Technologie / služby

Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově

Tyršův most v Přerově přes řeku Bečvu byl vybudován na místě, kde stával betonový třípolový klenbový silniční most, který byl zničen na konci II. světové války. Konstrukci nového třípolového mostu tvoří železobetonové spojité nosníky, ve spodní konstrukci jsou částečně využity prvky původní konstrukce. Přes mostovku přechází chodník pro pěší, cyklistická stezka a jednosměrná vozovka pro automobilový provoz. Na mostě je umístěno několik moderních vytvarných děl. Rekonstrukce mostu zahrnovala i opravu obou opěr a přilehlých nábřežních zdí na obou březích řeky.

BETON TKS, s. r. o. , 2. 1. 2013

Tyršův most v Přerově přes řeku Bečvu byl vybudován na místě, kde nejpozději od pozdního středověku stávaly mosty různých provedení, které byly mnohokráte obnovovány a opravovány. Poslední silniční most, který na místě stál, byl betonový třípolový klenbový most, který byl v roce 1945 zničen ustupujícími německými vojsky.

Na místě bylo později postaveno dřevěné provizorium a posléze, v sedmdesátých létech minulého století, zde byla zřízena ocelová lávka pro pěší. V roce 2004 vypsalo město Přerov architektonicko-urbanistickou a konstrukčně-technickou soutěž na návrh nového Tyršova mostu.

Nový most je navržen jako společenská část pěší cesty středem města. Most nepředstírá, že by byl rekonstrukcí starého stavu, pouze přenáší některé vlastnosti původního předválečného mostu. Je ke středu vzepjatý, je stejně třípolový, s částečným využitím založení vnitřních pilířů a těl krajních opěr a je výtvarně dořešen. Je soudobý svojí koncepcí, jeho sochařská výzdoba mu pomáhá „zadatovat“ ho do dnešní doby. Vlastní konstrukce mostu je železobetonová, zábradlí je kovové pod černý nátěr. Hrany betonu jsou kamenicky opracované, sochy betonové a bronzové, sokly, stejně jako lavičky, jsou betonové s hladkým povrchem.

Most má na krajích chodníky pro pěší a uprostřed dva komunikační pruhy, z nichž jeden slouží jako cyklostezka a druhý je určen pro jednosměrný provoz automobilů směrem z centra města. V mimořádných případech lze uvažovat s provozem obousměrným.

Vydláždění celého povrchu je navrženo z kamenných kostek tak, aby navazovalo na zadláždění předpolí. Organizace uživatelů mostu (pěší, cyklisté, auta) je vyznačena pouze změnou formátu nebo barvy jednotlivých dlažebních prvků, trasa automobilů je vyznačena plasticky.

Průběžné osvětlení je nainstalováno v madle zábradlí a osvětlení soch se uvažuje lokálně. Dominantu cesty přes most tvoří, pro město Přerov symbolická, socha zubra osazená před vstupem do starého města a ostatní symboly, plastika ptáka a skupina stromů, dokumentující dnešek ve své úctě k přírodě. Dále jsou na předpolí umístěny dva tzv. Tyršovy sloupy, z nichž jeden je původní, repasovaný a druhý, dříve zničený, je jeho replikou.

Předmostí jsou na obou stranách přizpůsobena novému propojení. Na severním předpolí je nově upravena niveleta nábřežní zdi, která nyní sleduje přirozený tvar terénu, a je nově v kameni zadlážděn celý prostor před sokolovnou. Na jižním předpolí je nepatrně upraven tvar nábřežní zdi a je nově v kameni zadlážděna část nábřežního chodníku mezi schodišti vedoucími k Bečvě.

Nosná konstrukce mostu

Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonový spojitý trámový nosník o třech polích o rozpětích 23,35 + 27,79 + 23,35 m. Most je šikmý, šikmost činí 85°. Volná šířka na mostě je 11,6 m, šířka mostu je 12,5 m.

V příčném řezu má most šest podélných nosníků, z nichž oba krajní mají atypický tvar, daný architektonickými požadavky – v horní části mají průběžný kamenný obklad. Ostatní čtyři nosníky mají tvar jednoduchý, obdélníkový. Nad podporami je konstrukce vybavena příčníky, pod nimiž jsou pod každým nosníkem umístěna elastomerová ložiska. Deska nosné konstrukce je v horní ploše zalomena dle příčných sklonů komunikace, aby bylo možno se vyhnout vyrovnávacím betonům. Příčné sklony povrchu zároveň slouží k odvedení srážkové vody do odvodňovačů.

Povrch mostu tvoří žulové dlažební kostky. Na mostě jsou osazeny atypické kamenné obrubníky.

Zábradlí je ocelové, vyrobené z tenkostěnných profilů. Na jedné straně mostu je v madle osvětlení. Výplň zábradlí je z ocelových nerezových lanek. V prostorech mezi podélnými nosníky je prostor pro odvodňovací potrubí a inženýrské sítě – vodovodní potrubí, NTL plynovod, kabelovou televizi a veřejné osvětlení.

Spodní stavba mostu

Spodní stavba se skládá ze dvou pilířů a dvou opěr zapuštěných v nábřežních zdech. Pilíře jsou založeny na původních částech základů. Stávající dříky pilířů byly ubourány. Ponechané zdivo původních základů bylo provrtáno vrty pro soustavu mikropilot, jejichž hlavice zasahují do nového základu pilířů. Šířka pilířů je 1,4 m, délka cca 12,6 m, výška 8,2 m od úložné spáry nového základu po úroveň úložných prahů. Na úložných prazích jsou vybetonovány úložné bloky pro umístění elastomerových ložisek. Svislé hrany pilířů jsou obloženy kamenem.

Opěry jsou vybudovány obdobně jako pilíře. Na ubourané části zdiva původních opěr je vybetonována nová část opěry s úložnými prahy a závěrnými zdmi. I u opěr je původní část spodní stavby provrtána vrty pro vložení mikropilot, které jsou ukončeny v nové části opěry. V závěrné zdi jsou vynechány prostupy pro odvodnění mostu a inženýrské sítě. Nosná konstrukce na opěrách je uložena rovněž na elastomerových ložiskách.

Vybavení mostu

Horní plocha nosné konstrukce je opatřena hydroizolací, která se skládá z pečetící vrstvy a asfaltových izolačních pásů. Ochranu izolačního systému tvoří vrstva litého asfaltu o tloušťce 40 mm. Ložiska jsou elastomerová, opatřená vodícími konstrukcemi a kotvením.

Ložiska pevná v podélném směru jsou uložena na pilíři č. 1. Na každé podpoře je umístěno jedno ložisko s úpravou pro zabránění pohybu v příčném směru na osu mostu.

Mostní závěry jsou povrchové, lamelové. Most je vybaven zařízením na ochranu před bludnými proudy.

Výstavba mostu

Výstavba mostu byla zahájena demontáží původní ocelové lávky pro pěší, spočívající na původních pilířích. Demontáž byla provedena jeřáby. Následovalo provedení ochranných štětovnicových jímek kolem pilířů a opěr a zřízení sjezdů k těmto objektům.

Dále bylo ubouráno původní zdivo obou pilířů, vyvrtány mikropiloty a vybetonovány dříky pilířů, včetně úložných prahů a bloků. Obdobně se postupovalo u opěr. Po vybudování spodní stavby byla osazena skruž pro bednění nosné konstrukce, připravena výztuž nosníků a desky a pak byla vcelku, v jednom záběru, vybetonována nosná konstrukce.

Úprava předpolí mostu

Se stavbou Tyršova mostu souvisejí i stavební úpravy komunikací na obou předpolích mostu. Niveleta komunikací na předpolích mostu musela být zvýšena na úroveň nivelety mostu a na poměrně krátkých úsecích snížena zpět na úroveň stávajících komunikací. Na severním předpolí to vyvolalo i určitou změnu vedení nábřežní komunikace – Nábřeží Dr. Edvarda Beneše.

Úpravy směrového vedení a nivelety na nábřežích spolu se stavem stávajících nábřežních zdí byly důvodem pro jejich rozsáhlou rekonstrukci. Rekonstrukce zahrnuje zesílení základů zdí vybetonováním rozpěrných železobetonových žeber, která se opírají o ponechanou štětovnicovou stěnu. Dále je upraven půdorysný tvar a zvyšuje se koruna nábřežních zdí. Na severním nábřeží, kde zvýšení oproti stávající koruně přesahuje 2 m, je dobetonovaná část dříku kotvena předpjatými zemními kotvami.

Z hlediska organizace dopravy byl kladen důraz na preferenci pěší a cyklistické dopravy před dopravou automobilovou. Toho se dosáhlo zvýšením křižovatkových ploch na obou předpolích mostu na výškovou úroveň pěších komunikací a rovněž snížením maximální dovolené rychlosti.

Zpevněné plochy na obou předpolích jsou navrženy převážně z kamenné dlažby.

Závěr

Nový Tyršův most přes řeku Bečvu byl předán do užívání občanům a návštěvníkům Přerova v květnu 2012.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři