Mladí architekti byli oceněni v soutěži Young Architect Award

Středa, 16. Září 2015 - 15:25
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Sedmý ročník soutěže studentů a architektů do 33 let zná své vítěze. Nejlepší práce byly oceněny 15. září 2015 na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH, a to za přítomnosti patrona soutěže Ladislava Lábuse, děkana FA ČVUT v Praze. Z celkem 71 přihlášených ideových studií na téma Nový život pro stará místa postoupilo do finále 13 prací. Porota následně ocenila osm z nich, jedna práce získala cenu veřejnosti. Se soutěžními projekty se bude moci veřejnost seznámit během putovní výstavy, která odstartovala vernisáží na veletrhu FOR ARCH a skončí v dubnu 2016.

Vítězové Young Architect Award 2015 - foto © ABF, a. s.
Fotoalbum: 

Soutěž mladých talentů Young Architect Award dává šanci studentům a začínajícím architektům do 33 let ukázat své nadání a vyvolat diskusi nad otázkou udržitelného rozvoje prostředí. Právě tam směřovalo téma letošního zadání „Nový život pro stará místa“. „Nejvíce nás zaujaly projekty, které se pokusily otevřít všeobecněji platné téma, kterému se třeba nedostává pozornosti, není diskutováno, případně je úplně ignorováno. Mohli jsme si tak prostudovat opravdu širokou škálu projektů a přístupů k velmi rozlišným tématům. Pod hlavičkou Nový život pro stará místa jsme mohli vidět přehlídku rekonstrukcí, adaptací, konverzí, ale i dostaveb, novostaveb, případně návrhů rozsáhlých areálů a čtvrtí,“ říká předseda odborné poroty Adam Gebrian. Přístup nadějných mladých architektů hodnotí velmi pozitivně i Libor Brož ze společnosti Beton Brož: „Mládí je vášnivé, inovativní a ještě se nenechalo zdeformovat okolím. Nebojí se stát si za svými sny, fantaziemi a cíli, prostě jde si svou cestou a to je to, co je společné s duchem naší firmy.“

Porota se rozhodla udělit ceny následujícím pracím:

Titul Beton Brož Young Architect Award 2015
Cena CEGRA

Železnice – variabilní prostor
Ing. arch. Kristýna Smržová
FA VUT v Brně
Diplomní projekt (vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.)

Využití stávajících železničních tratí, které se osvědčily jako jeden z nejefektivnějších prostředků pro přepravu nadměrného nebo hmotného nákladu a proto nesou prostor. / Ověření možnosti zapojení železnice do dnešního hektického života člověka. / Návrh modulárních jednotek a modifikovatelných struktur. Použití nových technologií. / Demonstrace návrhu na typických příkladech železniční struktury a jejího okolí. Využití kolejového tělesa, příslušenství tratí, nepoužívaných nádraží, přilehlých brownfieldů, jejich vleček atp. Popis úkolu: Nové možnosti využití železničních tratí a přilehlých nevyužitých oblastí. Návrh modulárních struktur přizpůsobených dle vybraných lokalit. Použití nových technologií.

Cena CPI

(Realitní skupina CPI se rozhodla podpořit mladé architekty a ocenit projekt, který mimořádně citlivým přístupem provedl z fyzického hlediska ve vybrané lokalitě jen naprosté minimum drobných zásahů, které však mohou mít pro nové využití lokality zásadní význam.)

WWWWERK
Bc. Adam Cigler, Bc. Petr Vacek
FUA TU v Liberci
Atelier Zdeňka Fránka a Dany Rakové

Příběh WWWWERKu nejlépe vyjadřuje následující sled událostí: Dozvíš se - přijdeš - naučíš se - navrhneš - koupíš materiál - vyrobíš - najíš se - napiješ se - potkáš - založíš studio - vystavíš - prodáš - ubytuješ se - naučíš jiné. Všechny tyto činnosti však zaštiťuje jedna důležitá - PRACUJEŠ. Před WWWWERKem byla opuštěná továrna B. H. Hellmann. Staré dílny, tajemné sklepy, sklady, ulička, vybydlený činžák, ubytovna, nehtové studio, prodejna potravin, harampádí, ohromná proluka, zdi před zhroucením, střecha typu "cedník" či všudypřítomné práchnivění. To vše se nyní nachází v pražských Holešovicích na adrese Tusarova 31. Navrhujeme konverzi a smysluplné využití celého areálu. Vznikne zde sdílená veřejná dílna, prodejna materiálu, co-workingové kanceláře, experimentální dílna architektury, byty, pronajímatelné ateliéry či dílny a showroom s kavárnou. WWWWERK tedy vzniká s jedinečným a nejčistším konceptem: přeměnit dílnu na dílnu.

Cena architekta Josefa Hlávky

Arthive
Ing. arch. Tereza Komárková
FA ČVUT v Praze
Ateliér Hájek & Hulín

Našla jsem volný kus země. Majitel se nestará, odpadky za zdí přibývají. Dříve než tu bude stát nový dům, nemusí být opuštěná proluka jen na obtíž okolí. Je možné probudit k životu její volný prostor, dočasně mezi zdmi nafouknout úl uměleckého hemžení. Paleta využití bude bohatá, struktura prostá, středem pozornosti jen to umění. Proveditelné díky ochotě tří stran – majitele, který nemá prostředky místo jinak využít; města, které je nespokojené se současným stavem; potenciálních umělců, kteří se chopí příležitosti.

Cena rektora ČVUT za školní práci

Hledání nemocnice (revitalizace nemocničního areálu v Dačicích)
Bc. Adam Lacina
FUA TU v Liberci
Ateliér Hendrych/Janďourek

Tady jsem se narodil, v Dačicích na svazích, pod kterými teče Moravská Dyje. Po letech jsem zde hledal nemocnici, kterou kdysi navrhl Bedřich Rozehnal. Našel jsem pouze její torzo zanesené časem. Oprášil jsem ho, vyčistil a napřímil. Zboural jsem zbytečné přístavby z dob minulého režimu, aby se mohly funkcionalistické domy opět nadechnout. Polikliniku, LDN, domov důchodců a jejich zázemí jsem doplnil o novou budovu rehabilitace. Dům jako hrouda hlíny ukrytý v zeleni svahů nad Moravskou Dyjí. Dům tak pevný jak by měli být vyléčení pacienti. Částečně v podzemí je ukryt mokrý svět s bazénem se sloupy a rehabilitačními „celami“. V přízemí pak suchá část s bufetem a tělocvičnou. A konečně v patře poklidné ubytování se zeleným atriem. Dům z betonu a dusané rudé hlíny, dům zdravý a pevný zároveň.

Cena rektora TUL za školní práci

Klub za Prahu na Křižovnickém náměstí
Bc. Monika Jasioková
AVU v Praze
Škola architektury Emila Přikryla

Smyslem práce byla odpověď na dnes nevhodně řešené území Křižovnického náměstí, jehož úpravy posledních staletí neodpovídají své důležitosti, a nalezení podoby objektu strategicky umístěného Klubu za Prahu na břehu opačném ke Klubu za starou Prahu na Malé Straně. Návrhem je sestupující schodiště končící nad úrovní řeky nahrazující nynější objem mezi Karlovým mostem a muzeem. Zalomení plochy vytváří bariéru dělící rušnou Křižovnickou ulici od nábřeží. Schodiště je od mostu odděleno klínem – domem klubu. Pozice klubu odpovídá umístění původní celnice stojící na prvním pilíři Karlova mostu a vymezení osou otevírajícího se pohledu z Karlovy ulice. Parter domu se z části mění v prostupnou arkádu uvolňující prostor předpolí mostu. Z náměstí je existence klubu propsána pouze dveřmi a oknem úřadovny předsedy klubu. Vedle hlavního vstupu z náměstí je možný přístup přes kotviště po schodech okolo odhaleného pilíře do hlavního sálu. Ten nepřímo osvětluje obloukový světlík směřující na Hradčany.

Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla

Rekonstrukce kina Varšava v Liberci
Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Zuzana Koňasová, Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph.D.
Spolek Zachraňme kino Varšava

Práce se zabývá rekonstrukcí nejstaršího libereckého kamenného kina na současný multifunkční prostor pro hudbu, tanec, film a divadlo. Zároveň prezentuje již zrealizovanou část - rekonstrukce foyer na kinokavárnu. Kvůli záchraně zchátralé budovy kina ve stylu art deco z roku 1922, kterou navrhli liberečtí architekti Effenberger a Noppes, se zformoval v roce 2012 spolek Zachraňme kino Varšava. Ten připravil studii pro rekonstrukci bývalého kina na multifunkční sál pro dotace z Evropské unie, který se však nepodařilo přes všechno úsilí spolku z důvodu zoufalé finanční situace města zrealizovat. Spolek proto připravil ve spolupráci s městem Liberec rekonstrukci foyer, kde byla na jaře 2015 otevřena kinokavárna. Projekční i stavební práce byly zrealizovány za široké podpory místního obyvatelstva i firem, které dodaly stavební materiály sponzorsky. Otevření kavárny je první vlaštovkou budoucí velké rekonstrukce bývalého kina na multifunkční městský sál.

Cena časopisu ARCHITEKT za inovativní a citlivý přístup k řešení

The Ruin and the Mall
Ing. arch. Tadeáš Říha
FA, Technische Universiteit Delft, Nizozemsko
Explore Lab

Tento projekt se snaží usmířit modernistickou minulost jihozápadního Londýna s jeho pragmatickou developerskou budoucností. Není totiž nutná demolice. Je tu místo pro oba – utopické sídliště z šedesátých let i navrhované obchodní centrum. Ruina a Mall. Co je nutné, je třetí - infrastrukturní prvek, který by tyto dva světy zároveň spojoval i odděloval. Formální element, který jim umožní uchovat si své autonomní kvality, ale navzájem i vyvažovat své notoricky známé vady. Grid zdí. Jejich vrcholky znovu vytvářejí onen utopický svět. Uzavřený, ostrov, vytržený z kontextu města. Estetika gridu posiluje abstraktní měřítko modernistických desek. Společně vytvářejí park. Pod ním je úplně jiný svět. Skrze sérii otvorů a výjimek se neporušený grid rozpadá na pokřivený labyrint obchodního centra. Nekonečná obousměrná enfiláda obchodních ploch.

Cena časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

No space – strategie pro postupné využití proluk
Ing. arch. Eva Horáková
FA VUT v Brně
Ústav navrhování, modulový seminář

Práce se zaměřuje na uvedení do problematiky proluk v soudobém městě, konkrétně na proluky v širším centru města Brna. Práce je rozdělena na 3 oddíly – analýzu, strategii a návrhovou část. Analytická část se zaměřuje na proluky širšího centra Brna a jejich zařazení dle obecné typologie k tomuto účelu vytvořené, ta rozděluje proluky do kategorií, což může pomoci při samotném návrhu. Na typologii navazuje strategie možných využití potenciálu proluk při jejich postupném přerodu na veřejné prostory před jejich případným zastavěním. Ta je popsána formou jakési „lékárničky“, která obsahuje jednotlivé fáze obnovy místa, ty na sebe mohou navazovat anebo se mohou stát i fází finální. Pro přirovnání jsou tak fáze pojmenovány jako pilulka proti bolesti, dezinfekce, resuscitace, náplast a operace. Návrhová část implementuje postupy „lékárničky“ na třech vybraných typových brněnských prolukách, ty se nacházejí v centru města, na okružní třídě a vně.

Cena veřejnosti

(hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz)

Galerie Café Torzo
Bc. František Novák
FAST VUT v Brně
ARC Ateliér: Obnova památek

Jednalo se o značně zchátralý objekt v historickém centru Znojma. Poloha kavárny je nárožní, ovšem v hustě zastavěné části města nenápadná. Z historicky cenného hlediska se původně z dvoupodlažního objektu zachovaly pouze přízemní části gotického zdiva spolu s kamennými portály. Mým záměrem bylo „očistit“ toto zdivo a podobně, jako artefakt jej vystavit okolí. Díky proskleným stěnám, jež jsou vloženy do původního objektu, je možné obdivovat kamenné zdivo i uvnitř kavárny. Po setmění se nasvícené gotické ruiny stávají oživujícím prvkem celé stavby a ulice. Po vstupu do galerie může divák vnímat odlišnou atmosféru budovy. Celá hmota 2. NP, připomínající odlitek z jednoho kusu betonu, takřka „leží“ na proskleném 1. NP, a jeví se jako levitující. Ve skutečnosti je však vynesena ocelovými sloupy. Celá stavba, jak výškově tak hmotově, zapadá do svého okolí a použité moderní materiály s respektem doplňují tradiční práci našich předků.

Odborná porota pracovala pod vedením předsedy poroty Adama Gebriana, propagátora a kritika architektury, ve složení: Jaroslav Wertig, A69 - architekti, Marie Petrová, členka Výboru pro municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj, MŽP, Marek Kopeć, Marek Kopeć, Ondřej Dušek Architekti a Josef Pechar, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“.

Generální partner: Beton Brož
Hlavní partner: CPI Property Group
Partneři: Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON
Záštita: ČKA, ČKAIT, SMO ČR, MŠMT, MK, MŽP, MMR, hlavní město Praha, statutární města: Brno, Ostrava, Liberec
Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, VŠUP v Praze, ARCHIP, FA STU v Bratislavě
Hlavní mediální partneři: Moderní obec, archiweb.cz
Mediální partneři: ARCHITEKT - vydavatelství KABINET, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH, PROPAMÁTKY

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy, Státního fondu kultury ČR, statutárního města Ostravy a Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec.

Více informací najdete na www.yaa.cz.