I/31 ul. Okružní v Hradci Králové - Protihluková stěna - II. etapa

Pondělí, 17. Srpen 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [42/55] | Stavab 180 m dlouhé oboustranné protihlukové stěny na II. městském okruhu v Hradci Králov. Subtilní nosná ocelová konstrukce, opláštěná bezpečnostním protihlukovým sklem, je vynesena 16 železobetonovýmy sloupy nad nadjezd. Výstavba ve stísněném prostoru mezi zástavbou za stálého provozu.

Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v Hradci Králové, ve stísněném prostoru ulice Okružní v úseku od křižovatky s ulicí Buzuluckou po napojení na Pospíšilovu třídu. Z šířky ulice v proměnné šířce 23,5-28,7m je 20,4-18,4m zakryto tělesem mostu. Stávající parter kolem mostu a pod ním je značně zanedbaný, převažující je funkce parkoviště. Chodníky na vnitřní straně oblouku ulice jsou poddimenzované, obtížný je průjezd cyklistů kolem mostu (1,3m šířky mezi mostem a fasádou domu). Most v roce 2006 podstoupil rekonstrukci dilatačních spar. Stěny zemního tělesa mostu vykazují především v okolí dilatační spáry známky koroze betonového krytí.

Urbanistické řešení

Stavba se nachází ve stísněném prostoru ulice Okružní, v bezprostřední blízkosti obytných domů. Stávající parter kolem mostu a pod ním je značně zanedbaný, převažující je funkce parkoviště. Chodníky na vnitřní straně oblouku jsou poddimenzované, obtížný je průjezd cyklistů kolem mostu (ve značné části zůžení až na 1,2 m).

Vzhledem ke stísněným podmínkám dojde ke zúžení profilu komunikace I/31 u křižovatky Okružní – Buzulucká, které je nezbytou podmínkou pro realizaci další stavby mezi domy a těleso mostu. Navrhované řešení přinese uvolnění parteru kolem obytných domů (až na šířku 3 m), prosvětlení prostoru pod mostem a spolu s protihlukovou stěnou celkové estetické zhodnocení této části města. Tento zásah vyvolává i drobnou úpravu křižovatky Okružní – Buzulucká.

Dále dochází k přehodnocení prostoru pod mostem, kdy vjezd na parkoviště bude přesunut na osu mostovky, mezi hlavní pilíře mostu, čímž vznikne logická protiváha obdobně řešenému parkovišti na druhé straně Pospíšilovy třídy. Parkoviště bude ukončeno obratištěm a průjezd do vnitrobloku Na Střezině bude ponechán jako příležitostný pro vozidla do výšky 2,2m, opatřený náběhovým klínem. Po obou stranách ulice Okružní budou nové chodníky. Chodník na vnějším oblouku ulice bude sdruženým pásem pro chodce a cyklisty, a bude probíhat od Pospíšilovy třídy v jedné úrovni přes průjezd do vnitrobloku Na Střezině až ke křižovatce Buzulucká-Okružní. Úsek tohoto chodníku od Pospíšilovy třídy po průjezd do ulice Na Střezině bude řešen jako chodník jednosměrně pojízdný pro Hasičský záchranný sbor, svoz odpadů a stěhovací vozy.

Při stavebních úpravách budou v maximální míře zachovány stávající konstrukce (asfaltová plocha parkoviště, odvodnění a kanalizační přípojky) a travnaté plochy. Nově navržené chodníky budou dlážděné zámkovou dlažbou (specifikace blíže v dopravním řešení této dokumentace) a stávající konstrukce mostu budou opatřeny nátěrem (odstín bude blízký přirozené barvě nově navrhovaných betonových konstrukcí).

Základní principy architektonického řešení

Samotný návrh vychází z mnoha determinantů a problematiky řešeného území, opírá se pak především o výsledky hlukové studie a požárně bezpečnostního řešení, které jsou součástí této PD. Základní principy jsou shrnuty do následujících bodů:

- jednotný ráz architektonického vyznění ve všech třech částech řešení

V projektu je řešena Etapa II., jejíž řešení bylo klíčové pro design Etapy I. Důvodem jsou především velká stísněnost zástavby a z toho vyplývající nároky na ochranu proti hluku, proslunění bytů, řešení požární ochrany a v neposlední řadě statické řešení. Etapa I. je vizuálně řešena jako jednostranná varianta Etapy II, statické principy jsou však odlišné.

- architektonické a konstrukční řešení protihlukových stěn ve vazbě na dané prostředí s maximální možnou preferencí lehkých subtilních konstrukcí a průhledných ploch

Již zmíněný stísněný prostor okolní zástavby neumožňuje jiné než transparentní řešení s aplikací průhledných výplňových materiálů (vrstvené kalené bezpečnostní sklo) nesených subtilní konstrukcí. Barva této konstrukce je též podřízena lehkosti : betonové prvky budou ze světlého betonu, hlavní nosné ocelové konstrukce budou bílé a paždíky zasklení budou antracitové. Skleněné výplně budou průhledné, s mírným přibarvením do šedomodrých valérů, přesná specifikace barevností následuje v dalších stupních projektové dokumentace. Celkové řešení protihlukových stěn umožňuje budoucí údržbu (mytí konstrukce zevnitř, údržba střechy ze servisní lávky nad hlavním žebrem, servisní pohyb po celé konstrukci střechy, výměna výplní).

- respektování stávající architektury mostu

Dalším velkým determinantem byla stávající kvalitní architektura mostovky, která však pro svou subtilní konstrukci nedovolovala uchycení protihlukových stěn. Proto konstrukce stěn objímá mostovku a zbylé těleso komunikace a stojí nezávisle v jejich těsné blízkosti. Dalšími důvody pro umístění stěn mimo těleso a mostovku jsou dynamika samotné mostovky (přenos jejích vibrací na konstrukci stěn).

- specifický tvar konstrukce stěn

Hlavní konstrukční sloupová část vytváří výrazný tektonický prvek důležitý pro rytmizaci a vizuální přerušení dlouhé linie. Při oboustranné stěně vytváří tento prvek ve spojení s propojovací stropní části vstupní portály a zároveň kombinuje výhody obloukového tvaru vrchní části konstrukce pro odvod vody. Boční obloukový tvar těsně obíhá těleso komunikace a naklání se nad vozovku. Tímto tvarem dostáváme vrchní hranu hlukové bariéry co nejblíže horní hraně teoretického průjezdného profilu komunikace a získáváme maximální efekt při zachování stávajících bočních částí komunikace a mostovky a dochází k největšímu možnému posunu této hrany směrem od obytných domů.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Barevné řešení konstrukcí

- nově realizované betonové konstrukce sloupů a překladů – bílý pohledový beton (betonová směs s bílým cementem) doplněná průhledným matným antigrafitovým nátěrem

- původní betonové konstrukce mostovky a sloupů – sjednocující krycí nátěr v barvě bílo-šedé doplněný průhledným matným antigrafitovým nátěrem

- původní betonové konstrukce opěrných zdí a stěn tělesa mostu - sjednocující krycí nátěr v barvě středně šedé doplněný průhledným matným antigrafitovým nátěrem

- ocelové sloupy, rámové příčle a vzpěry, žebra, prahové nosníky,páteřní nosník a plechový obklad páteřního nosníku – lesklá bílá RAL 9003, třívrstvý nátěrový systém 240 μm (viz SO 703.01-B)

- systém táhel, zasklívací vaznice, paždíky, profily a terče – šedá RAL 9007, třívrstvý nátěrový systém 240 μm (viz SO 703.01-B)

- revizní lávka – žárové zinkování bez nátěru

- akustický obklad páteřního nosníku – žárové zinkování nebo hliník

- obklad okapního žlabu – střední šedá

- těsnící pružné profily – střední až tmavá šedá - osvětlovací tělesa a doplňkové konstrukce k nim – bílá

- portál dopravního značení – střední šedá

Materiálové řešení konstrukcí

- zasklení svislých částí – lepené bezpečnostní sklo ze dvou kalených tabulí tl. 6 mm, slepených dvěma foliemi PVB (polyvinylbutyral). Neprůzvučnost cca 50 dB.

- zasklení vodorovných částí – lepené bezpečnostní sklo ze dvou kalených tabulí tl. 8 mm, slepených čtyřmi foliemi PVB. Neprůzvučnost cca 50 dB.

- nové dlážděné povrchy chodníků - zámková dlažba, barva světle šedá, formát 100x200, doplněné o prvky pro nevidomé ve stejné barvě

- povrch pojízdného pásu v chodníku - zámková dlažba, barva červená, formát 100x200

 42 / 55  Přihlášená stavba
 Název:  Protihluková stěna - II.etapa,I/31. Okružní ul. HK
 Místo:  Silnice 1/31, ul. Okružní, Hradec Králové
 Typologický druh:  Dopravní stavba
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  Atelier designu a architektury
 Ing. arch. Patrik Kotas
 Ing. arch. Jaromír Chmelík
 Projektant:  Ing. Vladimír Janata - EXCON, a.s.
 Dodavatel:  M-SILNICE a.s.
 Přihlašovatel:  M-SILNICE a.s.
 Investor:  Ředitelství silnic a dálnic ČR
Klíčová slova: