Arkády Pankrác Praha

Pátek, 17. Červenec 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [17/55] | Nákupní a společenské centrum.

POPIS STAVBY

Architektonické řešení vychází ze záměru vložení značně rozměrné a převážně horizontální hmoty centra do stávající a doplňované struktury objektů lokality. Základem řešení je rovněž podpoření a zhodnocení stávajících pěších os a tahů a zachování dostatečného prostoru pro centrální náměstí.

Obchodní centrum zahrnuje ve svém tělese tři podlaží obchodů, služeb a stravování a tři podlaží hromadných garáží umístěných nad obchodními podlažími. Obchody a ostatní nájemní prostory jsou seskupeny kolem dvou na sebe kolmých pasáží ve tvaru nerovnoramenného kříže a jsou umístěny v suterénu, v přízemí a v 1.patře.

Hmota objektu je hlavní a vedlejší pasáží rozřezána na čtyři kvadranty, z čehož dva jižní kvadranty jsou ukončeny na úrovni stropu nad 2.NP, zatímco severní kvadranty dosahují plné výšky. Střecha jižních kvadrantů a rovněž část objektu podél severní fasády je na úrovni střechy 2.NP řešena jako střešní zahrada. Dále je nad posledním podlažím, které slouží jako pojížděná střecha, vytvořena pergola, která je po obvodě provedena jako plná, pokryta extenzivní zelení.

Přístup denního světla do suterénu a zejména do dvou nadzemních podlaží zajišťuje souvislá prosklená střecha pasáží. Místo, kde se pasáže protínají, je pojato jako krytý centrální prostor, kde se lidé setkávají a kde se pořádají nejrůznější společenské akce. Zde je navržena fontána, která v době pořádání akcí slouží po svém zakrytí jako podium.

Ve 3. a 4.NP a na pojížděné střeše je umístěn parking pro osobní automobily, přístupný z ulice Hvězdovy. Přístup k zásobovacímu prostoru obchodního centra v suterénu je ze severu rovněž z ulice Hvězdovy.

Řešení fasád vychází z požadavku na zdůraznění pasáží a jejich urbanistického a archi-tektonického významu a z potřeby určitého členění převážně horizontálních ploch jednotlivých fasád. Materiálové řešení je kombinací ploch z metalických panelů (Alucobond v odstínu RAL 9006 - stříbrná), omítkové bílé fasády a prosklených ploch s rámy v odstínu DB 703 (antracit). Dále se jako sokl na výšku 1.NP uplatňuje přírodní kámen v černém odstínu (žula Nero Assoluto).

V návaznosti na budovu jsou řešena i přilehlá venkovní prostranství. Povrchy pochozích a pojížděných ploch jsou řešeny kombinací dlažby z přírodního kamene ve formátu pražské mozaiky (tmavá a světlá žula) a betonové dlažby opět v kombinaci světle a tmavě šedých kostek. Parter je doplněn mobiliářem a venkovním osvětlením. Podél jižní fasády na hlavní pěší východozápadní ose je vysázena alej platanů a javorů. Důležitým momentem je koordinované řešení se sousedními projekty.

FUNKČNÍ VYUŽITÍ STAVBY

Budova obchodního a společenského centra je navržena jako objekt s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními podlažími. Dispoziční a provozní řešení vychází z výše uvedených požadavků na celkové architektonické řešení a z konkrétního uspořádání jednotlivých obchodů, technického zázemí, parkingu a dalších ploch. Hlavní funkcí objektu je funkce obchodní. Celková výměra nájemních ploch je 39 000 m2.

Zásobování objektu se uskutečňuje z Hvězdovy ulice rampou do zásobovacího dvora v suterénu. Na zásobovací dvůr navazují další prostory včetně skladů odpadu, strojoven technického vybavení.

Dále je v suterénu umístěn supermarket společnosti Interspar se skladovým a dalším zázemím a další obchodní jednotky, všechny s vazbou na hlavní pasáž. Pasáž má přímé napojení na vestibul stanice Pankrác, trasy metra C, i na plánovanou trasu metra D. Hygienické zázemí s dostatečnou kapacitou je navrženo stejně jako v dalších podlažích jak pro personál, tak pro zákazníky.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

V přízemí jsou v návaznosti na dvě na sebe kolmé pasáže rozmístěny další obchody. V severní části půdorysu je umístěna obousměrná rampa spojující úroveň Hvězdovy ulice s hromadnými garážemi ve 3. – 5.NP. Pasáže a tím i ostatní prostory v jednotlivých úrovních jsou mezi sebou spojeny eskalátory a výtahy. Při severní straně objektu se nachází dětský koutek. Na této úrovni jsou z každé světové strany 4 hlavní vstupy, které jsou architektonicky zvýrazněny prosklenou fasádou kontrastující s okolní, povětšině plnou fasádou a podtržené velkoryse vykonzolovanou předstřechou.

V 1. patře jsou opět v návaznosti na obě na sebe kolmé nákupní ulice rozmístěné obchody, na východním konci hlavní pasáže v přímém kontaktu s prosklenou částí fasády je sestava stravovacích provozů, tzv. Food Court. I na tomto podlaží a především v severních kvadrantech jsou strojovny technického vybavení a další vedlejší provozy nákupního centra.

Ve 3., 4. a 5.NP jsou vybudovány hromadné garáže o celkové kapacitě cca 1000 parkovacích stání. Všechna podlaží parkingu jsou propojena s ostatními podlažími budovy pomocí výtahů a eskalátorů, čímž je zajištěna bezbariérovost.

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Spodní stavba je provedena technologií vodostavebního betonu v provedení „bílá vana“. Nosná konstrukce je provedena jako kombinace montovaného a monolitického skeletu za použití filigránových desek s vylehčenými polystyrénovými jádry a zmonolitňující nabe-tonávky. Nadstandardním řešením je provedení konstrukce pojížděného stropu nad posledním obchodním podlažím za použití pěnového skla.

LOKALIZACE STAVBY

Stavba Obchodního a společenského centra Arkády Pankrác je umístěna v Praze 4, Pankráci, v lokalitě nazývané pankrácká pláň, na pozemcích tzv. pentagonu. Jedná se o pozemky vymezené ulicemi Na Pankráci, Hvězdova, Pujmanové, Milevská a Na Strži. Na těchto pozemcích dochází v posledních letech ke koordinované výstavbě tzv. City. Jedná se o komplex administrativních, bytových, hotelových a v neposlední řadě obchodních a kulturních staveb. Pro tuto lokalitu byla v roce 2001 vypracována architektonicko-urbanistická studie, tzv. Masterplan, jejímž autorem je architektonický atelier Richard Meier & Partners z New Yorku v USA ve spolupráci s generálním projektantem Spojprojekt Praha a.s. Masterplan se stal základem pro návrh půdorysného a objemového řešení OSC Arkády Pankrác.

Na tomto podkladě vznikl i koncept dopravního řešení pankrácké pláně, který řeší dopravní napojení této lokality na hlavní dopravní tepnu ulici 5.května a posílení a zprůchodnění komunikační sítě v této lokalitě. Realizace dopravního řešení pankrácké pláně byla podmínkou pro zprovoznění OSC Arkády Pankrác a také byla s předstihem dokončena.

O této lokalitě se do budoucna uvažuje jako o centru městské části Praha 4. V prostoru před obchodním centrem vzniklo tzv. centrální náměstí, které by mělo sloužit jako místo pro konání společenských akcí a sezónních trhů.

 17 / 55  Přihlášená stavba
 Název:  Arkády Pankrác Praha
 Místo:  Na Pankráci 86, Praha 4
 Typologický druh:  Obchod, obchodní centrum
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  ECE PROJEKT MANAGEMENT PRAHA s.r.o.
 SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
 Dodavatel:  STRABAG a.s.
 Přihlašovatel:  ECE PROJEKT MANAGEMENT PRAHA s.r.o.
 Investor:  UNIBAIL - RODAMCO
 ECE PROJEKT MANAGEMENT PRAHA s.r.o.