Sportovně-relaxační centrum Relaxx

Pátek, 18. Leden 2013 - 11:18
| Napsal:

Objekt športovo-relaxačného centra odpovedá na špecifiká svojho bezprostredného okolia expresívnou figúrou, ktorá v snahe o urbanisticky vyvážený celok stavia na analogickej situácii pohybu s cieľom využiť potenciál pulzujúceho miesta. Na rozkročených nohách zo záujmom pozoruje svoje okolie.

SITUÁCIA

Športovo-relaxačné centrum Relaxx posadené do frekventovaného koridoru pri Einsteinovej ulici pozdĺž diaľnice D1 v bezprostrednom kontakte s telesom Starého mosta a tesnej blízkosti železničnej trate maximálne využíva limity svojej parcely. Nachádza sa na mieste bývalého parkoviska objektu Atrium, ktoré sa stalo jeho bezprostredným susedom zo západnej strany. Z južnej strany uzatvára bezprostredné okolie hrubá stavba administratívy. Hustota zastavanosti územia je viac než značná, územie je urbanisticky neregulované a rozvíja sa viac-menej živelne.

FORMA

Tvar pozemku výrazne pozdĺžneho charakteru určuje horizontálnu líniu celej hmoty objektu. Telo navrhovanej budovy výškovo rešpektuje rímsu susedného Atria, na ktorú sa napája a ďalej pokračuje konzolovitým vyvýšením nad úroveň Starého mosta. Architektonické riešenie budovy svojou expresívnosťou reaguje na dynamický pohyb pulzujúcej a rušnej lokality. Objekt odpovedá na špecifiká svojho bezprostredného okolia expresívnou figúrou, ktorá v snahe o urbanisticky vyvážený celok stavia na analogickej situácii pohybu s cieľom využiť potenciál pulzujúceho miesta. Na rozkročených nohách zo záujmom pozoruje svoje okolie.

DISPOZÍCIA

Pôdorys objektu o dĺžke 100 a šírke 20 m sa na východnej strane zužuje na šírku 14 m. Dve podzemné podlažia, v ktorých sa nachádza parkovanie a technické priestory, sú prístupné rampami po oboch stranách budovy, z čoho jedna z nich vedie pomedzi piliere z východnej strany objektu. Vchod je z Einsteinovej ulice, zo severnej časti objektu rampou a schodiskom na úroveň 1. NP. Vo vstupných priestoroch oproti vchodu sú umiestnené eskalátory, ktoré prepájajú prvé tri podlažia. Funkčne sú podlažia členené nasledovne: na prvom nadzemnom podlaží sú obchodné priestory, predajne, služby a občerstvenie. Druhé podlažie slúži ako zdravotné a beauty centrum. Tretie poskytuje priestor pre indoor golf, soláriá, bio-reštauráciu a detský kútik. Štvrté a piate podlažie je venované športovo-relaxačným aktivitám. Suchá zóna na štvrtom podlaží zahŕňa fitness, aerobic, jógu, spining, šatne, mokrá zóna na piatom podlaží zasa pozostáva z plaveckého bazéna, whirlpool, sauny, masážných miestností a baru pri bazéne. V suterénoch sa nachádzajú hromadné garáže a technické priestory.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Objekt je výškovo osadený 1,5 podlažia pod upraveným terénom. Podzemná časť objektu je založená na základovej doske a podzemných stenách pre vytvorenie výkopovej jamy pod hladinou podzemnej vody. Piliere v nepodpivničenej časti objektu budú votknuté do železobetónóvych pätiek, ktoré budú uložené na hĺbkových vibropilotách votknutých do štrkov. Hladina ustálenej podzemnej vody na základe prevedeného IGHP je vo výške 131,5 m n. m., čo je o 1,4 m vyššie ako základová špára základovej dosky, v prípade prehĺbených výťahových šácht 2,5 m pod úrovňou ustálenej hladiny podzemnej vody.

Základové konštrukcie

Zakladanie je navrhnuté kombinované. Podzemná časť objektu má navrhnuté zakladanie plošné – základovú dosku. Nepodpivničená časť objektu má navrhnuté zakladanie hĺbkové – injektované vibropilóty o 600 mm votknuté do štrkov.

Nosné konštrukcie

Stavba má celkovo šesť nadzemných podlaží a dve podzemné. Horná stavba je navrhnutá ako železobetónový skelet kombinovaný zo stenovým konštrukčným systémom. Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté zo železobetónových, monolitických stien a stĺpov v pravidelnej pôdorysnej modulovej osnove 7,5 m. Nosné steny hrúbky 200 a 250 mm sú situované po obvode a aj vo vnútri dispozície, nosné stĺpy majú prevažný rozmer 600/600 mm. Doplňujúce stĺpy sú navrhnuté v šikmých štítových stenách v tvare uzavretých Joklových profilov.

Vodorovné nosné konštrukcie stropných dosiek a prievlakov sú navrhnuté železobetónové, monolitické. Stropné dosky majú v prevažnej miere hrúbku 250 mm. V niektorých častiach objektu sú navrhnuté priestory veľkých rozpätí, v týchto miestach sú navrhnuté železobetónové rámy s vysokými priečľami, rámy sú prevažne jednopoľové. V miestach, kde sú stĺpy v pravidelnej modulovej osnove, sú stropné dosky bezprievlakové, so skrytými oceľovými hlavicami. Schodiská sú navrhnuté doskové, železobetónové, monolitické. V 4. a 5. nadzemnom podlaží je navrhnutý bazén, ktorý má železobetónovú, monolitickú nosnú konštrukciu s hrúb kou stien 200 mm.

Fasáda

Obvodovú konštrukciu južnej fasády tvorí zateplený železobetónový monolit pokrytý titánzinkovým plášťom. Severnú, východnú a západnú stranu tvorí celopresklená fasáda.

ZÁVER

Športovo-relaxačné centrum RELAXX je situované na úzkom pozemku v tesnej blízkosti frekventovaných dopravných ťahov– železnice, diaľnice D1, Einsteinovej ulice a mostu na Jantárovej ceste. Ďalšími limitmi stavby bola vysoká hladina spodnej vody a podzemné kolektory inžinierskych sietí, ktoré museli byť špeciálne ochránené. Tieto limity a obmedzenia boli pre projektantov veľkou výzvou, ktorú pretavili do pozitívneho výsledku. Kontextom RELAXXu je dynamika, pohyb, vlnenie, rýchly pulz... okolitého prostredia. RELAXX centrum získalo viacero prestížnych ocenení, o.i. World Architecture Award.

Článek byl převzat z partnerského časopisu BETON TKS.