Architektura /

Stanovy spolku posluchačů architektury

Název a sídlo:Název dobrovolné společenské organizace studentů fakulty architektury ČVUT v Praze zní: "Spolek posluchačů architektury". Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA) je samosprávnou, nezávislou, otevřenou a nepolitickou organizací, která sdružuje studenty fakulty architektury ČVUT (dále jen FA ČVUT). Sídlem SPA je fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, PSČ 166 07. SPA je právním subjektem.

Spolek posluchačů architektury , 2. 1. 2005

Cíle SPA:Cílem SPA je obhajoba práv a zájmů studentů FA ČVUT v Praze, zajištění podílu studentů FA ČVUT na řízení školy a vyvíjení činnosti v zájmu studentů FA ČVUT. SPA může vyvíjet hospodářskou činnost podle platných právních předpisů. Vznik členství:Členství v SPA je dobrovolné. Všichni členové mají stejná práva a stejné povinnosti. Členem SPA se může stát každý student, který je zapsán do studia na FA ČVUT. Členství vzniká na základě podání písemné přihlášky studentem, jejího schválení správní radou SPA a po zaplacení členského příspěvku. Dokladem o členství v SPA je členský průkaz. Zánik členství:Členství v SPA zaniká: na základě vlastní písemné žádosti člena SPA, dnem, kdy člen přestane být studentem FA ČVUT a nepožádá o prodloužení členství, vyloučením z SPA pro závažné porušování stanov, organizačního řádu nebo soustavné porušování členských povinností. O vyloučení člena z SPA rozhoduje správní rada. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být odhlasováno 2/3 většinou usnášeníschopné správní rady a je oznámeno vyloučenému členu písemně do 7 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí přijato. Každý vyloučený člen má právo se proti rozhodnutí o vyloučení odvolat. O podaném odvolání člena SPA proti rozhodnutí správní rady rozhoduje shromáždění obce SPA, které je správní rada povinna svolat do l4 dnů ode dne podání odvolání. Rozhodnutí o vyloučení musí být odhlasováno 2/3 většinou přítomných členů na shromáždění obce SPA. Proti rozhodnutí obce SPA není odvolání. Práva a povinnosti členů SPA:Každý člen SPA má právo: navrhovat a volit správní radu SPA a dozorčí radu SPA a být do těchto orgánů SPA volen, veřejně nosit emblém SPA, účastnit se shromáždění obce SPA a hlasovat na nich, obracet se na správní radu SPA s náměty, připomínkami a stížnostmi, využívat majetek SPA (toto využití majetku SPA schvaluje správní rada SPA), podílet se na činnosti SPA a používat výhod vyplývajících z členství v SPA, požadovat svolání shromáždění obce SPA. Každý člen SPA je povinen: svědomitě vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, dodržovat organizační řád a stanovy SPA, platit členské příspěvky. Orgány SPA:Shromáždění obce SPA. Nejvyšší orgán SPA je shromáždění obce SPA, které tvoří všichni členové SPA. Shromáždění obce SPA:volí tajnou a přímou volbou členy správní rady a dozorčí rady SPA a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává, schvaluje rozpočet, pravidla hospodaření, zprávu o hospodaření SPA a své usnesení, schvaluje a mění stanovy a organizační řád SPA, schvaluje výši členských příspěvků, rozhoduje ve všech případech odvolání, které mu přísluší podle stanov, rozhoduje o zániku SPA. Ke schválení usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů SPA přítomných na shromáždění obce SPA. Ke schválení rozhodnutí o personálních otázkách je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 členů SPA přítomných na shromáždění obce SPA. Ke schválení změn stanov je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 všech členů SPA. Shromáždění obce SPA se schází nejméně jednou za rok. Shromáždění obce SPA musí být svoláno na požádání nejméně l/3 členů SPA. Správní rada SPA:Správní rada je nejvyšší výkonný orgán SPA. V souladu své působnosti zejména: řídí činnost SPA, svolává shromáždění obce SPA a připravuje podklady pro jeho jednání, rozhoduje o použití finančních prostředků a využívání majetku SPA v rámci pravidel hospodaření a schváleného rozpočtu. Správní rada je volena shromážděním obce SPA z řad členů SPA a skládá se z náčelníka, podnáčelníka a radních. Další funkce členů správní rady určuje organizační řád SPA. Správní rada je volena na dobu jednoho roku, své funkce však vykonává až do zvolení nové správní rady SPA. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a náčelník nebo podnáčelník. Ke schválení usnesení správní rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů usnášeníschopné správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas náčelníka, v případě jeho nepřítomnosti hlas podnáčelníka. Správní rada je povinna: svolávat shromáždění obce SPA ve všech případech stanovených těmito stanovami a organizačním řádem nebo je - li to nezbytné pro činnost Správní rady nebo SPA, minimálně ale jednou ročně, překládat každému shromáždění obce SPA zprávu o své činnosti, předkládat shromáždění obce SPA návrh činnosti, rozpočtu a zprávy o hospodaření, plnit úkoly podle usnesení shromáždění obce SPA. Dozorčí rada SPA. Dozorčí rada je nejvyšší kontrolní orgán SPA. Do její působnosti patří zejména: kontrola veškeré činnosti SPA, především plnění usnesení shromáždění obce, dodržování povinnosti stanovených těmito stanovami, organizačním řádem a vnitřními předpisy vydanými SPA, má právo nahlížet do veškerých dokladů SPA, vyžadovat stanoviska a další podklady. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje tento orgán navenek a řídí jeho činnost. Jménem dozorčí rady podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení. Místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu. Dozorčí rada je volena na dobu jednoho roku. Dozorčí rada je povinna minimálně na posledním shromáždění obce SPA ve svém volebním období podat zprávu o své činnosti. Finanční hospodaření SPAZákladním zdrojem majetku SPA jsou členské příspěvky, dotace, dary a příjmy z vlastní hospodářské a podnikatelské činnosti. O využívání majetku SPA a vynakládání finančních prostředků rozhoduje správní rada SPA. Při svém rozhodování se řídí pravidly hospodaření a rozpočtem, které schvaluje shromáždění obce SPA. Svým majetkem ručí SPA za své závazky. Jednání jménem SPAJménem SPA jednají náčelník a podnáčelník, eventuelně jimi pověření radní. Písemné právní úkony musí být podepsány vždy dvěma členy správní rady, kteří mají podpisové právo. Podpisové právo mají náčelník a podnáčelník SPA, radní je mohou získat na časově omezenou dobu schválením shromážděním obce na návrh správní rady. Ostatní členové SPA jsou oprávněni jednat jménem SPA pouze v rozsahu písemného zmocnění vydaném správní radou SPA. Zánik SPASPA může zaniknout: rozpuštěním na základě rozhodnutí 4/5 všech členů SPA, rozpuštěním příslušným státním orgánem z důvodů stanovených zákonem. Při zániku SPA je nutno provést likvidaci majetku SPA. Likvidaci provede likvidátor zvolený shromážděním obce SPA na návrh správní rady. Likvidátor vypořádá závazky a pohledávky SPA a naloží se zbylým majetkem podle rozhodnutí shromáždění obce SPA, popř. správní rady za podmínek stanovených v organizačním řádu.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři