Události / architektonické soutěže

Město Kolín vyhlásilo soutěž na revitalizaci Pražské ulice

Až do 16. září je možné odevzdávat soutěžní návrhy na revitalizaci Pražské ulice v Kolíně, jejíž proměna je první fází celkové rekonstrukce centra města. Cílem je vytvořit reprezentativní vstupní bránu do Kolína při zohlednění požadavku na trvanlivost a efektivní provozní uspořádání, s přiměřenými náklady na spotřebu energií i na úklid a údržbu.

EARCH.CZ , 26. 7. 2016

Revitalizace Pražské ulice v Kolíně

Pražská ulice vychází z jihozápadního rohu náměstí a člení se přirozeně do třech velmi odlišných částí. Ta první z nich je lemována historickými domy a je součástí městské památkové rezervace. Ve své druhé části, od křížení s ulicí Sokolská, ztrácí svůj dosavadní ráz, ohraničuje urbanisticky rozbitou plochu náměstí Republiky a směřuje do kopce západním směrem. Přitom prochází mezi stavbami různého stáří, kvality a využití. Nachází se zde řada drobných obchodů, restaurace, lékařská praxe, bytové domy, ale i jedna z nejnavštěvovanějších kolínských středních škol. S ulicí v její horní části sousedí malý parčík. Ulice přivádí do centra města významný dopravní proud, a to směrem od Prahy, ale i z podstatné části kolínského sídliště. Dalším zlomovým bodem je velká světelná křižovatka. Zde se z ulice Pražská stává čtyřproudá dopravní tepna, součást městského průtahu.

Architektonická soutěž má řešit úsek ulice Pražská od světelné křižovatky Modrý bod až na náměstí Republiky (viz zákres).Jedná se o vstupní ulici do širšího historického centra, která v současné době postrádá výraznou kvalitu. Povrch poměrně široké komunikace je ve velmi špatném stavu, chybí zde jakákoliv infrastruktura pro cyklisty, chodníky jsou v rozdílné kvalitě i materiálu. Veřejné osvětlení je letité, na celém zmíněném úseku chybí jakékoliv odpočinkové místo, mobiliář je nejednotný a v nevyhovujícím stavu. Celkově působí celá zmíněná část ulice Pražská velmi nepřívětivě, vyvolává první negativní dojem při vstupu do obydlené části Kolína.

Záměrem projektu je celková kultivace a oživení Pražské ulice včetně řešení navazujících prostranství ve vymezeném zájmovém území s ohledem na urbanistickou strukturu čtvrti a stávající genius loci. Kromě toho také zajištění lepší prostupnosti území včetně odpovídajícího dopravního řešení, které by mělo přispět jak ke zklidnění dopravy v zájmovém území, tak ke zlepšení čitelnosti, přehlednosti a využitelnosti jednotlivých částí prostranství.

Upřesňující podmínky zadání:

v rámci řešeného území požaduje vyhlašovatel řešení uspořádání a povrchů komunikací, chodníků, parkovacích míst, případně sdílenou zónu chodců a cyklistů dále je požadována obnova stávajícího veřejného osvětlení, úprava městského kamerového systému a komplexní řešení zeleně v dané lokalitě včetně druhové skladbystávající stromy a zelené plochy nemusí být zachovány v plném rozsahu v řešené lokalitě bude umístěn minimálně jeden odpadkový koš na tříděný odpad (objem jednotlivých košů do 100 l) ve vymezeném území se nachází i veřejný telefonní automat – při řešení území požaduje vyhlašovatel jeho vhodné zakomponování do daného územíprovozovatel se nebrání změně vzhledu hovorové kabiny při dodržení technických podmínek (noční osvětlení, odrušení od hluku z ulice) dále ve Štítarské ulici provést úpravu propojení s ulicí Jaselskou pro pěší Město Kolín nemá stanoven přesný typ městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), od zpracovatelů se očekává nominace vhodných existujících typů s možností modifikace anebo koncepční návrh, který bude dále dopracován

Více informací a soutěžní podklady ke stažení naleznete zde.

Rekonstrukce ulice Pražská je první fází v sérii připravovaných rekonstrukcí širšího centra města Kolína, ta by se měla dotknout ulic Politických vězňů, Kutnohorská a v návaznosti na připravovanou rekonstrukci autobusového nádraží i ulice Rorejcova.

Klíčová slova:

revitalizace ulice Kolín

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři