Technologie /

Průzkum současného stavu trhu s modulárními stavbami

Modulární stavby se u nás dostávájí čím dál více do podvědomí veřejnosti. Stávají se i předmětem akademických výzkumů. Jedním z nich byl výzkum současného stavu trhu modulárních staveb, který byl proveden v rámci akademické práce na FSv ČVUT.

Lukáš Peták , 18. 1. 2015

Modulární stavby existují v ČR v různých formách již několik desetiletí. K jejich větší etablovanosti na českém stavebním trhu a k rozšíření všeobecného povědomí o nich však došlo až během posledních několika let, přestože ve větší míře se pomalu začaly na domácím trhu objevovat již před více než pěti lety. V současnosti se pak stávají téměř módou, přestože kromě svých zastánců mají i své odpůrce. Důkazem jejich rostoucí popularity je například vítězný návrh pro realizaci českého výstavního pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně.

Vzhledem k výše popsanému trendu se tak modulární stavby logicky staly také předmětem různých akademických prací, projektů a výzkumů. Jedním z takových projektů byl níže popsaný výzkum současného stavu trhu modulárních staveb, který byl proveden v rámci akademické práce na FSv ČVUT.

Cíle projektu a metodika

Vzhledem k tomu, že neexistují žádná oficiální statistická data týkající se modulárních staveb, ideou projektu bylo alespoň částečně zmapovat situaci českého trhu s modulárními stavbami. Jakožto nejvhodnější metoda byl zvolen kvantitativně-kvalitativní dotazníkový statistický průzkum. Byla provedena analýza trhu s modulárními stavbami, během níž byly identifikovány asi tři desítky firem, které se v rámci své činnosti věnují výrobě modulárních staveb (ať už jako hlavnímu předmětu své činnosti, či jako součást obecné stavební činnosti). Tyto firmy byly následně osloveny s žádostí o vyplnění výše zmíněného dotazníku týkajícího se problematiky modulárních staveb v ČR.

Cílem projektu tedy bylo získání dat, která by pomohla podrobněji analyzovat současný stav tohoto specifického segmentu stavebního trhu. Dotazy formulované v dotazníku se týkaly, krom základních údajů o firmě a její velikosti, především materiálového zařazení konstrukce modulů, funkčního využití dodávaných staveb, údaje o produkci, ale také názorů zástupců jednotlivých firem ohledně budoucího směřování tohoto typu staveb a jejich vnímání výzkumu a vývoje v této oblasti.

Výsledky šetření

I když v některých případech nebyli jednotliví respondenti schopni zodpovědět zcela všechny otázky v dotazníku a ne pro všechny subjekty je tak dostupná kompletní sada dat, výsledky průzkumu přesto poskytly cenné údaje ohledně tohoto stavebního odvětví. Co se týče konstrukčního rozdělení modulárních staveb dostupných na trhu, je z výsledků průzkumu patrné, že nejčastějším typem nosné konstrukce u modulárních staveb je konstrukce ocelová. Druhým nejrozšířenějším typem nosné konstrukce je konstrukce dřevěná. Marginálně jsou pak na českém trhu zastoupeny moduly s železobetonovou nosnou konstrukcí a žádný z dodavatelů modulárních staveb na českém trhu neoznačil jím dodávanou konstrukci jako kompozitní.

Z hlediska typologického byly získány zajímavé výsledky týkající se poměru produkce pro jednotlivá funkční využití, které vykazují velmi širokou škálu použití těchto staveb. Výsledky jsou prezentovány v koláčovém grafu, viz obr. 1.

Dotazy týkající se produkce tvořily významnou část průzkumu a vedly k různým novým poznatkům. Velká část dotazovaných firem v dotazníku například uvedla, že dodává moduly i do zahraničí. Konkrétně byly logicky nejvíce zastoupeny naše sousední země, především pak Slovensko a Německo. Toto je umožněno díky specifické vlastnosti modulárních staveb, kterou je transportovatelnost. Mezi další zkoumané faktory patřily také údaje týkající se objemu výroby za několik posledních let. Grafické znázornění produkce modulárních staveb ve zkoumaném období kopíruje pokles výkonnosti celého stavebního průmyslu mezi lety 2009 a 2013, viz obr. 2.

Závěr

Výše prezentovaná část výsledků získaných během projektu přispěla k hlubšímu porozumění ohledně tohoto typu staveb na českém trhu. Přestože v rámci celkového objemu stavební produkce v ČR se nejedná o významnou skupinu, staly se během posledních let již zavedenou veličinou a specifickým segmentem stavebního trhu. Vzhledem k dosavadnímu vývoji mají před sebou tyto stavby navíc potenciál dalšího budoucího růstu.

Autor článku by tímto rád poděkoval všem respondentům dotazníkového průzkumu za jejich ochotu.

Autor článku je doktorandem na katedře architektury FSv ČVUT. V rámci svého zaměření se zajímá o modulární stavby v ČR, jejich charakteristiky, užití a rozvoj. Pro napsání tohoto článku byly použity podklady získané při výzkumu podpořeném grantem studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/023/OHK1/1T/11.

Klíčová slova:

modulární architektura

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři