Události /

Atelier D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.

Katedra architektury ve spolupráci s Omnium z. s. letos poprvé pořádá letní školu architektury a stavění. Rok 2016 je rokem, který je spojen s oslavou 700 let od narození Karla IV., proto ani tato letní škola nenechá tento motiv stranou. Název „Ateliér D: letní architektonická etuda v duchu Karla IV.“ napovídá, že ústřední motiv “Vita Caroli” sváže dílčí části do tematického celku. Karel IV. byl především vizionář, průkopník moderních technologií a moderního pojetí světa, nadčasová osoba… a to je to, co bude z jeho odkazu v rámci akce využito.

EARCH.CZ , 8. 4. 2016

Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.

Kdy: 29.8. – 2.9.2016Kde: Ateliér D, Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 / vybrané lokality historického centra hl.města Prahy

Katedrou architektury FSv ČVUT Praha jsou pořádány různé mimo-výukové akce typu workshopů, soutěží, konferencí a přednášek z praxe. Ale zatím nikdy nešlo o aktivity provázané a koordinované do jednoho tematicky uceleného celku, který by spojoval teoretické aspekty, tak praktické aspekty výuky a prezentace.

„Ateliér D“ představuje moderní formu vzdělávací aktivity, která akcentuje základní principy klasické výuky, ale v kompaktním pojetí krátkodobé, intenzivní vzdělávací akce primárně pro studenty programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT Praha, dále pro studenty oboru architektury a stavitelství jiných vysokých škol. „Ateliér D“ nebude uzavřen ani pro širší veřejnost, program umožní této cílové skupině účastnit se celého programu, případně jen ucelených bloků nebo přednáškových cyklů.

Největší přínos „Ateliéru D“ je možné vidět v setkání širokého spektra skupin účastníků a posluchačů. Cílovou skupinou jsou studenti architektury a stavebních oborů z ČR a zahraničí, pedagogové z ČVUT a oborově příbuzných vysokých škol z ČR, pracovníci výkonné památkové péče, pracovníci památkových úřadů, pracovníci z oblasti municipální a veřejné správy, kulturní oblasti, ale i zástupci z oblasti spolků zaměřených na propagaci architektury, zaměřených na různé oblasti historie a směry architektury, zároveň i věnujících se konkrétním projektům obnovy památek.

Program Ateliéru D bude rovnoměrně rozdělen do dvou částí, teoretické s přednáškovým cyklem odborníků na téma architektury, urbanismu, kulturních hodnot, památkové péče, rekonstrukce, udržitelné výstavby a energetické náročnosti staveb. A následně praktické části, která bude zaměřena na řešení zadané úlohy zpracování ideového návrhu na zadané téma ve smíšených řešitelských týmech. Výstupem „Ateliéru D“ bude celkové urbanistické a architektonické řešení vybrané historické lokality na zemí hlavního města Prahy s akcentem na ideové propojení s výročím narození Karla IV.

Po odborné stránce bude odborným garantem projektu „Ateliér D“ prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec a pod jeho vedením pracovníci Katedry architektury FSv ČVUT. Garantem realizace „Ateliéru D“ bude za Fakultu stavební doc. Ing arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., zástupkyně proděkana pro pedagogickou činnost pro program Architektura a stavitelství.

Spoluorganizátorem „Ateliéru D“ je spolek Omnium, který bude projekt zajišťovat po stránce organizační.

Nástin programu

Program je koncipován do pěti pracovních dní v termínu 29. 8. – 2. 9. 2016 v kombinaci teoretických poznatků a tvůrčího workshopu:

Pondělí 29. 8. (posluchárny FSv ČVUT v Praze)

9.30 / Zahájení akce za přítomnosti zástupců vedení Fakulty stavební ČVUT v Praze / Organizační informace 9.30 – 12.00 / Karel IV. a jeho doba – historicko-kulturní shrnutí. Přednášející: Mgr. Jiří Skalický (MHMP, odbor památkové péče) nebo Ing. arch. Ondřej Šefců (NPÚ) / Umění a Karel IV. Přednášející: Mgr. Ondřej Faktor (ÚDU AV) 12.00 – 13.00 / Přestávka 13.00 – 16.00 / Památková péče a její vize, moderní možnosti rekonstrukcí, ukázky realizací. Přednášející: prof. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze) a doc. Jiří Pazderka (FSv ČVUT v Praze) 16.00 – 18.00 / Podvečerní program – ukázky sanačních materiálů 18.00 – 21.00 (Atelier D) / Zakončení dne tak, jak by si to jistě přál pan Bušek z Velhartic / Osvěžení umdlelého těla, rozptýlení ducha seznámením se s dobou Karla IV. ve věcech běžné potřeby.

Úterý 30. 8. (posluchárny FSv ČVUT v Praze)

9.00 – 10.30 / Praha a její proměny. Přednášející: doc. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze) 10.30 – 12.00 / Energeticky efektivní plánování/stavění. Přednášející: Ing. arch. Josef Smola (FSv ČVUT v Praze) 12.00 – 13.00 / Přestávka 13.00 – 17.00 / Smart Cities. Přednášející: doc. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze), doc. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze), Ing. arch. Jiří Tencar (FSv ČVUT v Praze) 17.00 – 19.00 / Podvečerní program – ukázky materiálů a technologií budoucnosti pro památkové objekty

Středa 31. 8. (posluchárny FSv ČVUT v Praze)

9.00 – 10.30 / Pražský hrad v době Karlově. Přednášející: Dr. Maříková – Kubková (Archeologický ústav AV - Oddělení záchranných výzkumů - pracoviště Pražský hrad) / Výklad založení hradu, hrobky, 3D modely apod. 11.00 – 15.00 / Procházka Prahou vedená PhDr. Rudolfem Pošvou (FSv ČVUT v Praze) se vstupy hostů včetně návštěvy Muzea Karlova mostu / trasa cesty povede z budovy FSv na Pražský hrad, z Hradu na Václavské náměstí a pak přes Karlův most na Maltézské náměstí (prohlídka velkopřevorství Maltézských rytířů) / Ukončení části semináře 15.30 – 18.00 / Zahájení workshopu, zadání, možnost průzkumů na místě a prvních skic / tématem workshopu je připomenutí osobnosti Karla IV. na místě, kde údajně bylo roku 1378 vystaveno na den a noc tělo zesnulého Karla IV

Čtvrtek 1. 9. (Atelier D)

9.00 – 22.00 / Ideový workshop „Pocta Karlu IV.“ / práce v týmech pod vedením lektorů z FSv ČVUT v Praze (Ing. akad. arch. Jiřího Pošmourného, Ing. arch. Aleše Vaňka, Ing. arch. Nikolaye Brankova, Ing. arch. Václava Pavlíka, Ing. arch. Jana Svobody, MgA. Jana Trejbala a AS+)

Pátek 2. 9. (Atelier D)

9.00 – 12.00 / Dokončení workshopu, příprava prezentací / Předání digitálních podkladů pro tisk posterů 13.30 – 15.00 / Prezentace práce jednotlivých týmů v Národním technickém muzeu 15.00 – 16.30 / Výstava Karel IV a stavebnictví v Národním technickém muzeu v Praze – procházka výstavou s kurátory / mezitím proběhne hodnocení poroty 16.30 – 17.30 / Vyhodnocení akce, slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení workshopu

Organizátoři si vyhrazují právo změn v programu.

Účast na workshopu není povinná pro všechny účastníky, ale jen pro zájemce. Týmy jsou uvažovány smíšené 5-6členné. Účastníci workshopu budou používat své vlastní technické vybavení. Tisk bude zajištěn na fakultě stavební. Výstupy z workshopu budou dále vystavovány a prezentovány v rámci akcí spojených s oslavami 700 výročí narození Karla IV.

Registrace

Registrace je otevřena od 15. 4. 2016 do 20. 6. 2016 a bude probíhat na základě vyplnění formuláře, který najdete zde. Přes e-mail Vám bude rezervace potvrzena a budou Vám zaslány pokyny k platbě. Registrace je závazná až po uhrazení poplatku. Budete-li potřebovat řádný daňový doklad, je možné na základě objednávky vystavit fakturu nebo potvrzení o zaplacení po obdržení částky na účet akce.

Vložné

Letní škola architektury a stavitelství:

Celý týden (seminář i workshop): 1 950 KčPouze seminář bez workshopu (tj. program pouze pondělí až středa): 1 250 Kč

Pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze sleva 50%.

Kontakty

Více informací na webu nebo Facebooku Atelieru D.

FSv ČVUT: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. / tel.: 22435 5301 / zuzana.peskova@fsv.cvut.cz / webOmnium z. s.: Ing. Jakub Děd / tel.: 739 385 928 / jded@omniumos.cz / web / FB

Omnium se podílelo a podílí na organizaci cyklu řady seminářů a konferencí, mj. mezinárodní Letní školy barokního umění a architektury, cyklu seminářů Monumenta VIVA 2014-2015, konference DIGI 2015 Využití digitálních technologií v památkové péči, či mezinárodního projektu o vzájemné propagaci kulturního dědictví ČR, SRN a Polska pod patronací Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 8. 4. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři