Architektura / občanské stavby

Obnova Apponyiho kaštieľa a parku

Stavba obnovy kaštieľa je komplexom stavebných objektov, obnovených alebo novonavrhnutých a zrealizovaných. Ich rozsah podmienil celkový zámer využiť kaštieľ ako hotelové zariadenie.

Otokár Križma , 24. 5. 2013

Nominácia na hlavnú cenu Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Vyjadrenie poroty

Nominácia bola odbornou porotou udelená za:

vysoký celospoločenský prínos realizovanej rekonštrukcie, a to najmä z hľadiska kultúrneho, ako aj cestovného ruchu citlivú jedinečnú rekonštrukciu jedinej apponyiovskej knižnice prístupnej aj verejnosti a vytvorenie adekvátneho prostredia pre vzácnu barokovú bibliotéku vysokú, nadštandardnú kvalitu stavebných a remeselných prác

Popis stavebného diela

Novovybudované technické zariadenia bolo treba implantovať do historického prostredia bez kultúrnej ujmy pamiatky a dodržať hygienické a bezpečnostné normy. Pre trasovanie sa využili najmä nevyužívané komínové prieduchy. Okrem hotelového komplexu, wellness centra a anglického parku je súčasťou kaštieľa aj vzácna baroková apponyiovská knižnica, ktorá patrila k najväčším v Uhorsku.

Architektonické riešenie

Kaštieľ je architektonicky komponovaný ako trojkrídlová budova s vnútorným nádvorím a dvoma polygonálnymi vežami – v juhovýchodnom a juhozápadnom nároží na pôdoryse tvaru U. Typovo je opevneným kaštieľom s nárožnými vežami, pôvodne renesančný zo 16. – 17. storočia. Má zachované niektoré renesančné a barokové klenby. Zásadné úpravy v 19. storočí mu vtlačili historizujúci výraz s prvkami neoslohov. Jednotlivé krídla zvierajú nádvorie, orientované západným smerom. Sú v zásade dvojtraktové, čiastočne podpivničené. Budova má dve nadzemné podlažia. Juhovýchodné a juhozápadné nárožia južného krídla spevňujú trojpodlažné veže, zo západu sú k východnému krídlu pristavané dvojice rizalitov. Pri požiadavke investora využiť kaštieľ pre účel cestovného ruchu, výskum stanovil priority zachovania architektonických prvkov a priestorov, s odporučením ich spôsobu obnovy. Túto filozofiu si osvojili všetci zúčastnení procesu obnovy – investor, architekt, dodávateľ a dohľad pamiatkovej obnovy.

Stavebno-konštrukčné riešenie

Nové základové konštrukcie sú iba v časti stavby kaštieľa v obmedzenom rozsahu, iba pre konštrukciu vstavby schodiska a stabilizáciu juhozápadnej veže. Pre zabezpečenie stavby proti zemnej vlhkosti bolo potrebné obnoviť funkciu historických drenážnych štôlní. K vonkajším obmedzeniam pôsobenia vlhkosti napomáha samostatný systém dažďovej kanalizácie zaústením do vodného toku Oponického potoka. K priamej ochrane muriva bol vybudovaný aj vzduchový izolačný systém, doplnený sanačnými omietkami. Statické zabezpečenie juhozápadnej veže bolo realizované stabilizáciou základu a zviazania obvodového muriva oceľovými tiahlami. Boli otvorené renesančné arkády, barokové arkády neboli otvorené z hľadiska rizika statickej stability. Stropy boli doplnené alebo vymenené podľa historického zadefinovania v jednotlivých krídlach. Bola zhotovená aj nová konštrukcia strechy nad jednotlivými krídlami kaštieľa a osadená kupola nad juhozápadnou vežou podľa historicky zachovanej fotodokumentácie. Nové ploché stropy majú stropnice profilu IPE a HEB so spriahnutým profilovaným plechom a betónovou zálievkou. Najexponovanejší strop z hľadiska rozpätia a zaťaženia je strop nad knižnicou, ktorého konštrukcia je z U profilov a spriahnutého plechobetónu. Zo železobetónu sú nové schodiskové ramená v rizalite, stužujúce vence a dobetonávky stropu. Krov je z nosných oceľových rámov vzájomne zavetrených a ukotvených do vencov. V rovine stropu sú previazané tiahlami. Na rámovej konštrukcii je nový krov s jednoduchým vešadlom. Kaštieľ má 3 druhy rámov. Nad obytným priestorom krovu je pochôdzna revízna oceľová lávka z pororoštových prvkov. Konštrukcia kupoly juhozápadnej veže je na polygonálnom základe cibuľovitého tvaru s laternou. Je skružovej krovovej sústavy na oceľovej podkonštrukcii. Tvar a povrch materiálov zostal podľa historického výskumu v jeho odporučenom výroku. Konštrukcia sa zhotovila mimo veže, na teréne a potom osadila na murivo veže a kompletizovala na mieste osadenia. Vnútorné a vonkajšie omietky sú nové s výnimkou miest, ktoré boli reštaurované. Omietanie na častiach stien a klenieb prízemia, ktoré boli zavlhnuté sa robilo sanačnou omietkou. Steny v ostatných priestoroch majú vápennú omietku s jadrom a vápennú štukovú úpravu bez použitia cementových prímesí. Povrchy podláh sú nové v rozsahu celej stavby, podľa funkcie priestorov – drevené vlysy alebo kamenná dlažba. Výplne okenných a dverových otvorov sú tiež nové. Samostatnú časť obnovy tvoril interiér knižnice. Knižnica z hľadiska slohovej charakteristiky a vývoja umeleckého remesla je na území Slovenska ojedinelým celistvým interiérom pred nastupujúcim spriemyselňovaním umeleckej výroby v 2. pol. 19. storočia. V snahe dosiahnuť monumentálnosť priestoru boli využité súdobé tendencie tvaroslovia (schodisko, galéria). Zámer obnovy kaštieľa s knižnicou nepočítal. V priestore knižnice mala byť kongresová sála. Tak ako sa technologické vybavenia 21. storočia museli aplikovať do obnovy bez ujmy na pamiatke ako celku, rovnaké požiadavky boli i na knižnicu. Vzduchotechnika, klimatizácia, kúrenie zabezpečovacie a informačné systémy, požiarna ochrana a pod.

Teplovodná nízkotlaková kotolňa na spaľovanie zemného plynu, vzduchotechnika a chladenie sú novovybudované na 3. NP (podkrovie) severného krídla. Energetické centrum kaštieľa je sústredené v podkroví severného krídla. V celom kaštieli bola vymenená elektroinštalácia, zdravotechnika, kúrenie aj vzduchotechnika.

 • Autoři: Otokár Križma, Zuzana Križmová, Eva Wernerová
 • Země: Slovensko
 • Stavebník: I&P Slovakia, a.s.
 • Generální dodavatel: LOOX, s.r.o.
 • Město: Oponice
 • Ulice, číslo: Oponice, 271
 • PSČ: 956 14
 • Suma: 10 500 000.00
 • Měna: EUR
 • Realizace: 2011
 • Autor obnovy parku: Ing. Eva Wernerová

Klíčová slova:

občanské stavby

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři