Novinky a názory / názory a komentáře

Vážené senátorky, vážení senátoři,

během posledních zjitřených událostí došlo pravděpodobně k několika nedorozumněním. Rádi bychom se pokusili vysvětlit náš postoj. Rezignaci AS FA, kterou zmínil nově zvolený děkan, považujeme až za krajní řešení. Cílem našeho snažení není odvolání vás, našich senátorů, a vypsání nových voleb. Naším (dle vašich programů také vaším) cílem je prosazení zásadních reforem FA. Současnou situaci na fakultě vnímáme jako katastrofální. Naše ostré reakce vyplývají z faktu, že Akademický senát doposud neformuloval zásadní důvody krize. Veškeré, byť skrovné pokusy o reformy neřešily nejdůležitější problémy a skončily neúspěšně. Vyzýváme vás k předložení ucelené představy dalšího směřování fakulty architektury a časového harmonogramu změn. Myslíme si, že prosazení vnitřních reforem je vaším nejdůležitějším úkolem, ve kterém vás chceme všemožně podporovat. >>>

EARCH.CZ , 3. 12. 2002

Základní požadavky připojujeme spolu s našimi podpisy k této výzvě. Požadujeme tyto nezbytné reformy:· DEFINOVÁNÍ OBSAHU STUDIA ARCHITEKTURY, ODKLON OD ENCYKLOPEDICKÉHO ZPŮSOBU VÝUKY, ZÁSADNÍ PŘEPRACOVÁNÍ STUDIJNÍHO ŘÁDU A UČEBNÍHO PLÁNU (REDUKCE A PROHLOUBENÍ VÝUKY, UŽŠÍ VAZBA NA ATELIERY, ZRUŠENÍ DUPLICITY PŘEDMĚTŮ,…)· ROVNOCENNÉ ZASTOUPENÍ STUDENTŮ A PEDAGOGŮ V SENÁTU (DEFINOVÁNÍ MECHANISMU ODPOVĚDNOSTI AKADEMICKÉ OBCI)· PŘÍTOMNOST ARCH. MARTINA ROUBÍKA VE VEDENÍ ŠKOLY JAKO INICIÁTORA ZMĚN S VÝRAZNOU PODPOROU AKADEMICKÉ OBCE (PRODĚKAN)· VYTVOŘENÍ STANDARDNÍHO SYSTÉMU KOMUNIKACE MEZI VEDENÍM, SENÁTEM A AKADEMICKOU OBCÍ (VYTVOŘENÍ ZPĚTNÉ VAZBY A PLATFORMY PRO SPOLEČNÉ DISKUSE)· PROVĚŘENÍ ODBORNÉ A PEDOGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI STÁVAJÍCÍHO PEDAGOGICKÉHO SBORU, REDUKCE POČTU VYUČUJÍCÍCH A ÚSTAVŮ, PRŮBĚŽNÁ KONTROLA KVALITY VÝUKY A VĚDECKÉ ČINNOSTI· OTEVŘENOST ŠKOLY STUDENTŮM (OTEVÍRACÍ DOBA ŠKOLY, KNIHOVNA, ČÍTÁRNA, KAVÁRNA, GALERIE, … A TO NEZÁVISLE NA NOVÉ BUDOVĚ FA) · ÚZKÁ A AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ŠKOLAMI ARCHITEKTURY U NÁS I V ZAHRANIČÍ (HOSTUJÍCÍ PROFESOŘI, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY, ZÁJEZDY, VÝMĚNY, …)· PŘEHODNOCENÍ SYSTÉMU SELEKCE STUDENTŮ (PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, POČET STUDENTŮ, VYLUČOVÁNÍ ZE STUDIA)· ANALÝZA FUNGOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH UNIVERSIT A JEJÍ KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ (DŮLEŽITÝ JE OBSAH STUDIA A ZPŮSOB VÝUKY) · NOVÁ BUDOVA FAKULTY ARCHITEKTURY (MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ, ŠIROKÁ VEŘEJNÁ DISKUSE) · ZPRŮHLEDNĚNÍ FINANCOVÁNÍ CHODU ŠKOLY A JEHO ZVEŘEJNĚNÍ VE SROZUMITELNÉ FORMĚ (GAPPA, MOLAB, ZAHRANIČNÍ STIPENDIA, GRANTY, VZTAH MEZI FA A FSV, REZERVY, REDISLOKACE)Reakce na předchozí snahu o komunikaci nás zatím nepřesvědčily o zájmu senátu jako celku o rovnocenný dialog (nezodpovězení otevřených dopisů, nereflektování názoru akademické obce při volbě děkana, …). Přesto doufáme v budoucí spolupráci a společný postup při provádění reforem.My, níže podepsaní, vás tímto vyzýváme k důkladnému zvážení současné situace a jejímu urychlenému řešení.Lukáš Vacek v.r.Petr Pištěk v.r.Zuzana Mertlíková v.r.Richard Vojtěch v.r.Petr Horák v.r.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři