Archeopark Pavlov

Komplex sídlišť z období paleolitu – doby lovců mamutů – poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných, kostěných nástrojů, uměleckých předmětů, ale i kosterních ostatků člověka současného typu, díky kterým tak patří Pavlov a Dolní Věstonice mezi přední archeologické lokality v celosvětovém měřítku. Přestože jsou památky minulosti kulturním statkem s mimořádnou univerzální hodnotou, jsou zároveň symbolickou součástí místní kultury, něčím co zásadně utváří vztah obyvatelstva k regionu, na co lze být pyšný a skrze ni lze budovat vztah ke své zemi.

Stavba a expozice kombinuje na ploše více než 500 m2 současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci a zpřístupňuje široké veřejnosti to nejdůležitější, co vědecké výzkumy přinesly. Prezentována tak je nejen historie výzkumů v podobě dobových fotografií a dokumentů, ale především samotný materiální a duchovní svět tehdejších lidí. Pozornost je zaměřena na témata jako lov, každodenní život lovců, umění, rituály, pohřbívání a další.

Urbanistické a architektonické řešení

Projekt řeší urbanisticko-architektonickou strukturu archeoparku včetně technické, dopravní infrastruktury a vegetačních úprav. Z hlediska širších urbanistických vztahů má archeopark významnou polohu. Nachází se na rozhraní extravilánu obce a volné krajiny a je zároveň součástí působivé scenérie Pálavských vrchů. Celý objekt je umístěn pod terén, ze země vstupují pouze části bílých betonových věží.

Architektonické řešení vychází z daností lokality a bylo určeno třemi zásadními hledisky:

Staveniště je součástí území národní kulturní památky a výstavba objektu, kromě expozice „in situ“, byla povolena pouze na ploše již archeologicky zkoumané. Vycházeli jsme z předpokladu, že se archeologické nálezy nacházejí 4-5 m pod stávajícím terénem. Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti.

Z těchto hledisek vzešel koncept podzemní stavby a volné parafráze „vápencových skal vybíhajících ze zeleně luk a vinohradů“.

Hlavní výstavní prostor, administrativní, technické a sociální zázemí je ukryto ve svahu. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na Děvičky a jezero. V rovině motivů je stavba spojena s plasticky tvarovanými jeskynními prostory. Pokud se jedná o materiály, používáme soudobé vyjadřovací prostředky: monolitický reliéfní beton, dubové dřevo a sklo. Vstupní předprostor vymezený gabionovými zdmi tvoří vstupní zónu do archeoparku. Prostor je multifunkční, nabízí možnost provozovat přírodní divadlo a další aktivity.

Krajinářské řešení plenéru podpoří prostorové a funkční řešení areálu a zároveň citlivě doplní scenérii pod kopcem Děvínem.

  • autor: *
  • publikováno: * 28. 11. 2016
Generální partner
Hlavní partneři