Architektura / občanské stavby

Otevřená zahrada a environmentální poradenské centrum

Pasivní dům se zelenou střechou, který recykluje dešťovou vodu a chladí a vytápí pomocí aktivních betonů, funguje jako kancelářská budova, výukové a konferenční centrum, zahrada i hnízdo pro rorýse a netopýry. Projekt enviromentálně vzdělávací zahrady a Centra pro ekologické poradenství v Brně z dílny Projektil architekti iniciovala Nadace Partnerství. Je prototypem zeleného stavění a výsledkem společného úsilí stavebních firem, techniků, ekologů a neziskové organizace.

EARCH.CZ , 17. 9. 2013

 

Architektura v duchu udržitelného rozvoje

Otevřená zahrada je modelovým objektem citlivě zasazeným do prostředí ve standardu pasivního domu, který splňuje principy šetrného přístupu k životnímu prostředí ve všech aspektech – od energetické bilance až po hospodárné zacházení se zdroji a surovinami jak při stavbě, tak provozu. Při výběru materiálů byly důležité jeho minimální energetická náročnost při výrobě a možnost bezproblémové likvidace při ukončení životnosti budovy.

Unikátní stavba leží na úpatí Špilberka jako spojnice mezi zelení na svazích kopce a historickou dopravní tepnou Údolní. Autoři využili polohu mezi dvěma světy pro koncepci řešení: propojování městských veřejných prostorů a jejich nálad – parků s ulicemi a dvorů se zahradami. Na rozhraní odlišných prostředí tak vznikla zahrada s domem. Na tento koncept by měl v budoucnu navázat i princip cyklostezek, pěších tras a dalších environmentálních center nadace na severním svahu Špilberka. Organizace zde bude pořádat vzdělávací aktivity a zároveň poskytovat i veškerá data o provozních spotřebách a chování budovy veřejnosti, brněnskému VUT a pražskému ČVUT.

Soulad a respekt vůči okolí

Protáhlý objekt je usazen na svah po spádnici, čímž na pozemku nevytváří bariéru, a zahrada jej obtéká svými aktivitami. Dům lze na všech úrovních prostoupit a prohlédnout, nebo se do něj vnořit skrz zelenou střechu. Ve své nejvyšší části vrůstá do svahu a nabízí k pobytu právě venkovní podlaží – střechu.

Novostavba je rozdělena do dvou traktů – komunikačního při stávajícím objektu a obsluhovaného, umístěného při východní fasádě. Komunikace jsou koncipovány i jako výstavní a odpočinkový prostor a na všech podlažích mají vizuální kontakt s okolní zahradou.

Do přízemí se vstupuje průchodem ze dvora, kde je v původní hmotě umístěna vstupní hala s recepcí. Lze se tak rozhodnout, zda pokračovat do domu nebo jen vstoupit do zahrady. Na dvůr navazuje vyvýšená platforma, kde se pořádají akce a semináře pod širým nebem. Školní a výukové aktivity probíhají v zahradě, na stezkách a ve dvoře.

Hlavní úroveň domu se nachází v prvním podlaží, kde jsou umístěny kanceláře, jednací místnosti napojené na zahradu a seminární sál přes dvě podlaží, který je v horní úrovni opět spojen s exteriérem. Sál je díky napojení z administrativní části a zahrady středem objektu, prolíná se zde veřejný provoz s poradenskou činností a má samostatný vchod. V posledním patře jsou umístěny kanceláře a vstup na střešní terasu.

Odpovědné řešení

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový kombinovaný skelet a monolitické stropní desky. Pro snížení podílu neobnovitelných primárních zdrojů při realizaci stavby je lehký obvodový plášť proveden jako montovaná skeletová dřevostavba s izolacemi na bázi dřeva a konopí. Z vnitřní strany je rošt zakryt OSB deskou, která má funkci parobrzdy. Ta je z interiéru zakryta dřevěnými deskami, které tvoří finální povrch.

Vnější dřevěné prosklené výplně otvorů jsou opatřeny izolačními trojskly a stíněním hliníkovými žaluziemi vybavenými systémem přenosu denního světla. Nejvýraznějším fasádním prvkem jsou hliníkové žaluzie oken a modřínové latě, které kryjí fasádní fólii z polyakrylu.

Interiér je pojat jednoduše a prvkům ponechána přirozená barevnost použitého materiálu. Bílé omítky stěn a světlé dřevěné prvky jsou doplněny pohledovým betonem stropů a svěží zelenou podlahou, která má vyjadřovat průnik venkovního prostředí do vnitřních částí domu. Součástí domu je bioinformační systém, který vytvořilo studio Pixl-e pomocí trávy, listů a zvadlých květin. Přes textovou šablonu aplikovali biomasu na stěny a stropy interiéru.

   

Ekologické vzdělávání v přírodě

Autoři projektu kladli důraz na zážitkové objevování ekologických souvislostí a přírodních zákonů, kdy základem programu jsou alternativní zdroje energie a fyzikální jevy. Veřejně přístupná zahrada rozšíří i možnosti trávení volného času v centru města.

Návrh zahrady naplňuje zásady udržitelného rozvoje a ekologické odpovědnosti, jako jsou úspora energií, využití obnovitelných zdrojů a použití vegetačních prvků ve své přirozené podobě. Koncepce vychází z dané topografie místa, terénní úpravy se snaží o zachování co největšího počtu stávajících dřevin.

Zahrada byla zelení rozdělena na slunnou část na severu a stinnou na jihu. To zůstalo zachováno a využito pro rozmisťování výukových objektů. Střešní zahrada je osázena převážně divokou směsí travin a bylin, které napodobují stav v přírodě. Nevyžadují umělé dodávky vody a živin a dokáží se přizpůsobit extrémním podmínkám. Zpevněné plochy v zahradě jsou tvořeny odsekovou žulovou dlažbou v kombinaci odstínů šedá a žlutá, která vhodně zapadá do přírodě blízkého pojetí celé zahrady.

Unikátní energetická spotřeba

Oproti normě pro pasivní budovy (≤120 kWh/m2/a) je u centra měrná spotřeba primární energie 44,7 kWh/m2/a, čímž je energeticky jedním z nejúspornějších objektů administrativního charakteru u nás. Pro vytápění i chlazení jsou použity obnovitelné zdroje a veškerá dešťová i větší část šedé vody je recyklována.

Kvalita pasivní budovy je prověřena nezávislými měřeními těsnosti (opakovaný „blow door test“), průkazem energetické náročnosti v třídě A a v nejbližší době bude dokončena certifikace LEED. Pro zajištění pasivního standardu slouží aktivní prvky a technologie, které účinně reagují na proměnné venkovní podmínky a uživatelské požadavky při nízké spotřebě energií dodávaných zvenčí.

Jako zdroj energie slouží tepelné čerpadlo země – voda na výrobu tepla i chladu. Jejich distributorem jsou tepelně aktivované železobetonové konstrukce (systém BKT). Vybrané prostory lze přirozeně příčně provětrat a je možno využít pasivního nočního předchlazení nosné konstrukce bez strojní činnosti. Správná funkčnost je zajišťována systémem prediktivního řízení v závislosti na předpovědi počasí a předpokládaných provozních stavech. Tím se budova v průběhu své životnosti sama učí předpovídat nastavení teplot a hospodařit s energií.

Zásadním počinem je využití přirozeného chladu ze soustavy zemních vrtů bez kompresoru, jinak by nebylo možné splnit standard pasivního domu. Výměna vzduchu je zajišťována pomocí VZT jednotek s rekuperací, kde je zpět získáváno až 78 % tepla. V přechodných obdobích je možné využít přirozeného větrání. Dešťová voda je zachytávána do akumulačních jímek a využívána pro splachování WC, zavlažování zahrady a pro vzdělávací prvky. Na pozemku je umístěn mokřadní biotop sloužící k přirozenému přečišťování „šedé“ odpadní vody z umyvadel a dřezů. Biotop je navržen a stavěn tak, aby při čištění odpadních vod byly využívány procesy, které probíhají v přirozených mokřadech. Takto přečištěná voda je také jímána a užívána k zalévání zahrady.

 

ZELEŇ A KONCEPCE ZAHRADY: Ateliér GAIA, M. Sc. Lucie KomendováTZB: Techorg, Ing. Ondřej Hlaváček, Ing. Jiří BeranSTAVEBNĚ-TECHNICKÁ KONCEPCE: prof. Ing. Jan Tywoniak, Ing. Kamil StaněkSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ – DPS: Deltaplan, Ing. Petr Kniha, Ing. Michal Walla, Ing. Miloš KeltnerVIZUÁLNÍ STYL – INFOSYSTÉM: Pixl-e, Ondřej DoležalGENERÁLNÍ DODAVATEL: SkanskaPROJEKT: 2009 – 2011REALIZACE: 2011 – 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři