvky navozujícími nekonečný profil, v němž se skrývají jak napojení jednotlivých polí tak sloupky. Zábradlí je ocelové s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Stavba je založena kombinací monolitických pasů a desky. Obvodové stěny jsou provedeny z broušených cihelných bloků tl. 400 mm na maltu pro tenké spáry. Lokálně jsou zděné stěny nahrazeny kvůli únosnosti monolitickými železobetonovými pilíři. Systémově jsou převážně řešeny i překlady s vyjímkou otvorů s velkou světlostí, kde jsou využity válcované ocelové profily. Příčky jsou provedeny z keramických cihelných bloků v tl. 140 mm. Lokálně je zděná příčka nahrazena instalační a požární SDK stěnou z dvojitým záklopem. Vnitřní úprava stěn je omítka, štuk a převážně bílá výmalba. Místně je pak použita také barevná malba pro zvýraznění, akcentaci a orientaci. V hygienických zázemích je použito keramických obkladů a dlažeb, kde se vždy kombinaje bílá a jedna ze čtyř základních barev.

Stropy resp. konstrukce střechy je tvořena z prefabrikovanými předpjatými dutinovými panely. Střechy samotné jsou ploché, spády vytvořeny pomocí lehčeného betonu, izolace z desek EPS a hydroizolační souvrství z asfaltových pásů. Při vytváření velkého otevřeného prostoru vstupu a šatny bylo využito ocelových válcovaných profilů jako průvlaků. Stropní konstrukce jsou opatřeny ve všech mísnostech svěšeným SDK podhledem. Vytvořený prostor slouží pro rozvody technické infrastruktury. V hernách, odpočívárnách, v jídelně a částečně na chodbách je využito prostorových akustických stropních desek, které také vytváří vizuálně atraktivní pohled na strop a to vždy v kombinaci se svítidly.

Podlahy jsou provedeny z anhydrdu se zatepelení z desek EPS. Podlahové krytiny jsou převážně linoleum, vlněný koberec (zajištění poklesu dotykové teploty v hernách) a keramická dlažba (protiskluznost dle potřeby jednotlivých mísností). Ve venkovním prostředí se pak pracuje s vymývanou betonovou dlažbou, malými žulovými kostkami, živicí a samozřejmě s trávníkem. Kolem brouzdaliště jsou použita kompozitní terasová prkna.

Schodiště do 2.NP (vedení mateřské školy) je monolitické železobetonové opatřené dlažbou a zděným zábradlím ukončeným ocelovým plechem s dřevěným madlem. Zábradlí pokračuje i v druhém NP, kde ohraničuje vytvořené zrcadlo schodiště.

Fasáda je kombinací kontaktního zateplovacího systému s minerální vatou tl. 160 mm a senvičové konstrukce s provětravanou mezerou s minerální tepelnou izolací tl. 100 mm. Kontaktní systém je opatřen tenkovrstvou probarvenou omítkovinou. Sendvičová konstrukce je pak opláštěna dvojitým svislým prkenným záklopem tak, že horní vrstva je uspořádána s 10 mm mezerou mezi jednotlivými prkny. Prkna jsou z tzv. thermowoodu (tepelně opracovaná borovice). Zajímavým řešením je provedení prkeného obkladu se skrytými spojovací a kotevními prostředky.

Výplně otvorů na obvodu stavby jsou řešeny z dřevěných europrofilů s izolačním trojsklem. Vnitřní výplně otvorů jsou pak kombinací dřevěných rámových konstrukcí s bezpečnostním (resp. požárním) zasklením a běžných dveří s ocelovou zárubní. Část oken je opatřena venkovními žaluziemi s elektropohonem, které omezují nadbytečné přehřívání interiérů heren a odpočíváren.

Z technického zázemí je nutné zmínit plynovou kotelnu (s kotlem k vytápění a ohřevu teplé vody), strojovnu vzduchotechniky, vlastní kuchyň i prádelnu.

Venkovní prostředí je řešeno s důrazem na pobyt a hry dětí. Je zde navržena dráha pro koloběžky s asfaltovým povrchem, herní prvky v dostatečném množství, kopec na sáňkování, ohniště s posezením, brouzdaliště se solární sprchou a terasovou plochou a výsadby zeleně, zatravnění, kačírkové plochy a kamenná pole vytvářející příjemné přírodní prostředí.

Zahrada je rozdělena také teréním zlomem – průlivem, který je druhým zásadním protipovodňovým opatřením při výstavbě školky. Stěny průlivu jsou opatřeny kamennými záhozy a částečně zpevněny výsadbou.

Oplocení pozemku je tvořeno převážně ocelovým poplastovaným pletivem zelené barvy. V místě protipovodňového průlivu je oplocení možně demontovat. U vstupu je toto základní oplocení nahrazeno oplocením charakteru zábradlí na opěrných stěnách a to včetně vstupních bran (viz výše).

Autorský a realizační tým

Architektonický návrh: Projektový atelier DAVID – Ing. arch. David, MgA. Miroslav Janda

Interiér: Projektový atelier DAVID – Ing. arch. Tomáš Pfeifer, Bc. Jan Jirásko

Zahrada: Projektový atelier DAVID – MgA. Miroslav Janda, Ing. arch. Jakub Středa

Stavebně-technické řešení: Projektový atelier DAVID – Ing. David Dlouhý, Ing. Jan Havránek, Ing. Martina Kratochvilová

Statika: KCE statika a dynamika staveb – Ing. Vít Hušek

Profese a spolupráce: JAP projekt, Elcenter, SIL, TOP Klima, MIBO-projekt, Protipožární servis, Eurogarden

Dodavatel stavby: Sdružení firem – Ještědská stavební společnost & NISAINVEST

Fotografie: Jan Čížek