Architektura / občanské stavby

ČVUT v Praze zahajuje stavbu Univerzitního centra energeticky efektivních budov

Dne 17. října 2012 zahajuje České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) stavbu ojedinělého interdisciplinárního centra, jehož hlavním cílem bude produkovat znalosti v oblasti energetické efektivity budov a zavádění těchto poznatků do praxe formou úzké spolupráce s průmyslem a veřejnou správou.

EARCH.CZ , 23. 10. 2012

Budova centra vyroste ve středočeském Buštěhradě. Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) ve výši 672 milionů korun.

Poslání centra

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je interdisciplinární výzkumný projekt Českého vysokého učení technického v Praze zaměřený na energeticky úsporné budovy se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) je společný projekt pěti fakult českého vysokého učení technického v Praze. Náplní centra je výzkum v oblasti optimalizace energetických úspor v budovách. Teoretické přístupy jsou ve všech programech kombinovány s experimentálním výzkumem, který bude sloužit i k validaci počítačových simulací. Pro experimenty je typické testování v reálném měřítku (full – scale), které umožní dosažení spolehlivých informací o funkčních parametrech materiálů, konstrukcí, navrhovaných energetických systémů a systémů inteligentního řízení, včetně jejich dopadů na kvalitu vnitřního prostředí budov, jakož i na životní prostředí.

UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie, zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách. Budovy jsou jednou z oblastí s nejvyšším potenciálem pro dosažení energetických úspor a pro podstatné snížení negativního dopadu na životní prostředí. K vyžití tohoto potenciálu je nezbytný integrovaný přístup ke všem fázím životního cyklu budov, a to jak stávajících, tak nových. Za tím účelem je výzkumná činnost v centru rozčleněna do pěti výzkumných programů, které spolu úzce souvisejí a jsou vzájemně propojeny tak, že navržená struktura projektu vytváří jednotný celek.

Z metodologického hlediska jsou teoretické přístupy ve všech programech kombinovány s experimentálním výzkumem, který bude sloužit i k validaci počítačových simulací. Pro experimenty je typické testování v reálném měřítku (full – scale), které umožní dosažení spolehlivých informací o funkčních parametrech materiálů, konstrukcí, navrhovaných energetických systémů a systémů inteligentního řízení, včetně jejich dopadů na kvalitu vnitřního prostředí budov, jakož i na životní prostředí. Podrobnosti jsou patrné z rozboru jednotlivých výzkumných programů.

Výzkumné programy centra

Architektura a interakce budov s životním prostředím Energetické systémy budov Kvalita vnitřního prostředí Materiály a konstrukce Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení energeticky efektivních budov

Budova s laboratořemi a výzkumným zázemím bude umístěna v lokalitě Kladno – Buštěhrad. Plné uvedení centra do provozu je plánováno na konec roku 2013.

Projekt byl podpořen z Operačního programu Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI). Celková výše dotace je 672 020 806,00 Kč, z toho 571 217 685,10 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 100 803 120,90 Kč ze státního rozpočtu ČR.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři