Architektura / občanské stavby

Sportovní areál Blanice - Vodňany | projekt 9

Projekt Sportovního areálu Blanice - Vodňany, který měl číslo 9, se nakonec umístil na čtvrtém místě a získal odměnu 15 tisíc korun.

EARCH.CZ , 17. 6. 2013

Urbanismus a materiálové řešení ploch

Pozemek je charakteristický sousedstvím s vodou a soustavou vodňanských rybníků. Místo se nachází na břehu jednoho z ramen řeky Blanice, na okraji městské zástavby. Areál je rozhlehlý, využíván k pořádání mnoha akcí (největší má návštěvnost až 1000 lidí).

Návrh vychází z principu několika protínajících se urbanistických os. Dvě severojižní osy podél průčelí budovy spojují jedna parkoviště se stavbou a hřišti pro pétanque, druhá stavbu, fotbalové hřiště a Blanici. V opačném směru spojuje jedna osa budovy Wölfova mlýna s parkovištěm a druhá osa ve středu plánu Blanici s hřištěm na metanou.

Pomocí těchto hlavních os je definován hlavní komunikační systém v areálu, přirozeně rozdělující oblast na jednotlivé dílčí funkční plochy. Jedná se o parkoviště (kapacita nyní 30 aut), plocha dětských hřišť, plocha pro velké akce (stávající vedle parkoviště), plocha pro metanou, skate a ping-pong, plocha pro beachvolejbal a hřiště na plochy na petanque, plocha tenisu, plocha fotbalu. Uprostřed se nachází navrhovaná budova ubytoven,hospody a šaten. Zastřešení haly na metanou je chápáno jako multifunkční prostor s mnohým využitím (metaná, koncerty, divadla, výstavy) – z tohoto důvodu je navrženo jeho malé zázemí a textilie, která může prostor uzavírat různým způsobem.

Princip hlavních os je dále doplněn vkládáním jednotlivých konkrétních funkcí (obdélníků) do výsledné kompozice pronikajících se plošných a liniových útvarů. Tato síť se nově na dvou místech dotýká řeky a vtahuje tak vodní prvek do hry. Vzhledem k majetkoprávním vztahům nepovažujeme oddělní vody od areálu plotem za nutné, plot je možné nechat dojít k řece pořípadě v prostoru řeky zrušit zcela.

Materiálové řešení osy tenis-fotbal-Blanice a metaná-Blanice je z minerálního betonu. Osa parkoviště –budova-petanque je z betonových dlaždic pojízdných pro automobily. Parkoviště je ze zatravňovacích betonových tvárnic, dílčí pojízdné plochy (odstavná a pojízdná parkoviště).

Provozní organizace zachovává současné schéma, areál je přístupný pro automobily z jihovýchodního cípu, tento prostor slouží jako hlavní vstup. Budova je zásobována z východní strany, vstup pro návštěvníky do ubytovny je z východu, do šaten ze severu a do restaurace ze západu. Po zpevněné vozovce je možné přijet přímo k ubytovně a k místnosti pro kola a motorky. Odpady areálu jsou řešeny ve vstupním objektu areálu. Pro pěší je nově navržená uzavíratelná osa Wölfův mlýn – parkoviště.

Architektura

I když stávající stavba svým vznikem vytvořila mnohý užitek, z pohledu současných nároků na provoz se jedná o velice problematickou strukturu: obousměrný nosný systém, světlá vzdálenost nosných stěn 3m, chodbový systém beze světla, půdorys tvaru Z (ani dostatečně jednoduchý ani dostatečně složitý, bez žádné provozní výhody). V zásadě se jedná o indiferentní útvar, umístěný doprostřed sportovního areálu.

Za účelem minimalizace rozpočtu jsme se rozhodli vycházet zcela z daných podmínek. Strategií je pomocí malých dílčích zákroků dosáhnout alespoň určitého zlepšení v interiéru, pomocí drobných přístaveb či ubourání stavby dosáhnout charakterističtějšího tvaru – v tomto případě tvaru krychlové drúzy s barevnými akcenty.

Konce chodeb byly otevřeny světlu, okna v ubytovně prodloužena k podlaze, do střechy přibyly dva světlíky (uprostřed dispozice a v oblasti schodiště). Na jižní fasádě a v oblasti hospody byly upraveny šířky oken a bylo zasahováno do fasády, aby se k nově reorganizovaným dispozicím přivedlo lépe světlo. Na chodbách je pracováno s barvami, které pomocí fólií přechází na dveře. Motivem interiéru je také použití liniových svítidel, kde je to vhodné. Okna ubytovny jsou stíněna proti slunci pevnými textilovými markýzami (tento prvek lze však nahradit také vnitřními žaluziemi).

Ke stávajícímu objemu se z jihu přistavuje přístavba restaurace, z východu objekt vstupu do ubytovny a ze severu drobná nevytápěná stavba kolárny a servisu areálu s převislou střechou. Částečně se naopak ubourává vstup z jihovýchodu a chodba v oblasti budoucích fotbalových šaten. Pomocí jednoduchého odebrání stropních panelů a zdí se do stavby vytvářejí pohledové zářezy, umocňující koncept drúzy. Významným motivem fasády je potom instalace částečně transparentní kapotáže z perforovaného plechu v jihovýchodním nároží, sdružující schodiště na střechu, vzduchotechnickou jednotku a stínění proti slunci dopadajícímu do kuchyně.

Prostorové uspořádání se liší podle provozu.

Restaurace vychází z polohy umístění baru, který umožňuje výhled na vstup a současně kontroluje jednu ze dvou hlavních odbytových místností. Restaurace je velkoformátovými eurookny vizuálně propojena s příléhající terasou a dětskými hřišti, v jedné své části vytváří uzavřený kout s lavicí.

Ubytovna začíná v 1np vstupní místností s recepcí, schodištěm se návštěvník dostává do 2np, kde jsou umístěny jednotlivé pokoje s ohledem na maximální kapacitu. Prostor schodiště je nově vizuálně propojen s kuchyňkou a společenskou místností, takže veškeré hlavní společenské prostory jsou jako na dlani.

Koncept uspořádání šaten vychází z půdorysného kříže, kterým se zpřístupňují jednotlivé šatny. Tři vrcholy kříže jsou vizuálně spojeny s parterem maximálním prosklením profilu průzoru (vstup, společenská místnost, rameno k šatnám fotbalistů). Pro snadnější orientaci je využito barev a velkých grafických čísel šaten.

Provoz, materiály a konstrukční řešení

Veškeré provozy jsou stavebně oddělené a připravené na oddělené účtování energií.

Restaurace

Restaurace je členěna na 3 celky: odbytovou plochu, výrobní zázemí a toalety pro návštěvníky a vozíčkáře. Poloha baru zajišťuje výhled na vstup, toalety jsou v případě větších akcích v areálu bezbariérově přístupné záložním vchodem. Zásobování je prováděno samostatným vchodem ve výrobní sekci. Technická místnost se nachází v celku toalet.

Sportovní zázemí a šatny

Provoz je zřejmý z předcházející kapitoly. V případě šaten fotbalistů jsme využili možnosti z programu uspořádat provoz jiným způsobem. Technická místnost vznikla vyčleněním prostoru v bývalé chodbě.

Technické zázemí

Zpracování odpadků je na okraji pozemku u hlavního vstupu, servis areálu se nachází v severní přístavbě.

Konstrukční řešení a stavební úpravy

Naprostá většina konstrukcí zůstává zachována. Větší množství zásahů do statiky stavby je pouze v oblasti restaurace, výjimku tvoří otočení orientace jedněch šaten ve sportovním zázemí. Tyto operace vyžadují nahrazení původně nosných zdí průvlaky. S výjimkou bourání se úprava fasády vyžadující statický zásah odehrává pouze v oblasti restaurace. Z důvodů lepší dispozice pokojů dojde k přesunutí dveří ve všech pokojích ubytovny (tato úprava by měla vyžadovat nový překlad). Tuto variantu považujeme za ekonomicku vzhledem k tomu, že podlouhlé koupelny vytváří dipozičně nešťastný pokoj, oddělení wc do samostatné místnosti zase vyžaduje další náklady na vybudování svislých kanalizací a nové zdění. Podlahy v ubytovně navrhujeme vzhledem k zamezení šíření hluku jako lehké plovoucí (zvuková izolace, roznášecí OSB deska, předstěrka, povlaková nášlapná vrstva).

Materiálové řešení

Současné materiály koupelen je nutné vzhledem k potřebě renovovat ZTI budou nahrazeny novými - na stěnách kachličky, na podlaze stěrky. Na podlahách v 1np bude opět použito stěrek. Vzhledem k sezónnosti provozu šaten není nutné dávat do podlah tepelnou izolaci. Tato úprava se doporučuje v přístavku restaurace spolu. Celý plášť bude zateplen systémem ETICS 160mm včetně základů. Navrhuje se Navrhuje se štuková omítka s barevnou výmalbou na stěnách (společné prostory) a bílou výmalbou v dílčích místnostech (šatny, koupelny, pokoje). Okna se navrhují dřevěná izolační Euro, popřípadě je možné použít plastová okna s šedým rámem. Zárubně ocelové, dveřní výplně plné nebo prosklené.

Sítě a řešení vytápění

Veškeré provozy jsou navrženy jako funkčně oddělené, počítá se s umístěným samostatného plynoměru, samostatných elektroměrů a vodoměrů. Jako nejvhodnější se za daných okolností jeví vytvoření tří samostatných technických místností, která každé funkční jednotce zajistí přísun tepla.

Zdroje tepla

Vzhledem k velikosti požadovaných počátečních investičních nákladů je zvoleno vytápění plynem. Zdrojem energie jsou kondenzační kotle, zajišťující teplo jak pro ústřední vytápění, tak pro TUV. Toto vytápění vyžaduje minimální nároky na stavební úpravy – přívod vzduchu a odvod (chladných) spalin. Přívod plynu je řešitelný standardně, stávající komíny budou odstraněny a budou umístěny nové podle aktuální dispoziční potřeby.

TUV

Pro rozvod TUV je využito zásobníků o objemu 120l až 150l (rychlá voda), zbytek je průběžně dohříván podle aktuálního požadavku. Je navržena cirkulace mezi jednotlivými místy spotřeby.

Větrání

Větrání je navrženo přímé a infiltrací tam, kde to hygienické požadavky umožňují. Hygienická zázemí ubytovny jsou odvětrávány nad střechu. V místnostech restaurace se počítá s rozvodem vzduchotechniky s jednotkou umístěnou v 1np u provozního vchodu do restaurace a s odvodem odpadního vzduchu nad střechu. Vnitřní šatny a koupelny sportovního zázemí a koupelny v pokojích ubytovny budou odvětrávány větrákem nad střechu.

Kanalizace

Navržená dispozice v maximální míře respektuje stávající ležaté i svislé rozvody kanalizace. Na místech některých nově vzniklých dispozičních celků (WC a zázemí personálu v restauraci) vznikla potřeba nových napojení na hlavní ležaté rozvody (ty předpokládáme v místech stávajících chodeb).

Odhad nákladů

Požadavek 9,7mil. Kč na projekt a stavbu včetně DPH odpovídá hodnotě stavby 7, 3 mil. Kč bez DPH+honorář architekta 900 000 Kč bez DPH (třída stavby III, všechny fáze, generální projektant, rekonstrukce, projektant neplátce DPH). Vzhledem k tomu, že stavba má nyní cca 3800m3 určených k rekonstruování, vychází rozpočet cca 1900 Kč/m3. Porovnáme-li toto číslo s běžnými náklady na rekonstrukci (3500 až 5000Kč/m3), jedná se o číslo nízké, navíc neberoucí v potaz nové požadované přístavby. Pro srovnání odhadovaná cena rekonstrukce areálu Jihočeské university v sousedství se odhaduje na 50 mil. Kč.

Jednoduchý odhad cen

Přístavba restaurace (315m3, 5000Kč/m3) 1 600 000 Kč, přístavby koláren a vstupu (124,5m3, 3000/m3) cca 474 000 Kč. Dále pouze rekonstruovaný objem: rekonstrukce stávající střechy (585m2, 1200Kč/m2) 702 000 Kč, fasáda včetně zateplení (832m2 vč. plochy oken,900Kč/m2) 750 000 Kč, okna (131,4m2, 5500/m2) 750 000 Kč, koupelny 2np (15ks, 60 000/ks) 900 000 Kč, koupelny 1np (142,2m2, 15000/m2) 2 130 000 Kč, podlahy mimo koupelny (840,8m2, 600Kč/m2) 505 000 Kč, elektřina (840,8m2, 500Kč/m2) 420 000 Kč, technické místnosti (3ks, 150 000 Kč/ks) 450 000 Kč, zdravotechnika mimo koupelny (voda odhadem 200 000, kanál odhadem 300 000, plyn odhadem 100 000, kuchyně 2np 200 000, kuchyně 1np 200 000) 1 000 000 Kč, vzduchotechnika (restaurace 200 000, zbytek 300 000) 500 000 Kč, malby a stěny 500 000 Kč, statika cca 600 000 Kč, dveře interiérové 200 000 Kč, ocelové vnější konstrukce 150 000 Kč, stínění 300 000 Kč, ostatní 600 000 Kč.

Celkem přístavby: 2 074 000 Kč bez DPH

Celkem rekonstrukce: 10 500 Kč bez DPH (cca 2800 Kč/m3 – velmi úsporná hodnota)

Celkem investiční záměr: 12 574 000 Kč bez DPH

Zohlednění současných poklesů cen při obchodních soutěžích na 80 procent

10 059 00 Kč bez DPH

Na konečný pokles ceny můžeme nicméně pouze spekulovat, rekonstrukce skýtá mnohá nečekaná úskalí. Odhadovaná cena stavby tedy bude vycházet z původního výpočtu.

Odhadovaná cena budovy: 12 574 000 Kč bez DPH

Odhadovaná cena budovy: 15 214 000 Kč včetně DPH

Cena projektu stavby dle řádu ČKA 12% z ceny bez DPH: 1 510 000Kč (není plátcem DPH)

Cena celkem: 16 700 000 Kč

Aktivity v území včetně odhadu ceny a návrhu zastřešení

Aktivity jsou navrženy tak, aby přinášely vyžití všem věkovým kategoriím. Z nových aktivit jsou to dětské velké hřiště (cca 900 000 Kč), pingpongové stoly (50 000 Kč), hřiště pétanque (50 000Kč), dvě beachvolejbalová hřiště (100 000 Kč), parkové úpravy (celkem cca 3 000 000), parkoviště (800 000 Kč), střecha curlingu (7 000 000 Kč) včetně úprav pro bouldering. Mlatové úpravy (1 000 000Kč), minerální beton cest (600 000 Kč), pokládka ostatních cest (1 000 000Kč), tribuny (400 000 Kč).

Celkem hrubý odhad nákladů: 14 900 Kč bez DPH

Objekt zastřešení je navržen jako lehká ocelová konstrukce se ztužujícími prvky vystupujícími z půdorysu coby plošné stěnové objekty. Tyto objekty jsou využiti pro umělé horolezecké stěny.

Hodnocení poroty

Návrh byl z hlediska urbanisticko-architektonického celkového dojmu hodnocen jako zajímavý , který svým řešením dal stávajícímu objektu moderní výraz , jednoduché řešení přístupu , parkoviště kompozičně zajímavé řešení kompozičních os, tvořících základní komunikační skelet území, při zachování dostatku volného prostoru okolo pro další sportovní využití.

Poněkud diskutovaným prvkem bylo řešení venkovního zastřešení plochy , které velikostí konkuruje hlavní budově a poutá tak větší pozornost než budova ubytovny s restaurací a šatnami samotná.

Budova je navržena s novým výrazem architektury s moderním pojetím fasády a požitých prvků zastínění oken a svěží barevností, avšak do daného prostředí spíše výjimečný a do města Vodňany úplně nezapadající. Dispoziční uspořádání je v obou podlažích po stránce funkční a provozní velmi dobře řešené. Po stránce hospodárnosti je jedním z návrhů, který přesáhly finanční možnosti investora , i když návrh v textové části poskytnul vysvětlení výše ceny realizace , nebyl vybrán hlavně z ekonomických důvodů . Přesto zaujal svým řešením a prvním dojmem a proto byl vybrán k ocenění. Celkové řešení území je zdařilé, návrh splňuje očekávané řešení včetně podrobného posouzení nákladů investice, návrh sice zaujal výraznou změnou fasády budovy. Přínosem je vymezení hlavních os tras komunikací v areálu, využití i přístupu k vodě s možností vyhlídky, ostatní využití areálu je v náznacích grafikou jednotlivých sportovních aktivit , krytá sportovní plocha přináší i možnost pořádání hudebních produkcí, výstav , divadla avšak svým řešením zastřešení je v daném prostředí již méně vhodná.

Klíčová slova:

soutěž sportovní areál

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři