Vítězný projekt 22. ročníku studentské soutěže Ještěd f Kleci řeší proměnu části České Lípy

Pondělí, 1. Červenec 2019 - 0:15
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Vítězkou 22. ročníku studentské soutěže Ještěd f Kleci o nejlepší projekty na liberecké Fakultě umění a architektury se stala Svetlana Devyatkina se svou bakalářskou prací „Česká Lípa – návrat k Ploučnici“. Svůj projekt studentka zaměřila na problematiku odloučení historického jádra města od jižního břehu řeky Ploučnice. Návrh tak pracuje s doplněním nové pěší a cyklistické lávky a oživením říčního břehu, který Devyatkina doplnila o nové bydlení i atraktivní veřejné prostory.

Bakalářská práce
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Svetlana Devyatkina
Škola FUA TU Liberec
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Česká Lípa
Datum projektu 2019
Poznámka

Vedoucí: Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Práce se zabývá územím na důležité městské cestě blízko řeky Ploučnice v České Lípě. Snaží se využit potenciál místa a navázat ztracené spojení dvou částí města - historického jádra a jižního břehu. Návrh zahrnuje analýzu unikátního místa a architektonické řešení nové zástavby s obytnou funkcí. Záměrem je také oživení veřejného prostoru parku při Smetanově nábřeží a protějšího břehu řeky. 

Místo 

Pozemek, na který zpracovávám návrh, se nachází na břehu řeky Ploučnice u parku při Smetanově nábřeží. Ve struktuře města je umístěno na hraně částečně asanovaného historického jádra a rezidenční čtvrti. Pomyslný pás u vody je charakteristický rozptýlenou solitérní zástavbou podél řeky. Na východě je definováno klášterem s kostelem, které ukončuje park u řeky. Ve střední části je umístěn azylový dům, objekt farní charity a řešené území kolem vily s opuštěnou zahradou. Pás je ukončen industriální výrobou a železničním náspem.  

Řešené území na styku dvou urbanistických struktur skýtá velký potenciál pro město. Svojí prací chci upozornit na silné stránky místa, které je v současné době pozapomenuto, přestože leží v samém centru města. Jako alternativní možnost využití navrhuji soubor staveb s obytnou a komerční funkcí. Ideálním stavem je případný odkup pozemku městem a investice do dostupného bydlení. 

Koncepce 

Klíčovou ideou návrhu je navázání spojení mezi historickým centrem a jižní částí města, které se zničilo postupným narovnáním koryta Ploučnici, proložením silnice v západovýchodním směru a asanací hrany historického jádra. Dnes je historické jádro spojeno s levým břehem Ploučnice třemi mosty, z nichž je jeden určen primárně automobilové dopravě. Tyto spojení doplňuju o novou pěší lávku, která bude navazovat na pěší okruh kolem sportovního areálu a novou cestu podél řeky. Ta bude sloužit pro pěší a cyklisty, naváže tak na bohatou síť turistických a cyklistických tras v okolí České Lípy. Menšími úpravami břehů a parku při Smetanově nábřeží se snažím přivést lidi blíže k vodě a oživit jejich vztah k řece. 

Struktura a těžiště 

Na řešeném pozemku počítám se zachováním a rekonstrukcí vily, která by měla být využívána Farní charitou. Její přístavby z 70. let budou odstraněny a na místě vznikne nová zahrada a parkovací stání. Stávající strukturu doplňuji o řadové domy, definující uliční čáru, a tím posilují městský charakter. Z urbánního hlediska má zástavba směrem k řece charakter solitérních objektů. V tomto duchu navrhuji na břehu řeky dvojdomy obklopené zahradou. Tyto struktury se potkávají v pomyslném těžišti návrhu – dvoře, kde se odehrává společenský život komunity obyvatel. Tady se scházejí sousedi, slaví narozeniny a pěstuje ovoce nebo zelenina. 

Domy u parku 

Nová zástavba je ukončena dvěma domy s veřejnou funkcí, které tvoří propustnou membránu mezi parkem a zahradou. Pomyslně doplňují hmotovou a funkční linku veřejných staveb u vody: kostel – dům – vila – charita. Zároveň lépe definují území parku a vytváří nový bod k zastavení na cestě z centra na autobusové a vlakové nádraží. V přízemí objektu u ulice se nachází nízkoprahová kavárna, ve vyšších patrech kanceláře městského architekta. Nižší objekt bude sloužit především lidem žijícím v blízkém okolí. Nabízí prostor k pronájmu, který může být využit dle jejich potřeb jako dílna, místnost na oslavy, sál na menší přednášky nebo cvičení. 

Terén 

V současné situaci je území díky obvodové zdi umístěno mimo záplavové území Q100. Abych umožnila přímý přístup k řece, zlepšila podmínky pro založení staveb a zároveň zachovala ochranu proti povodním, navyšuji terén v severní části o 1400 mm.