Architektura / veřejný prostor a urbanismus

"Šuplíkový" projekt: Urbanistická studie - Brno - Černá Pole

Předmětem řešení je komplexní urbanistický návrh přestavby území, jenž je v současnosti využívané armádou v Brně Černých Polích. Řešené území představuje typickou, pro veřejnost uzavřenou lokalitu v atraktivní poloze města.

Tereza Hozová , 15. 12. 2014

Širší vztahy

Řešené území se nachází v městské části Brno – sever v oblasti Černých Polí. Vymezeno je ze severu ulicí Bieblovou, z jihu Provazníkovou ul., z východu Mathonovou ul. a ze západu tř. Generála Píky. Celková rozloha řešeného území je cca 12 ha.

Hlavním cílem bylo navrhnout doplnění urbanistické struktury novou zástavbou, která naváže na původní strukturu zástavby s efektivním využitím. Kromě funkce bydlení, která je v převaze nad ostatními funkcemi, byl v území navržen MÚ městské části Brno – sever, dále administrativní budovy, hotel, mateřská škola a park, který bude sloužit nejen nové zástavbě, ale také doplní volnou panelovou zástavbu při ulici Bieblově, která trpí nedostatkem zeleně.

Důležitým faktorem při samotném návrhu byla zejména dopravní situace. Jelikož území leží ve značně hlučném prostředí, bylo třeba zvolit takové rozmístění funkcí, jež bude schopno tvořit protihlukovou bariéru. Nejvíce zatíženými je západní a jižní část řešeného území.

Urbanistická koncepce / Návrhové řešení

Samotný koncept spočívá v propojení ulice Bieblovy, Provazníkovy a Mathonovy, aby byl přístup do území co nejjednodušší. Základem bylo prodloužení ulice Krkoškovy, které je dále propojeno kolmou komunikací k ulici Bieblově. Tímto vzniká hlavní komunikační tepna celého území. Stávající jednosměrná ulice v blízkosti tř. Generála Píky zůstane zachována a bude se nadále využívat. Na samotném okraji území v blízkosti ul. Bieblovy je navrženo parkoviště, které může sloužit nevyhovující kapacitě parkovacích stání současného stavu území.

Velmi významným bodem je také křižovatka tř. Generála Píky a ul. Provazníkovy. Proto byl v tomto místě navržen MÚ, který vytváří dominantu a dává zároveň signál, že se v území něco děje. Na úřad plynule navazuje velkorysé náměstí, které má sloužit ke společnému setkávání obyvatel a dále pro kulturní akce všeho druhu. V bezprostřední blízkosti náměstí se nachází parkoviště a dále navazují administrativní budovy s hotelem. Výše uvedená zástavba je orientována k tř. Generála Píky a částečně k Provazníkově ul., kde tímto uspořádáním vznikl veřejný prostor v návaznosti na autobusovou zastávku.

Dále je již navržena bytová zástavba, která přechází k řadové zástavbě rodinných domů při ul. Mathonově. Jižní část území je lemována polyfunkčními objekty s pronajímatelnými plochami v 1NP. Nachází se zde startovací byty pro mladší generaci, tomu je uzpůsobena velikost bytu 2+kk. V návaznosti je i dostatečná plocha zeleně. V severní části území dominuje rozlehlý park, jenž je přechodem mezi novým a stávajícím územím. Park volně přechází v rekreační plochu doplněnou o dvě hřiště s potřebným zázemím.

Bytová zástavba je navržena převážně jako bloková s dostatečnou plochou zeleně ve vnitrobloku. Převážná většina těchto bytových domů má parkování v 1NP, popřípadě v 1PP. Velikosti bytů jsou přizpůsobeny současnému trendu startovacích bytů, avšak nalezneme zde i byty standardní a nadstandardní.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři