Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 21

Zadáním architektonické ideové soutěže byla dostavba areálu soukromé vysoké školy STING v Brně Jundrově. Jako základní stavební materiál měly být použity prostorové moduly.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Zadání

Zadáním architektonické ideové soutěže byla dostavba areálu soukromé vysoké školy STING v Brně Jundrově. Jako základní stavební materiál měly být použity prostorové moduly.

Architektonické řešení

Architektonické řešení výše zmíněného úkolu vyplývá především ze dvou aspektů. Prvním je co nejlepší oslunění a prosvětlení jak samotných učeben, tak i prostorů určených kantorům. Druhým aspektem je funkční a architektonická návaznost na stávající objekt a okolní zástavbu.

Osvětlení jednotlivých učeben je řešeno velkými okny, směřovanými dle polohy učebny buď na východ, nebo na západ. Tato okna jsou v letních měsících kryta vnějšími žaluziemi, aby nedocházelo k přehřívání. Učebny s jednou severní stěnou mají dvě úzká vysoká okna směrem na sever tak, abychom získali difuzní světlo ze severní strany, ale naopak výrazně neochlazovali v zimních měsících dané prostory.

Dalším zdrojem slunečního světla jsou dvě prostorná atria. Jedno zatravněné, přiléhající ke stávající budově, a umožňující především prosvětlit chodby, schodiště a další prostory stávající budovy. Druhé atrium má za úkol prosvětlit vnitřní prostory dostavovaného celku. Získané světlo z atria se do jednotlivých učeben dostane okny neprůhlednými, pouze průsvitnými, okny. Tato okna zabraňují nahlížet do učeben během výuky, ale svou průsvitností dostatečně prosvětlí prostory učebny.

Kabinety kantorů a kabinet technika obsluhujícího aulu s kapacitou cca 200 míst jsou prosvětleny především otvorem ve stropě těchto místností. Kabinety učitelů jsou ještě prosvětleny okny umístěnými na stranách jednotlivých kabinetů. Moduly s kabinety lehce vystupují mimo hmotu dané dostavby a jsou umístěny na ocelové konstrukci.

Architektonická vazba na stávající objekt je v zásadě tvořena protiklady. Prvním je zřetelné oddělení stávajícího a nového objektu, které je z uliční strany řešeno prosklenými okny do chodeb jednotlivých podlaží a vstupem umístěným v 1.NP. Protikladem je však výšková návaznost stávajícího objektu s novým. Tato má za účel opticky spojit obě stavby. Zároveň oba objekty jsou propojeny i funkčně, pomocí dvou ramp a průchodu z atria. Vzhledem k tomu, že stávající objekt má 2 podlaží a nový objekt má podlaží 4, tak první rampa vychází z 1.NP stávajícího objektu a stoupá do 2.NP nového objektu. Druhá rampa vychází z 2.NP stávajícího objektu a stoupá do 3.NP nového objektu. Zbylá patra přístavby jsou propojena schodištěm a výtahy.

Na přistavovaném objektu máme možnost vytvořit pochozí zatravněnou střechu. Tato střecha by byla určena pro rekreaci a odpočinek studentům i pedagogům.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři