Novinky a názory / názory a komentáře

OTEVŘENÝ DOPIS ČLENŮM AS FA ČVUT

Vážené senátorky, vážení senátoři, nejprve se krátce vrátím k senátním volbám, ze kterých vzešel váš mandát. Pokud se dobře pamatuji, jejich hlavním tématem byla snaha o prosazení potřebných změn na FA. Mimo vašich volebních programů byl důležitým prvkem kampaně i onen diskutovaný “výběr z kandidátů“ podepsaný jménem SPA, slibující zájem jmenovaných o zvýšení kvality naší školy. Současné složení senátu zmíněnou skupinu lidí téměř přesně kopíruje. Nejzávažnějším momentem dosavadního působení AS je bezpochyby nadcházející volba nového děkana FA. Ovlivní další směřování školy nejen po jeho funkční období, ale i v rámci celého polistopadového období. Význam blížícího se vstupu do EU snad není nutno připomínat...

EARCH.CZ , 14. 11. 2002

Po transformačním období pod vedením pana architekta Šlapety (1991-1997, tedy 2 funkční období) je dosud děkanem pan architekt Fanta (1997-2002, rovněž 2 funkční období) a výsledky celkové stagnace školy jsou dnes myslím jasně patrné. Dílčí pozitivní změny můžeme připsat k dobru spíše aktivnímu působení jednotlivých osobností, nikoliv politice vedení fakulty. Soudím, že nastal čas, aby se naše škola definitivně rozloučila se svoji totalitní minulostí a transformovala se v moderní konkurenceschopnou instituci západního střihu, která má co nabídnout. Něco takového v současných podmínkách diskutabilní kvality výuky a značné apatie může dokázat jen silná osobnost na pozici děkana FA.Jsem hluboce přesvědčen, že jediným z představených kandidátů na tuto funkci, jenž je schopen školu skutečně reformovat je pan architekt Martin Roubík. Pokusím se stručně vysvětlit proč:Jako jediný z kandidátů dokázal při své prezentaci (11. 11. 2002) přesně a srozumitelně vysvětlit důvody své kandidatury a komplexně stanovil současnou diagnózu FA, včetně poukázání na nejzávažnějších problémů. Ohlas publika pokládám za dostatečně výmluvný.Pan Roubík jedná otevřeně, nebojí se konfrontace. Na fakultě působí poměrně krátce a není zatížen osobními vztahy a zákulisními vazbami. Problémy školy vidí především jako problém dialogu studentů s pedagogy, kde by obě strany měly prosazovat v zásadě tytéž zájmy. Chápe, že vedení fakulty musí vyvíjet jistý tlak na reflexi ze strany studentů. Klíčovými slovy jsou zde informovanost a komunikace (patrně nejbolestivější místo současné FA). Nemyslím si, že by některý z ostatních uchazečů o post děkana považoval toto za svoji jednoznačnou prioritu. Přitom se jedná o naprosto nutnou podmínku všech dalších kroků, navíc poměrně snadno realizovatelnou. (pondělní setkání s kandidáty dobře ilustrovalo současný stav) Stálost názorů a jejich soulad s činy lze v případě pana Roubíka doložit dosavadním působením na FA. Zejména zlepšením vlastního ateliéru, týmovou prací studentů na společném projektu (opět princip dialogu) a v neposlední řadě také účast na setkání senátorů se studenty (spolu s panem Šlapetou, jinak mezi pedagogy nevídaná záležitost). Martin Roubík také dlouhodobě zastává myšlenku většího zastoupení studentů v AS FA. Pan Roubík nabízí jasnou představu budoucnosti FA, hodlá provést její důkladnou revizi a řešit personální otázky. Ve svém snažení má přislíbenu podporu významných osobností, vítá diskusi se studenty a především stojí o změnu celkového klimatu školy.Touto svoji iniciativou bych nechtěl nepatřičně protežovat pana Roubíka (píšu pochopitelně bez jeho vědomí a rovněž bez jakýchkoliv osobních vazeb), pouze se snažím v rámci svých možností prosazovat vlastní zájmy z pozice studenta FA, kterému záleží na osudu jeho školy. Věřím, že rozhodování o hlasování všech členů AS FA jako zástupců celé akademické obce proběhne na základě veřejně známých skutečností a především volebních programů, a to nejen kandidátů, ale i samotných senátorů. S pozdravem Petr Pištěk, student 4. ročníku FA ČVUT xb2@email.cz776 281 358 (publikováno také na www.e-architekt.cz, www.archinet.cz, www.ideon.cz)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři