Polyfunkční dům v centru Bratislavy od Architektů A B.K.P.Š. nabízí velkorysé terasy i strukturovanou fasádu

Pátek, 25. Září 2020 - 0:36
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

V roce 2011 vypsal soukromý investor architektonickou soutěž na řešení proluky, která se dlouhá léta nacházela v Konventné ulici v centru Bratislavy. Vyzvanou soutěž tehdy vyhrálo bratislavské studio Architekti A B.K.P.Š. Projekt se ale posléze na několik let zastavil a s jeho výstavbou se začalo až v roce 2018. Pojetí fasády polyfunkčního domu směrem do ulice reaguje na plastické ztvárnění okolní zástavby - z jedné strany novostavba navazuje na historizující dům, z druhé pak na racionálně pojatý dům z poválečného období. Podle autorů má být dům "akceptovatelným mediátorem mezi prostředím 19. století a dneškem". Fasáda domu tak získala jemný detail v podobně strukturované omítky, odstupňovaná hmota směrem do vnitrobloku pak vytváří velkorysé terasy a lodžie. Vedle bytů nabízí dům také kanceláře.

Polyfunkčná budova Konventná, Architekti A B.K.P.Š. © Tomáš Manina
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Kusý, Pavol Paňák, Martin Kusý (ml.)
Ateliér Architekti A B.K.P.Š.
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Bratislava
Ulice, číslo Konventná 6
Datum projektu 2011
Datum realizace 2020
Zastavěná plocha 725.00m2
Plocha pozemku 725.00m2
Poznámka

 

Počet podzemných podlaží:

      4

Počet nadzemných podlaží:

      7

Úžitková plocha: 

4.PP

3.PP

2.PP

1.PP (Spolu podzemné):

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP (Spolu nadzemné):

Spolu


    354,6 m²

    660,8 m²

    661,6 m²

    677,0 m² (2354,0 m² )

    593,3 m²

    539,4 m²

    456,4 m²

    414,0 m²

    342,0 m²

    183,7 m²

    142,7 m² (2671,5 m² )

  5025,4 m²

Investorom zrealizovaná architektonická súťaž (kde obsadil náš návrh prvé miesto) preverila, že miera zastavania parcely vo všetkých súťažných návrhoch presvedčuje, že navrhované riešenie pozitívne ovplyvňuje a doplňuje riešené územie, dotvára a sceľuje priestory ulice a dvorov.

Objekt sa do priestoru ulice zapája dodržaním uličnej čiary a vo dvore svetlotechnickým možnostiam priestoru. Hranu rímsy do ulice nebolo možné v celom rozsahu dodržať z dôvodov hygienických noriem svetlotechniky, vyplývajúcich z obytných funkcií priestorov na náprotivnej strane.

Kľúčovou architektonickou otázkou polyfunkčného domu na Konventnej ulici je voľba takých postupov, ktoré na jednej strane reagujú na historizujúci kontext miesta stavby, jeho najbližšieho okolia i priľahlých ulíc a ktoré zároveň jednoznačne identifikujú túto architektúru ako dnešnú, súčastnú.

Polyfunkční budova Konventná, Architekti A B.K.P.Š/ Martin Kusý, Pavol Paňák © Tomáš Manina

Neoklasicistné, neorenesančné i eklektické architektúry tohto prostredia vlastnia niekoľko výrazných spoločných čŕt umocnených jednotným vokabulárom architektonických tvaroslovných prvkov. Vysoký rád fasádnych travé pochádzajúci predovšetkým z vtedy obvyklých veľkých konštrukčných podlažných výšok, príbuznú okennú osovú modularitu vertikalizujúcu tieto vedľa seba radené travé , výraznú jednotnú tektonickú horizontálnu osnovu. Táto pozostáva z vrstvenia parteru ako soklovej podnože nesúcu výzdobou akcentovanú zónu 2. a 3. nadzemného podlažia s piano nobile a 4. nadzemné podlažie s doznievajúcou zdobnosťou, ako i pokračovanie na 5., 6., 7. NP v zalomenej streche, ktorej zalomenie a sklon plne rešpektuje a korešponduje s okolitými strechami charakteristickými pre Staré mesto. Sú to všetko architektúry plných plôch stien s otvormi. Tieto otvory (okná) sú podľa tektonickej hierarchie spravidla bohato reliéfne zdobené v zmysle klasicizujúceho kánonu. Túto charakteristickú „bohatosť“ okna sa tento návrh pokúša vyjadriť súčastnými nástrojmi, ktorá smerom na hor abstrahuje.

Polyfunkční budova Konventná, Architekti A B.K.P.Š/ Martin Kusý, Pavol Paňák © Tomáš Manina

Bohatá reliéfnosť priečelí je jednotiaco charakteristická pre toto prostredie – účinok tejto plasticity je umocnený tým, že vzhľadom na relatívne úzke ulice sú tieto priečelia vnímané spravidla z ostrých uhlov. Sú to všetko architektúry omietaných povrchov.

Miesto navrhovanej stavby je osobitné tým, že po bokoch susedí s diametrálne odlišnými priečeliami. Sprava je to horespomínaná historizujúca, silne reliéfna architektúra vysokého rádu, zľava bytový dom racionálneho nezdobného charakteru z 50.- 60.tych rokov minulého storočia s úplne bezreliéfnou plochou do ulice a bežných podlažných výšok. Stavebno – technicky ide pritom o solídnu stavbu a dobe vzniku zodpovedajúceho výrazu.

Architektonickou ambíciou navrhovanej dostavby na strane ulice je interpretácia základných tektonických a charakterových čŕt historizujúcich obklopujúcich architektúr bez priamej citácie ich historických slohotvorných elementov – teda výrazovými prvkami dnešnej architektúry a jej vokabuláru.

Polyfunkční budova Konventná, Architekti A B.K.P.Š/ Martin Kusý, Pavol Paňák © Tomáš Manina

Je nemenej dôležité sprostredkujúce poslanie architektúry tejto preluky medzi hladkou, nečlánkovanou a „beztektonickou“ architektúrou ľavého suseda a bohato zdobenou plastickou reliéfnosťou a výraznou tektonikou architektúry z pravej strany. Novostavba má byť identicky súčasnou a zároveň akceptovateľným mediátorom medzi prostredím 19. storočia a dneškom.

Samozrejme je charakter architektúry z dvorovej strany prostejší, čo je tiež charakteristické pre obklopujúce jestvujúce stavby. Tu je kladený dôraz na dobré proporcie prevýšených okenných otvorov a plných stien. Podľa možnosti tiež na spoluprítomnosť zelene na strechách.


Polyfunkční budova Konventná, Architekti A B.K.P.Š/ Martin Kusý, Pavol Paňák © Tomáš Manina

Nadzemný objem navrhovanej zástavby preluky je rozhodujúco určený svetlotechnickými podmienkami, ale aj základnými objemovými danosťami susediacich i náprotivných stavieb. To je zretelné hlavne na cezúre hmoty zo strany Konventnej.

Prevažujúcou materialitou plných plôch sú ušľachtilé omietky, /hladké s prípadným lazúrovaním/. Zámerom je prezentovať takýmto spôsobom celistvosť nového objemu podriaďujúceho sa  ovšem uličnému ale aj svetlotechnickému profilu.

Polyfunkční budova Konventná, Architekti A B.K.P.Š/ Martin Kusý, Pavol Paňák © Tomáš Manina


Polyfunkční budova Konventná, Architekti A B.K.P.Š/ Martin Kusý, Pavol Paňák © Tomáš Manina