Novinky a názory / názory a komentáře

Miloš Grigorij Parma odpovídá na otázky studentů

1/ Jaký je nejožehavější problém na Fakultě architektury a jak byste ho v případě zvolení řešil? Nejožehavější problémy na Fakultě architektury jsem formuloval ve svém "DESATERU" volebního programu. V kostce shrnu:

EARCH.CZ , 17. 11. 2002

- umožnit nástup na fakultu maximálnímu počtu zájemců, bez preference v přijímacích pohovorech na všeobecné znalosti středoškolského studia a maximálně pohovory soustředit na osobnost a intuici uchazeče o studium architektury.Konkrétní řešení vidím v tom, že každý uchazeč bude při pohovorech seznámen s faktem, že jeho přijmutí nemusí znamenat definitivu, ale, že během dvou let studia bude na základě soutěžního posuzování 4 projektů, provedena následná tvrdá selekce těch nejlepších.Pohovory by se měly soustředit především na výtvarný projev uchazeče(prostorová představivost, grafický projev a pod.) a na ústní pohovor, při kterém se uchazeč komplexně představí. - do studia po "selekci", zařadit výuku detailu architektonickostavebního a urbanistického a na závěr studia zařadit stavebně-právní, ekonomické a smluvní aspekty praktikujícího architekta.Konkrétní řešení vidím v přednáškách externistů z daného oboru. - rozšířit studium o povinnou praxi (stáž) v praktikujících atelierech, při nepřerušeném studiu na fakultě, v minimální délce jednoho semestru.Konkrétní řešení není třeba popisovat, je jasné.

2/ Jaké bude pod Vaším vedením složení vědeckoumělecké rady a jakými nejbližšími spolupracovníky se hodláte obklopit?

Vědecko-uměleckou radu nepovažuji pro funkci Fakulty architektury za prioritní článek.Jedná se spíše o určitý nadstandart. Vědeckoumělecké myšlenky musí vycházet z profesorského sboru a taky z vnitra vlastních posluchačů a není snad třeba v poloze vědy a umění vytvářet na fakultě nějaká obecná direktiva.Opět je celá záležitost postavena na osobnostech ve vyučujícím sboru. Ve smyslu mého názoru tedy nemohu ani jmenovat pracovníky, kterými se hodlám obklopit. Jednoznačně musí patřit k těm dobrým a k těm,kteří něco pro rozvoj fakulty a tedy pro absolventy fakulty přinesou.

3/ Jaké kroky hodláte podniknout pro přiblížení se standardům EU a jak si představujete spolupráci naší školy se zahraničím?

V architektonické praxi se ke standardům EU musíme přiblížit a vyrovnat, v poloze norem a právních předpisů. Přiblížení, přizpůsobení k EU v poloze myšlenek či návrhu, snad nepotřebujeme, to tady máme.Spolupráce se zahraničím v rámci studia, je věcí individuální, t.j. věcí každého posluchače. Škola může vytvořit databázi spolupracujících zahraničních fakult. Ostatní je na posluchači.

4 / Jak dlouho působíte na FA a jaký byl dle Vašeho názoru Váš největší přínos pro studenty?

Na Fakultě architektury jsem nikdy osobně nepůsobil.

5/ Jste spokojen s dosavadním studijním plánem ? Jaké by podle Vás mělo být zastoupení jednotlivých složek /exaktní, teoretická, výtvarná a kreativní/ v náplni studia?

Kdybych byl spokojen s dosavadním studijním plánem, nepsal bych své téze ve volebním programu,který jsem odevzdal při přihlášce do konkurzu na funkci děkana Fakulty architektury. V kostce naznačeno v bodu ad1). Složky exaktní a teoretické, včetně rozšíření o právní, smluvní a ekonomické předměty, by v poměru ke složkám výtvarným a kreativním měly být v 50 % rovnováze.Výše uvedeným jsem se snažil ve stručnosti odpovědět na příslušnéotázky, jako"vetřelec", jako praktikující architekt.Upřimně Vás všechny zdraví Miloš Grigorij Parma.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři