EUROSTAV 5 | 2012: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Pondělí, 28. Květen 2012 - 11:46
| Napsal:
25. apríla tohto roku sa konal už 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie na tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorej organizátorom bolo naše vydavateľstvo.

V tento deň vyvrcholilo nielen naše vyše polročné úsilie, ale aj našich spoluorganizátorov, partnerov a najmä odborných garantov (prof. R. Špaček a prof. D. Petráš), ktoré sme všetci spoločne venovali príprave tohto ročníka konferencie. Energia, ktorú sme do tohto projektu vložili, sa nám všetkým vrátila v podobe poďakovania od mnohých účastníkov konferencie, ktorí prišli načerpať informácie a inšpirácie k tejto téme.

Pred vyše dvoma rokmi, keď sme spolu s redakčnou radou začali intenzívnejšie uvažovať o tom, že je potrebné prispieť k širšej osvete tejto témy medzi odbornou verejnosťou, bola situácia trochu iná. O udržateľnosti vo výstavbe sa u nás veľa nevedelo. Našťastie, situácia sa začala vyvíjať pozitívnym smerom. Začalo sa o tejto téme viac hovoriť, viac písať. A to je dobré. To je aj náš cieľ. Ukazovať pozitívne príklady, ako treba navrhovať, stavať a prevádzkovať udržateľné budovy, aby sme pre túto tému nadchli práve architektov a projektantov, od ktorých do veľkej miery závisí, ako udržateľné budovy navrhnú a ako dokážu svoje zámery presadiť u investorov. Samozrejme, u investorov, ktorí budú chcieť financovať výstavbu udržateľnej architektúry, to všetko začína aj končí. Ale aj v tomto smere badať prvé pozitívne kroky, keďže okrem zahraničných investorov, pripravuje projekt udržateľnej budovy aj prvý slovenský investor (viac v panelovej diskusii na str. 14 až 16).

Na tohtoročnej konferencii zaujali moju pozornosť viaceré vystúpenia. Podrobnejšie informácie o jednotlivých prezentáciách a zaujímavých projektoch udržateľnej architektúry prinášame aj vo vnútri tohto čísla. A z najzaujímavejších vystúpení uverejňujeme aj videá na našej novej web stránke www.vydavatelstvoeurostav.sk a www.casopiseurostav.sk. Tu nájdete aj videozáznam z udeľovania 1. ročníka ceny časopisu Eurostav VISIO 2020. Touto cenou sme sa rozhodli ešte viac podporovať a zviditeľňovať aktivity a počiny v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe za uplynulé obdobie na Slovensku a cena bola odovzdaná v deň konania sa konferencie v rámci večerného spoločenského podujatia. Prvým laureátom ceny VISIO 2020 sa stala spoločnosť VELUX, ktorá získala túto cenu za trvalý prínos pri výstavbe udržateľných budov, realizáciu vzorových domov v rámci projektu VELUX Model Home 2020, za ich propagáciu a osvetu a za podporu vzdelávania a výskumu v tejto oblasti. Samozrejme, kandidátov na túto cenu bolo viacero a ja verím, že ich za rok pribudne ešte podstatne viac. Rozhodujúce určite nie je to, že sa nám rozšíri počet kandidátov na túto cenu. Rozhodujúce je to, že sa, dúfajme, rozšíria aktivity v oblasti osvety, propagácie a realizácie výstavby udržateľnej architektúry a že tým sa významne prispeje k ochrane životného prostredia.

Pekné čítanie májového Eurostavu praje
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.
šéfredaktorka

 

Obsah Eurostav 5/2012

EDITORIAL
4 Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

UDRŽATEĽNOSŤ VO VÝSTAVBE
6 Ako firmy prispievajú k šetreniu energiami

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE
8 Eurostav conference
14 Panelová diskusia
18 Rozhovor s Carlosom Arroyom
22 Udržateľnosť medzi človekom a vedou
26 Udržateľný urbanizmus: Súčasné trendy a výzvy budúcnosti
32 Metódy certifikácie trvalo udržateľných budov
36 Budovy a trvalo udržateľné bývanie

HARMONIZÁCIA NORIEM
39 Normatívne predpisy na posudzovanie udržateľnosti budov

MAGAZÍN – INOVÁCIE NA STAVEBNOM TRHU
44 Rozhovor s predsedom hodnotiteľskej komisie Ing. Antonom Novotným
46 CONECO/RACIOENERGIA 2012 – ocenenia
51 AQUA-THERM Nitra 2012

ARCHITEKTÚRA
56 Rodinný dom v Rozhanovciach

DREVENÉ KONŠTRUKCIE
60 Drevo v meste – bytový dom vo Viedni

PATENTY V STAVEBNÍCTVE
62 Regulácia odberu elektrickej energie

VÝSTAVBA VO SVETE
64 Main Point Karlin

INDUSTRIÁL
66 Konverzia dynamitky v Paulilles

68 INFOSERVIS

71 SUMMARY

72 PREHĽAD

Klíčová slova: