Novinky a názory / zprávy

Stavba roku 2013

Dne 10. 10. 2013 bylo v Senátu Parlamentu ČR v Praze uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy, Cena ministerstva průmyslu a obchodu (cena vypisovatele), 2 Ceny ministra životního prostředí a Cena veřejnosti.

EARCH.CZ , 15. 10. 2013

Letos je to již po 21., co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2012 do května roku 2013) utkaly o prestižní cenu Stavba roku. Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby. Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány. 21leté období soutěže přineslo téměř tisíc posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která je i celou dobu hlavním organizátorem soutěže, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a letos nově Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Poslání soutěže:

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2013.

Kritéria hodnocení:

Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií: • architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos • kvalita a jakost stavebních prací • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí • celkové prostorové a funkční řešení díla • začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů • délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností • úroveň investorského záměru • další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

V letošním 21. ročníku soutěže bylo přihlášeno 54 staveb, z toho 2 zahraniční. 28 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.

Složení poroty soutěže Stavba roku 2013

předsedkyně poroty: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., členové poroty: Ing. Miloslav Mašek, CSc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D. Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc. Doc. Ing. František Kulhánek, CSc. Ing. Ladislav Vaněk Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana Ing. Tomáš Chromý

Vypisovatelé soutěže zůstávají i tento rok tradiční a jsou jimi Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a nově Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Záštity soutěži Stavba roku 2013 udělili: Předseda Senátu Parlamentu České republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo kultury, Primátor hlavního města Prahy, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení.

V letošním ročníku Dnů stavitelství a architektury byl Osobností stavitelství zvolen JUDr. Miroslav Hegenbart.

TITULY STAVBA ROKU 2013

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG-rekonverze plynojemu v NKP Dolní Vítkovice Autor: Josef Pleskot Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Hutní montáže, a.s. Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob Vedoucí projektant: Josef Pleskot Stavbyvedoucí: Otakar Běťák, GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s.

Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce.

SC BREDA & WEINSTEIN Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o., Oldřich Hájek, Laco Fecsu, Olga Kostřížová, Jakub Koníř, Radek Toman, Jaroslav Šafer Projektant: AED project, a.s. Dodavatel: VCES a.s. Investor: Mint Investments, s.r.o. Vedoucí projektant: Aleš Marek, Karel Chlupáč, Tomáš Volný Stavbyvedoucí: Alan Řeháček Přihlašovatel: BREDA & WEINSTEIN a.s.

Titul Stavba roku 2013 byl udělen za velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení.

Proton Therapy Center PrahaAutor: HELIKA, a.s., Pavlína Pospíšilová, Vasil Sobota Dodavatel: SYNER, s.r.o. Investor: Proton Therapy Center Czech s.r.o. Stavbyvedoucí: Zdeněk Kubec Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.

Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělé stavby pro léčebné účely s výjimečnou technologií s výjimečnými stavebními požadavky se zřetelem k urbanistickému řešení.

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B Architektonické řešení: Jindřich Kaněk Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, AMBERG Engineering Brno, a.s., vedoucí sdružení Dodavatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.) Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Vedoucí projektant: Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s. Stavbyvedoucí: Josef Tetur, OHL ŽS, a.s. Přihlašovatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)

Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vybudování důležité součásti dopravního systému města Brna se zřetelem k netradičnímu řešení Královopolského tunelu se dvěma tunelovými troubami.

LÍPA RESORT – APARTHOTEL LÍPA Autor: Atelier Patrik Hoffman, Patrik Hoffman, Jan Kuva, Tomáš Horský Dodavatel: RELIEF PROJECT, s.r.o. Investor: TOONAN s.r.o. Vedoucí projektant: Patrik Hoffman Stavbyvedoucí: Jakub Justra, RELIEF PROJECT, s.r.o. Přihlašovatel: Atelier Patrik Hoffman – Patrik Hoffman

Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci.

ZVLÁŠTNÍ CENY:

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem Autor: Intecha, spol. s r.o., Jaromír Bukovský Dodavatel: SYNER, s.r.o. Investor: DIAMO, státní podnik Vedoucí projektant: Intecha, spol. s r.o., Jaromír Bukovský Stavbyvedoucí: Josef Černý, SYNER, s.r.o. Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za vytvoření ekologicky významné stavby.

Cena primátora hl. m. Prahy

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PALÁC KŘIŽÍK II Autor: D3A, spol s.r.o., Tomáš Prouza, Eva Macková Projektant: REAL DEVELOPMENT DESIGN spol. s r.o. Dodavatel: Administrativní budova palác Křižík II, vedoucí účastník VCES a.s. Investor: SMÍCHOV TERRASE s.r.o. Vedoucí projektant: Lubomír Špaček Stavbyvedoucí: Ondřej Kahoun Přihlašovatel: Průmstav, a.s.

Cena primátora hl. m. Praha je udělena za vytvoření dostatečně univerzální, přitom velmi přizpůsobivé administrativní budovy se zřetelem k energeticky úspornému řešení

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR

Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava Autor: Jaroslav Huňáček, Eva Šestáková Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o. Investor: Statutární město Jihlava Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR byla udělena za příkladnou rekonstrukci historického domu pro vzdělávání v oblasti umění.

Cena ministra životního prostředí za energetickou úspornost a efektivnost stavby

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Autor: Projektil architekti s.r.o., Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Tomáš Bouma, Marek Sankot Projektant: Techorg s.r.o. - projekt TZB, Deltaplan s.r.o. - projekt stavební části (DPS) Dodavatel: Skanska a.s, divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02 Investor: Nadace Partnerství Vedoucí projektant: Ing. arch. Adam Halíř, Projektil architekti s.r.o. Stavbyvedoucí: Antonín Maděra, Skanska a.s. Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02

Cena je udělena za vytvoření ojedinělého pasivního domu se zřetelem k urbanistickým souvislostem a výukové funkci areálu.

Cena ministra životního prostředí za ekologickou stavbu

City Green Court Autor: Richard Meier & Partners, Architects LLp, Richard Meier, FAIA, FRIBA, Managing Partner Projektant: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Dodavatel: Skanska a.s. Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o. Vedoucí projektant: Aleš Papp, CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Martin Kovařík, m3m s.r.o. Stavbyvedoucí: Henryk Mandrysz Přihlašovatel: Skanska Property Czech Republic s.r.o.

Cena je udělena za vytvoření atraktivní administrativní budovy s nevšedním prostorovým řešením se zřetelem k energetickému řešení stavby.

CENA VEŘEJNOSTI

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG-rekonverze plynojemu v NKP Dolní Vítkovice Autor: Josef Pleskot Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Hutní montáže, a.s. Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob Vedoucí projektant: Josef Pleskot Stavbyvedoucí: Otakar Běťák, GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s.

Cena veřejnosti byla udělena na základě hlasování organizovaného prostřednictvím tisku a internetu; hlasující na internetové stránce www.stavbaroku.cz odevzdali vítězné stavbě celkem 62 726 hlasů. Hlasování probíhalo od 5. 9. do 10. 10. 2013 (12,00 hod).

Výstava soutěže

Výstava soutěže Stavba roku 2013 byla vystavena od 29. 9. 2013 do 9. 10. 2013 ve Vajdštejnském paláci v Praze, v prostorách před Sala terrana. Dne 10. 10. 2013 byla v rámci expozic mezinárodního veletrhu Architecture Week, v Jiřském klášteře Pražského hradu uskutečněna vernisáž výstavy Stavba roku a výstava zde bude vystavena do 20. 10. 2013.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 15. 10. 2013
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

Stavba roku

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři