Architektura / občanské stavby

Sportovní areál Blanice - Vodňany | projekt 5

Sportovní areál koncipován jako volnočasový kultivovaný prostor s důrazem na mezigenerační propojení s ústředním mottem “sportovní areál Blanice, baví celou rodinu”.

Martin Kouba / Pavel Pilař , 21. 6. 2013

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Záměrem řešení sportovního areálu Blanice, v katastru města Vodňany, je vytvořit moderní komplexní centrum volnočasových aktivit pro obyvatele města a přilehlého okolí s důrazem na a) plné využití kapacitních možností areálu (doplnění stávajících sportovišť a pohybových aktivit), b) zefektivnění provozu a modernizaci stávajícího objektu zázemí a c) možností propojení navrhovaného mezigeneračního prostoru aktivně – realaxačního areálu s budovaným areálem Jihočeské univerzity na sousedních navazujících pozemcích.

Sportovní areál je situován cca 500 m severovýchodně od náměstí s kvalitním komunikačním napojením (jak pro automobilovou tak pěší dopravu). Koncipovaný prostor zaujímá celkovou plochu 26.260 m2. V současnosti jsou v areálu umístěny stávající sportoviště – travnaté fotbalové hřiště, 4 tenisové a 4 volejbalové kurty s antukovým povrchem, hřiště plážového volejbalu a zpevněné plochy skate parku a hřiště na metanou. Centrem a základním zázemím areálu je víceúčelový objekt – využívaný jako restaurace, ubytovna a zázemí sportovišť (šatny, umývárny a WC). Stávající objekt a sportoviště zaujímají 14. 705 m2.

Sportovní areál se nachází nedaleko centra, v dobře dostupné lokalitě, která by se přesto dala charakterizovat jako klidová a periferní. Navrhované řešení areálu využívá stávající sportoviště a objekty a rozšiřuje možnosti aktivního využití stávajících neužívaných prostor o aktiv senior park, dětské hřiště, kurty na plážový volejbal (stávající hřiště zrušeno) a mezigenerační relaxační park s lezeckými stěnami s nezbytným krytým, ale otevřeným zázemím (např. exteriérové sprchy, občerstvení – bar). Součástí všech stávajících a navrhovaných sportovních zón je v jejich „divácké“ části doplnění parkovým mobiliářem a herními prvky (zejména pro děti a seniory). Stávající víceúčelový objekt zázemí, v rámci navrhovaných úprav, striktně a jasně vymezen směrem do exteriéru vizuálně zdůrazněnými vstupními portály do jednotlivých účelových zón, které jsou akcentovány i použitým fasádním materiálem – povrchem. Restaurační část objektu vzhledově charakterizována prosklenou fasádou (doplněnou o zavěšený slunolam) s dokonalým vizuálním kontaktem interiéru s přilehlými sportovišti, a nezbytnou terasou, která volně rozšiřuje interiér restaurace a plochy diváckého zázemí navazujících sportovišť. Ubytovací část komplexu objektu zázemí je vizuálně charakterizována dřevěným „laťovým“ obkladem s markýzou, zdůrazňující hlavní vstup této zóny objektu. Vstupní portál je jasně viditelný od hlavního vstupu do areálu, na nějž je zpevněnými komunikacemi logicky navázán. Část víceúčelového objektu, užívaná jako zázemí pro sportovce a diváky, je pohledově charakterizována velkoplošným deskovým obkladem na rošt, přičemž je ponechán stávající hlavní vstup situovaný v severním průčelí objektu.

Na stávající hlavní vstup, situovaný v jihovýchodním koutu areálu, logicky navazuje parkovací plocha (pro 49 + 3 osobních automobilů, 2 autobusy a cca 50 kol – přičemž kolostavy jsou součástí parkového mobiliáře). Část parkovací plochy může být taktéž využívána k hudebním produkcím, jako pódium a hlediště, neboť jejím součástí je navrhovaný uzavřený blok (využívaný k umístění nádob na odpad, apod.) přímo navazující na parková stání nákladních aut (autobusů), který může být využíván jako pódium, případně jako součást navazující kamionovou stage. Na vstupní a parkovací část areálu je po zpevněné komunikaci přístupný hlavní objekt zázemí areálu, situovaný v její centrální části, který je členěn na samostatné celky s vlastními vstupy – restauraci, jejíž hlavní vstup je umístěn v jižní fasádě, ubytovací zařízení s nově navrhovaným vstupním portálem ve východním průčelí budovy a zázemí sportovců a diváků se vstupem situovaným v severní části objektu. Na přístupovou plochu vstupní části volnočasového areálu navazuje v jeho východní části nově navrhovaný senior fit park, navržený pro aktivní relaxaci na instalovaných exteriérových fitness prvcích, obklopených parkovou zelení a a nezbytným mobiliářem – lavičky, stoly, koše, pítka atp.. Senior fit park volně a nenásilně přechází v centrální východní části areálu ve volnou plochu využívanou k pořádání trhů, slavností a poutí (případně cirkusových představení atd.). Pro tuto část areálu je navržen samostatný, vedlejší vstup / vjezd - z důvodu bezproblémového vstupu případné nezbytné techniky pro zajištění provozu výše uvedených aktivit této zóny. Severovýchodní část pozemku již plně využita zpevněnou plochou na metanou - jež je v rámci navrhovaného řešení zastřena membránovou konstrukcí, a existujícím a vybaveným skate parkem. Na tato stávající sportoviště umístěná v severovýchodní části areálu, navržena směrem do jeho centra (blíže k hlavnímu objektu zázemí) dvě nová hřiště na plážový volejbal a dětské hřiště – situované v centrální bezpečné (ve vazbě na dopravu) části areálu. V přímé návaznosti dětského hřiště a beach volejbalových kurtů je umístěn kryté zázemí – např. altán, bar apod., včetně navazujících pohledově krytých venkovních sprch. Tato sportoviště volně přecházejí v severozápadním části areálu v plochu stávajícího fotbalového hřiště, které směrem na jih přechází ve stávající volejbalové a tenisové kurty vymezené západním plotem areálu a navazující na centrální objekt zázemí. Jihozápadní část areálu tvoří možný propojovací komunikační koridor mezi navrhovaným sportovním areálem a nově budovaným areálem JčU. V rámci předpokládané komunikace pro pěší, podél této spojovací cesty, navrženo mezigenerační hřiště s exteriérovými fitness prvky a prvky dětských hřišť, obklopených parkovou zelení a nezbytným mobiliářem – lavičky, stoly, koše, pítka atp... V rámci této mezigenerační zóny taktéž vymezena plocha pro umístění lezeckých stěn.

Součástí všech zón sportovního areálu je nezbytný parkový mobiliář (lavičky, stoly, koše, pítka atp.). Mezi jednotlivými sportovišti, vymezenými zónami, v nezbytně nutném a praktickém rozsahu umístěny průhledné zádržné sportovní sítě (s možností umístění reklamních nápisů). V rámci areálu navrženo minimální nezbytné množství zpevněných komunikačních ploch (včetně parkovacího stání) jejichž zpevněný povrch navržen jako hutněný pískový. Nezbytné vymezení například parkovacích stání realizováno barevnými plastovými pruhy (po vzoru tenisových lajn). Ostatní plochy (kromě požadovaných povrchů hřišť a bezpečných zón dětských hřišť) zatravněny. Přechody z pískového povrchu nezbytných komunikací na vstupy do objektu řešeny dřevěnými terasovými rošty. Navrhované materiály řešených ploch a povrchů v maximální míře přírodní.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Architektonické řešení objektu zázemí je přímou součástí vizuální a dispoziční koncepce celku volnočasového sportovního areálu. Objekt zázemí areálu je navržen jako jednoduchá, moderní, ale nadčasová stavba. Základní hmoty jsou zachovány kompaktní, pouze s výřezy oken a stínících prvků slunolamu a markýz vstupů. Jsou použity především přírodní materiály, jako sklo, dřevo apod. s odstíny přírodních barev.

Navrhovaný objekt o dvou stávajících nadzemních podlažích je navržen s plochou střechou s atikami a skládaným obvodovým pláštěm na roštu, jehož povrch tvoří dřevěné latě v kombinaci s deskami z dřevovláknitých materiálů různých barevných odstínů.

Stávající víceúčelový objekt zázemí, v rámci navrhovaných úprav, striktně a jasně vymezen směrem do exteriéru vizuálně zdůrazněnými vstupními portály do jednotlivých účelových zón, které jsou akcentovány i použitým fasádním materiálem – povrchem. Restaurační část objektu vzhledově charakterizována prosklenou fasádou (doplněnou o zavěšený slunolam) s dokonalým vizuálním kontaktem interiéru s přilehlými sportovišti, a nezbytnou terasou, která volně rozšiřuje interiér restaurace a plochy diváckého zázemí navazujících sportovišť. Ubytovací část komplexu objektu zázemí je vizuálně charakterizována dřevěným „laťovým“ obkladem s markýzou, zdůrazňující hlavní vstup této zóny objektu. Část víceúčelového objektu, užívaná jako zázemí pro sportovce a diváky, je pohledově charakterizována velkoplošným deskovým obkladem na rošt.

PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Navrhovaný víceúčelový objekt, základní zázemí sportovního areálu, je z hlediska účelu využívaný jako restaurace, ubytovna (obé s celoročním provozem) a zázemí sportovišť. Na základě požadavku zadavatele je objekt členěn na samostatně funkční a provozovatelné části výše uvedených účelů. Navrhované řešení respektuje stávající umístění hlavních komunikačních přístupů k jednotlivým samostatným celkům.

Restaurační provoz je umístěn v jihozápadní části 1.n.p. objektu, s hlavním vstupem situovaným v jižním průčelí. Navrhované řešení předpokládá přístavbu části restaurace směrem západním (v zastavěné ploše 18,5 m2) a otevření výhledu z restaurace na tenisové a volejbalové kurty, včetně přímo navazující terasy (v této vazbě navrženy stínící slunolamy, případná nosná konstrukce zastřešení terasy). Navržená restaurace a bar má kapacitu 52 míst u jídelních stolů a 3 místa na baru. Hygienické zázemí restaurace je řešeno i s toaletou pro osoby s omezenou schopností pohybu, doplněné o prostor na přebalovací pult. Restaurační provoz má taktéž navržen samostatný služební vchod pro zaměstnance (včetně zázemí) a zásobování (v přímé návaznosti na provozní zázemí restaurace – sklad, kuchyně, kancelář) umístěný v jihovýchodním koutu objektu (včetně parkovacího stání pro dopravní systém zásobování).

Ubytovací část komplexu objektu zázemí je umístěna v rozsahu kompletního 2.n.p., v rámci provozně dispoziční koncepce 1.n.p. je navržen nový vstupní portál této části objektu (v zastavěné ploše 30,6 m2), umístěný ve východní fasádě, s markýzou, zdůrazňující hlavní vstup do této zóny objektu. Vstupní portál je jasně viditelný od hlavního vstupu do sportovního areálu, na nějž je zpevněnými komunikacemi logicky navázán. V rozsahu přízemí je součástí ubytovací zóny komunikační prostor, sklad / úschovna kol ubytovaných a technická místnost (centrum inženýrských sítí objektu, z něhož jsou napojeny ostatní uživatelské části se samostatným měřením situovaným v příslušných provozních zónách). Ve 2.n.p. Je v přímé návaznosti na schodiště umístěna recepce s kanceláří, na niž navazuje byt správce. Z chodby jsou pak přístupné jednotlivé pokoje (navrženo 10 dvoulůžkových pokojů a 2 apartmány), společenské prostory (kuchyňka a společenská místnost) a nezbytné provozní zázemí ubytovacího komplexu (úklidová komora, prádelna a sušárna, sklad lůžkovin, prádelna pro ubytované). Všechny pokoje a apartmány jsou navrženy s vlastním hygienickým zázemím (situovaným ve stávajícím dispozičním bloku) reprezentovaným WC, sprchou a a umývadlem. Ubytovací zařízení má celkovou předpokládanou ubytovací kapacitu 28 osob (+ bytová jednotka správce).

Zázemí pro sportovce a diváky je koncipováno v severní části objektu, ponechán je stávající hlavní vstup do této části, situovaný v severním průčelí objektu. Z centrální chodby jsou přístupny šatny sportovců (celkem 5 šaten) s vlastní umývárnou, šatna rozhodčích (s vlastním WC a umývárnou), příruční sklad, hygienická zázemí pro sportovce (pozn. sloučeno WC pro invalidní sportovce a WC pro ženy sportovkyně) a úklidová komora. Některé z šaten jsou přímo přístupné i z exteriéru, z něhož je přístupný sklad (například údržby areálu). Ve východním části objektu, ve vnitrobloku (případně i částečně krytém) části zázemí pro sportovce jsou navržena hygienická zázemí pro diváky (alt. je možné propojení a využití hygienického zázemí pro invalidní sportovce i pro diváky).

V rámci celého víceúčelového objektu je kladen důraz na využití stávajících hygienických bloků – minimum bouracích prací a změn v rozsahu ležatých rozvodů kanalizace.

MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SVISLÉ KONSTRUKCE

Stávající i nově navrhovaný obvodový plášť koncipován jako skládaný s vnitřní nosnou keramickou stěnou (stávající či nově realizovanou v závislosti na poloze) doplněnou vnějším tepelně izolačním systémem (předpokládané tl. 200 mm) mezi nosný rošt. Na nosný rošt s doplňkovou pojistnou hydroizolací proveden dřevěný laťový obklad či dřevovláknité velkoformátové desky (v závislosti na poleze ve fasádě). Nenosné dělící stěny 1.i 2.n.p. - příčky, navrženy z keramických broušených tvárnic tl. 125 mm.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

V rozsahu přístaveb ke stávajícímu objektu v 1.a 2.n.p. (celkový plošný rozsah cca 2x49,1 m2) navržena monolitická armovaná deska tl. 200 mm realizovaná betonu. Stávající i navrhovaná stropní konstrukce 1.n.p. doplněna zavěšeným podhledem s výplní tepelné izolace mezi a nad rošt. Podhled proveden ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm dle technologických předpisů výrobce na ocelové pozinkované (FeZn) nosné a montážní profily. Sádrokartonové podhledy ve vlhkých provozech z impregnovaných desek tl. 12,5 mm. Tepelně izolační vrstva „podlahy 2.n.p.“ - realizována pod stropní konstrukcí 1.n.p. provedena mezi závěsný systém podhledu a nad něj. Tepelný izolant, rolované pásy ze skelné plsti v celkové tloušťce tl. 120 mm až 180 mm (v závislosti na poloze). Stávající i navrhovaná stropní konstrukce 2.n.p. doplněna zavěšeným podhledem. Podhled proveden ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm dle technologických předpisů výrobce na ocelové pozinkované (FeZn) nosné a montážní profily. Sádrokartonové podhledy ve vlhkých provozech z impregnovaných desek tl. 12,5 mm.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

V rámci objektu používány běžné ocelové prvky – ocelové válcované profily (traverzy – v rozsahu průvlaků provozu restaurace), ocelové svařované sítě, betonářská výztuž. Ocelové nosné prvky budou očištěny od rzi a povrchově upraveny základním nátěrem.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

V rozsahu kompletního objektu navržena plochá střecha (po předpokládané demontáži stávající střešní krytiny), včetně atik. Plochá střecha o minimálním sklonu 2%, spádována do vnitřních odtokových žlabů osazených vnitřními střešními vtoky. Střešní plášť navržen z hydroizolační fólie z mPVC minimální tloušťky 1,5 mm, mechanicky kotvené k nosnému podkladu. Minimální střešní spád zajištěn spádovými tepelně izolačními deskami (např. z minerálních vláken) . Tepelně izolační vrstva střešního pláště navržena z minerálních vláken o základní min. tl. 240 mm.

OKNA, DVEŘE

V rozsahu obvodového pláště navržena okna a dveře dřevohliníková (alt. dřevěná), jednoduchá, zasklená izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 mm s reflexní (selektivní) vrstvou. Okna osazena v jižní a západní fasádě fasádě doplněna o exteriérový žaluziový box s vnější žaluzíi. Předokenní žaluzie jsou tvořeny hliníkovými lamelami profilu Z s olemovaným okrajem. Vnitřní dveře dřevěné (alt.prosklené), profilované, osazené do dřevěné obložkové zárubně. Navržena dveřní křídla otočná.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

V rámci navrhovaného materiálového a konstrukčního řešení objektu kladen důraz na snížení energetické (a taktéž provozní) náročnosti objektu. Z tohoto důvodu navržen skládaný obvodový plášť objektu s vnějším tepelně izolačním systémem předpokládané tl. 200 mm mezi nosný rošt. V rozsahu části přízemí nevyužívaného celoročně, zázemí pro sportovce a diváky, bude použit stejný konstrukční systém jako v zateplených částech - skládaný obvodový plášť s nosným roštem, ovšem bez výplně tepelného izolantu – z důvodu úspor realizačních nákladů. Ze stejného důvodu, snížení energetické náročnosti budovy, bude provedeno zateplení střešního pláště budovy. Tepelně izolační vrstva střešního pláště navržena z minerálních vláken o základní min. tl. 240 mm. Snížení tepelných ztrát objektu sleduje realizace zavěšeného podhledu s výplní tepelné izolace mezi a nad rošt v rozsahu stropní konstrukce 1.n.p.. Tepelně izolační vrstva „podlahy 2.n.p.“ - realizována pod stropní konstrukcí 1.n.p.. Tepelný izolant, rolované pásy ze skelné plsti v celkové tloušťce tl. 120 mm až 180 mm (v závislosti na poloze). Na základě výše uvedených skutečností proveden kvalifikovaný odhad tepelných ztrát objektu. Tepelná ztráta objektu: 52 kW (předpoklad)

TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU (ÚT , VZT, ZI, EI)

VYTÁPĚNÍ

Jako hlavní zdroj tepla pro objekt je navrženo tepelné čerpadlo voda-voda o výkonu pokrývající tepelné ztráty objektu. TČ bude čerpat energii z  vertikálního vrtu, který bude využívat přítomnost podzemní vody na pozemku. V technické místnosti budou umístěny vnitřní moduly tepelného čerpadla s integrovanými zásobníky na TV. Modul TČ obsahuje dále oběhová čerpadla pro primární a sekundární okruh, výměník tepla a vestavěný záložní elektrokotel. V modulu TČ je připravována topná voda na základě venkovní teploty a je vedena do akumulační (vyrovnávací) nádoby a dále k jednotlivým větvím topného systému.

VĚTRÁNÍ

Převážná část objektu větrána přirozeně, okny. V části objektu navrženo nucené větrání – a to v rozsahu restaurace a hygienických zázemí ubytovacího komplexu. Prostor restaurace využívá nucené větrání VZT s úpravnou vzduchu jednotkou umístěnou v technické místnosti (popř. Na střeše objektu)

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Stávající kanalizační systém maximálně respektován. V rámci navrhovaných stavebních úprav v maximální míře využívány stávající ležaté a stoupací potrubí. Nově realizovány připojovací potrubí od navrhovaných zařizovacích předmětů - provedeno z plastových trub napojených na stávající stoupací potrubí. Osazeny nové zařizovací předměty. V rámci navrhovaných stavebních úprav rozvod studené i teplé vody proveden z plastových trubek izolovaných plstěnými pásy či potrubními izolačními pouzdry. Nové rozvody napojeny za vodoměrnou sestavou.

ELEKTROINSTALACE

Objekt je napojen na rozvod elektrické energie. V rámci stavebních úprav provedeny nové rozvody ze stávajícího hlavního rozvaděče.

Klíčová slova:

občanské stavby

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři